Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miłość w poezji polskiej na przełomie XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MilPoePol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miłość w poezji polskiej na przełomie XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a308d4fea01244587b84f5bd8876b451e%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1294186-63a5-4755-943c-ca035efa5843&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W07

FP2_U01

FP2_K01

Skrócony opis:

Zapoznanie się z liryką miłosną przełomu XX i XXI wieku - przełomu traktowanego dość rozlegle czasowo, gdyż obejmując dwie dekady ubiegłego wieku i dwie dekady obecnego. Bierzemy pod uwagę w sposób reprezentatywny różne pokolenia twórców. Interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Szerokie spektrum poetyki: styl, obrazowość, cielesność - duchowość, przekraczanie tabu.

Pełny opis:

Zapoznanie się z liryką miłosną przełomu XX i XXI wieku - przełomu traktowanego dość rozlegle czasowo, gdyż obejmując dwie dekady ubiegłego wieku i dwie dekady obecnego. Bierzemy pod uwagę w sposób reprezentatywny różne pokolenia twórców. Interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Szerokie spektrum poetyki: styl, obrazowość, cielesność - duchowość, przekraczanie tabu. Po zagadnieniach wstępnych, interpretacje zaczynamy "Szkicem do erotyku współczesnego" Tadeusza Różewicza. A dalej:

Miłosna gra. Poezja Andrzeja Buszy.

"Jakże jest słodkie to, co zakazane". Poezja Bogdana Czaykowskiego.

Jak kobietę zobrazować muzyką? Poezja Adama Czerniawskiego.

Jakim językiem mówi miłość? Poezja Marzanny Kielar.

Miłość bez objaśnień, odsyłaczy i przypisów. Poezja Ewy Lipskiej.

Miłość jako ocalenie. Poezja Czesława Miłosza.

"Kochałem Cię umarłą...". Poezja Jana Polkowskiego.

Miłość jako oczekiwanie. Poezja Andrzeja Stasiuka.

Miłość jako obsesyjna mantra. Poezja Marcina Świetlickiego.

"Miłość nas wyzwoli, czas zabije". Poezja Adama Zagajewskiego.

Miłosne tabu, czyli czego poezja nie mówi o miłości.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Tadeusz Różewicz, "Szkic do erotyku współczesnego".

Andrzej Busza, "Szachy", "Kobieta z wiolonczelą i lisami", "Nawiedziny", "Feniks", "Pomarańcza", "Dla Wili. Elegia", w: Andrzej Busza, "Atol", Toronto-Rzeszów 2016.

Bogdan Czaykowski, "Wyznania aferzysty", "Tradycje miłości", "Sprzeczka, czyli znowu jabłoń", *** Powiedziałem mojej miłości..., "Eurydyka", "Z perspektywy upadłych kobiet", "Zamiast modlitwy", "Metamorfoza Augustyna", w: Bogdan Czaykowski, "Jakieś ogromne szczęście", Kraków 2007.

Adam Czerniawski, "Na ogród miłościwej pani", "Kształt kobiety w muzyce", "Pętla", "Dziewczyna w oknie", "Mała elegia nagle", "Autoportret z kobietą", "Co przewiozę na tamten brzeg", w; Adam Czerniawski, "Poezje zebrane", Lublin 2014.

Marzanna Kielar, "Wynajęty pokój", *** na rżne sposoby wymawialiśmy słowo miłość..., *** jaką pieszczotą jest dzisiaj światło..., "Portret", "Telefon", "Sacra conversatione", w: Marzanna Kielar, "Umbra", Warszawa 2002.

Ewa Lipska, "Pierwsza miłość", "Pucharowa środa", "Węzły", "Miłość", "Prywatna własność", w: Ewa Lipska, "Sekwens", Warszawa 2003.

Czesław Miłosz, "Haftki gorsetu", "Maria Magdalena i ja", "Na pożegnanie mojej żony Janiny", "Uczciwe opisanie siebie nd szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis", "Ja", w: Czesław Miłosz, "Wiersze wszystkie", Kraków 2011.

Jan Polkowski, "Snuć cień", *** Kochałem Cię umarłą..., "Gołębica", "Lato", "W podróży", w: Jan Polkowski, "Cień", Kraków 2010.

Andrzej Stasiuk, "7. piosenka miłosna", "9. piosenka miłosna", *** Tej nocy cię nie ma..., *** To jest całkiem ludzkie że zazdrościmy Bogu..., w: Andrzej Stasiuk, "Wiersze miłosne i nie", Poznań 1994.

Marcin Świetlicki, "Całowanie", "Delikatnienie", Kochanie", "Marnowanie", "Uwodzenie", w: Marcin Świetlicki, "Czynny do odwołania", Wołowiec 2001.

Adam Zagajewski, "Dla ciebie", "Separacja", "Walczyk", "Dwadzieścia pięć lat", w: Adam Zagajewski, "Pragnienie", Kraków 1999.

Literatura przedmiotowa:

Bogusława Badzioch-Bryła, "Ku ciału post-ludzkiemu - poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości", Kraków 2006.

Georges Bataille, "Erotyzm", przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007.

Maria Janion, "Kobiety i duch inności", Warszawa 2006.

Karol Maliszewski, "Nowa poezja polska", Wrocław 2005.

Octavio Paz, "Podwójny płomień. Miłość i erotyzm", przeł. P. Fornelski, Kraków 1996.

Jan Polkowski, "Rozmowy z Różewiczem", Kraków 2020.

Magdalena Rabizo-Birek, "Adama Czerniawskiego portrety kobiet", "Pamiętnik Literacki" (Londyn) 2020, nr 59, s. 11-23.

Jerzy Sikora, "Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich 'Kontynentów', Kraków- Warszawa 2019.

Dorota Walczak-Delanois, "Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii", "Rocznik Komparystyczny" 2010, nr 1, s. 155-185.

Karol Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W07 Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_U01 Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

FP2_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy pisemnej. Student bardzo aktywny na zajęciach zostaje zwolniony z pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a308d4fea01244587b84f5bd8876b451e%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1294186-63a5-4755-943c-ca035efa5843&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zapoznanie się z liryką miłosną przełomu XX i XXI wieku - przełomu traktowanego dość rozlegle czasowo, gdyż obejmując dwie dekady ubiegłego wieku i dwie dekady obecnego. Bierzemy pod uwagę w sposób reprezentatywny różne pokolenia twórców. Interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Szerokie spektrum poetyki: styl, obrazowość, cielesność - duchowość, przekraczanie tabu.

Pełny opis:

Zapoznanie się z liryką miłosną przełomu XX i XXI wieku - przełomu traktowanego dość rozlegle czasowo, gdyż obejmując dwie dekady ubiegłego wieku i dwie dekady obecnego. Bierzemy pod uwagę w sposób reprezentatywny różne pokolenia twórców. Interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Szerokie spektrum poetyki: styl, obrazowość, cielesność - duchowość, przekraczanie tabu. Po zagadnieniach wstępnych, interpretacje zaczynamy "Szkicem do erotyku współczesnego" Tadeusza Różewicza. A dalej:

Miłosna gra. Poezja Andrzeja Buszy.

"Jakże jest słodkie to, co zakazane". Poezja Bogdana Czaykowskiego.

Jak kobietę zobrazować muzyką? Poezja Adama Czerniawskiego.

Jakim językiem mówi miłość? Poezja Marzanny Kielar.

Miłość bez objaśnień, odsyłaczy i przypisów. Poezja Ewy Lipskiej.

Miłość jako ocalenie. Poezja Czesława Miłosza.

"Kochałem Cię umarłą...". Poezja Jana Polkowskiego.

Miłość jako oczekiwanie. Poezja Andrzeja Stasiuka.

Miłość jako obsesyjna mantra. Poezja Marcina Świetlickiego.

"Miłość nas wyzwoli, czas zabije". Poezja Adama Zagajewskiego.

Miłosne tabu, czyli czego poezja nie mówi o miłości.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Tadeusz Różewicz, "Szkic do erotyku współczesnego".

Andrzej Busza, "Szachy", "Kobieta z wiolonczelą i lisami", "Nawiedziny", "Feniks", "Pomarańcza", "Dla Wili. Elegia", w: Andrzej Busza, "Atol", Toronto-Rzeszów 2016.

Bogdan Czaykowski, "Wyznania aferzysty", "Tradycje miłości", "Sprzeczka, czyli znowu jabłoń", *** Powiedziałem mojej miłości..., "Eurydyka", "Z perspektywy upadłych kobiet", "Zamiast modlitwy", "Metamorfoza Augustyna", w: Bogdan Czaykowski, "Jakieś ogromne szczęście", Kraków 2007.

Adam Czerniawski, "Na ogród miłościwej pani", "Kształt kobiety w muzyce", "Pętla", "Dziewczyna w oknie", "Mała elegia nagle", "Autoportret z kobietą", "Co przewiozę na tamten brzeg", w; Adam Czerniawski, "Poezje zebrane", Lublin 2014.

Marzanna Kielar, "Wynajęty pokój", *** na rżne sposoby wymawialiśmy słowo miłość..., *** jaką pieszczotą jest dzisiaj światło..., "Portret", "Telefon", "Sacra conversatione", w: Marzanna Kielar, "Umbra", Warszawa 2002.

Ewa Lipska, "Pierwsza miłość", "Pucharowa środa", "Węzły", "Miłość", "Prywatna własność", w: Ewa Lipska, "Sekwens", Warszawa 2003.

Czesław Miłosz, "Haftki gorsetu", "Maria Magdalena i ja", "Na pożegnanie mojej żony Janiny", "Uczciwe opisanie siebie nd szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis", "Ja", w: Czesław Miłosz, "Wiersze wszystkie", Kraków 2011.

Jan Polkowski, "Snuć cień", *** Kochałem Cię umarłą..., "Gołębica", "Lato", "W podróży", w: Jan Polkowski, "Cień", Kraków 2010.

Andrzej Stasiuk, "7. piosenka miłosna", "9. piosenka miłosna", *** Tej nocy cię nie ma..., *** To jest całkiem ludzkie że zazdrościmy Bogu..., w: Andrzej Stasiuk, "Wiersze miłosne i nie", Poznań 1994.

Marcin Świetlicki, "Całowanie", "Delikatnienie", Kochanie", "Marnowanie", "Uwodzenie", w: Marcin Świetlicki, "Czynny do odwołania", Wołowiec 2001.

Adam Zagajewski, "Dla ciebie", "Separacja", "Walczyk", "Dwadzieścia pięć lat", w: Adam Zagajewski, "Pragnienie", Kraków 1999.

Literatura przedmiotowa:

Bogusława Badzioch-Bryła, "Ku ciału post-ludzkiemu - poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości", Kraków 2006.

Georges Bataille, "Erotyzm", przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007.

Maria Janion, "Kobiety i duch inności", Warszawa 2006.

Karol Maliszewski, "Nowa poezja polska", Wrocław 2005.

Octavio Paz, "Podwójny płomień. Miłość i erotyzm", przeł. P. Fornelski, Kraków 1996.

Jan Polkowski, "Rozmowy z Różewiczem", Kraków 2020.

Magdalena Rabizo-Birek, "Adama Czerniawskiego portrety kobiet", "Pamiętnik Literacki" (Londyn) 2020, nr 59, s. 11-23.

Jerzy Sikora, "Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich 'Kontynentów', Kraków- Warszawa 2019.

Dorota Walczak-Delanois, "Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii", "Rocznik Komparystyczny" 2010, nr 1, s. 155-185.

Karol Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność".

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać już pewien zakres wiedzy z literatury. Przydatna jest wiedza z poetyki i teorii literatury, aby na konwersatorium analizować i interpretować utwory w sposób możliwie pełny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)