Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gwiazdy, legendy, skandaliści - rzecz o teatrze nowoczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-GwLegSkand
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gwiazdy, legendy, skandaliści - rzecz o teatrze nowoczesnym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W08

KU2_W18

KU2_W19

KU2_W20

KU2_U04

KU2_K08

Skrócony opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Pełny opis:

Student zapozna się z problematyką recepcji teatralnej.

Przedmiotem zajęć będzie funkcjonowanie teatru współczesnego w obiegu społecznym.

Studenci zapoznają się z problematyką:

1. Archiwizacji i dokumentacji teatru

2. Interpretacji teatru nowoczesnego

3. Analizy spektakli i znaczenia teatru

4. Umiejętności dostrzeżenia komunikacji teatralnej

5. Znajomości zasad komunikacji kulturowej.

Literatura:

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004; Sto przedstawień w opisach polskich autorów, red. Z. Raszewski, Wrocław 1993; M. Halberda i in., „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998; M. Dzieduszycka, Apocalipsis cum figuris. Opis spektaklu, Kraków 1974; T. Kantor, Pisma, t. I-III, oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2004-2005. Different texts to each classes.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student umie:

- interpretować spektakle teatralne

- analizować pracę reżysera, aktora, dramaturga

- korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać

- krytycznie czytać świadectwa recepcji

- zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać

- umie wypowiadać się na temat teatralny

- umie formułować własną argumentację

- zna zasady wpływania na audytorium

Metody i kryteria oceniania:

Metodą oceny będzie prezentacja, w której zawarte będą główne umiejętności ćwiczone na zajęciach.

Bardzo dobry - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać, zna zasady wpływania na audytorium.

Dobry - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią i umie ją odczytywać.

Dostateczny - Student umie interpretować spektakle teatralne, korzystać z dokumentacji teatralnej i ją wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, zna zasady manipulacji widownią.

Niedostateczny – Student nie umie interpretować spektakli teatralnych, korzystać z dokumentacji teatralnej i jej wyszukiwać, krytycznie czytać świadectwa recepcji, nie zna zasad manipulacji widownią i nie umie ich odczytywać, nie zna zasad wpływania na audytorium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)