Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe konteksty języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-KultKonJęz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe konteksty języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W 08; FP1_ U04; FP1_ K02

Wymagania wstępne:

Zainteresowania kulturalno-językowe.

Pełny opis:

zapoznanie studenta z funkcjonowaniem języka w różnorodnych kontekstach dawnej i współczesnej kultury. Jedną z płaszczyzn badawczych języka jest kwestia frazeologicznych zasobów języka, kolejną - procesy metaforyczne wpisane w związki języka z kulturą. Wspólne dla użytkowników języka są wpływy literackie, inspiracje historyczne, mitologiczne i biblijne, kultura, obyczaje, reguły zachowania; z trendów nowszych - media masowe, prasa, radio, film, teatr, telewizja, piosenka. Student poznaje np. związki występujące w wielu innych językach europejskich, które są łatwo uchwytnym przejawem wspólnoty kulturowej. Wykazuje się znajomością frazeologizmów kulturowych i ich proweniencji. Umiejętnie rozpoznaje i stosuje kody i konwencje utrwalone w języku, których używanie postrzegane jest jako dowód kompetencji kulturowych użytkownika języka i jego przynależności do elity kulturalnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student nazywa procesy towarzyszące kształtowaniu się frazeologizmów w języku polskim, np. rozpoznaje źródła frazeologizmów - rodzimych i obcych, wyjaśnia pochodzenie podstaw np. słów skrzydlatych, przysłów, typowych tylko dla języka polskiego, rozróżnia rodzaje frazeologizmów, zna konteksty literackie, historyczne, biblijne frazeologizmów, np, przedstawia zagadnienia pochodzenia danego powiedzenia i podaje źródło tej informacji.

Ponadto analizuje frazeologizmy, w charakterystyce których łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, porównuje formy dawne i współczesne, uzasadnia zmiany w nich zachodzące.

Pracuje samodzielnie nad materiałem w słownikach frazeologicznych, wyciąga wnioski z jego analizy i uzasadnia je.

Przy tym student wykazuje, że potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk towarzyszących kształtowaniu kulturowych związków wspólnych dla Europy i Polski, łączy fakty i wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń. Przy tym student dyskutuje np. na temat rozwoju języków narodowych i jego zagrożeń.

Rozumie konieczność uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą frazeologizmów;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą przysłów, skrzydlatych słów;

- nie zawsze rozpoznaje cytaty i tytuły pochodzące z różnych dzieł literackich, filmowych, teatralnych.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą frazeologizmów;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą przysłów, skrzydlatych słów;

- rozpoznaje cytaty i tytuły pochodzące z różnych dzieł literackich, filmowych, teatralnych.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą frazeologizmów;

- bezbłędnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą przysłów, skrzydlatych słów;

- sprawnie rozpoznaje cytaty i tytuły pochodzące z różnych dzieł literackich, filmowych, teatralnych.

Ponadto:

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie prezentacji 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 20 godz.

konsultacje: 10 godzin

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)