Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of sport in contemporary Italy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HISITALY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of sport in contemporary Italy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W08

F1_W16

F1_K05

Wymagania wstępne:

knowledge of the fundamental events of contemporary European history.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu odtworzenie zjawiska sportu, który jest ważną częścią współczesnego społeczeństwa. Punktem wyjścia są

lata między końcem XIX wieku a początkiem XX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze nowoczesne dyscypliny sportowe (gimnanstyka,

kolarstwo, piłka nożna, lekkoatletyka), które miały związek z procesem formowania się społeczeństwa przemysłowego. Kurs następnie

mówi o ewolucji sportu we Włoszech, podkreślając także jego powiązania z polityką, społeczeństwem i gospodarką.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W czasie kursu student powinien nabyć umiejętność krytycznej interpretacji danych i problemów związanych z przedmiotem oraz

zastanowić się nad głównymi tematami, tworząc niezależne sądy na ich temat.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę zaliczającą przedmiot składają się:

aktywny udział w zajęciach (20%);

ocena po ustnym zaliczeniu (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


6 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 90 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)