Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modern Management. Challenges and Prospects

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ModernManag
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modern Management. Challenges and Prospects
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

S1A_W05

S2A_W05

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest przedstawienie teorii efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w sferze kultury, oraz poddania krytycznej dyskusji omawianych na konwersatorium zagadnień. Ma to pomóc przyszłym animatorom, trenerom, menadżerom czy liderom kultury w podniesieniu wydajności pracy tak w aspekcie indywidualnym jak również w przypadku pracy z kapitałem ludzkim. Jest to bardzo istotny, profesjonalny warsztat przygotowania zawodowego przyszłych pracowników sfery kultury zwłaszcza animatorów, menadżerów jak również osób na kierowniczych stanowiskach pracy i jako taki niezbędny element przygotowania studentów studiów 1 stopnia zarządzania kulturą do pełnienia przyszłych ról zawodowych. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Pełny opis:

W trakcie semestru studenci będą pogłębiać swoją wiedzę na ten temat zarządzania, a także poszerzać umiejętności komunikacyjne poprzez szereg warsztatów. Każdy przedmiot zostanie przedstawiony w formie wykładu, a następnie zostaną przeprowadzone ćwiczenie i warsztaty w celu ugruntowania danej wiedzy.

Pełny opis: Poszczególne zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające:

Rozmowa kwalifikacyjna, egzamin - strategie

Maksymalizacja zarządzania czasem

Przyzwyczajenia i strategie w miejscu pracy

Zarządzanie stresem w miejscu pracy

Zarządzanie stresem w przypadku pracy na kontraktach zagranicznych

Szok kulturowy i strategie radzenia sobie z nim

2. Teoria Zarządzania

Efektywne kierownictwo i zarządzanie – niezbędne umiejętności

Historia teorii zarządzania

Sześć głównych stylów kierownictwa w zarządzaniu wg kategorii Daniela Golemana – krytyczna analiza.

Zarządzanie i kierownictwo w sferze kultury

Zarządzanie w organizacjach o wielokulturowym kapitale ludzkim

3. Dylematy zarządzania

Praca nad wybranymi artykułami z Harvard Business Review, tyczącymi dylematów współczesnego zarządzania. (lista podana w literaturze). Artykuły dostępne online.

Literatura:

Literatura:

Podstawowe książki dostępne w bibliotece WNH UKSW; oraz artykuły dostępne online

Polly Bird (2003) Time Management, Teach Yourself

Ester Cameron & Mike Green (2008) Making Sense of Leadership, Cogan Page

Goleman, D. (1996) Emotional Intelligence, London, Bloomsbury.

Goleman, D. (2000) Leadership that Gets Results, Harvard Business Review, March- April

Rebeca Corfield (2009), Successful Interview Skills. How to prepare, answer tough questions and get your ideal job, Kogan Page

Wybrane artykuły z Harvard Business Review

Renuka Rayasam, Who's the boss?, In some companies, it's nobody, Bbc.com, 20150107, http://www.bbc.com/capital/story/20150106-whos-the-boss-nobody

Gianpiero Petriglieri, Emotions Are Data,[in:] Harvard Business Review, May 9, 2014 Toohttps://hbr.org/2014/05/emotions-are-data-too&cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation

Vineet Nayar, Managing 3 Types of Bad Bosses, [in:] Harvard Business Review, December 1, 2014, https://hbr.org/2014/12/managing-3-types-of-bad-bosses

Steve Martin, To Persuade Others, Give Them Options, [in:] Harvard Business Review, December 2, 2014, https://hbr.org/2014/12/to-persuade-others-give-them-options

Hugh Courtney, Dan Lovallo, Carmina Clarke, Deciding How to Decide, [in:] Harvard Business Review, From the November 2013 Issue, https://hbr.org/2013/11/deciding-how-to-decide?cm_sp=Topics-_-Links-_-Read%20These%20First

Jim Dougherty, 5 Steps to Building Great Business Relationships, [in:] Harvard Business Review December 5, 2014 https://hbr.org/2014/12/5-steps-to-building-great-business-relationships

Carolyn O'Hara, Proven Ways to Earn Your Employees’ Trust, [in:] Harvard Business Review, June 27, 2014, https://hbr.org/2014/06/proven-ways-to-earn-your-employees-trust/?cm_sp=Nav%2520Landing-_-Modules-_-Focus%2520on

Gary Hamel, First, Let’s Fire All the Managers, [in:] Harvard Business Review, From the December 2011 Issue, https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1A_W05 - has a basic knowledge of man, in particular as an entity constituting social structures and the principles of their functioning, as well as operating in these structures

S2A_W05 - has extended knowledge about man as a creator of culture, deepened in relation to selected areas of human activity

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta na potrójnej ocenie czynnikowej:

1. Obecność (maksymalnie trzy nieobecności)

2. Aktywność (stała ocena na podstawie aktywności strudentów podczas trawania kursu i wiedzy akademickiej odnośnie wymaganych lektur).

3 Udział w warsztatach

Praktyki zawodowe:

n/a

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)