Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Od epopei do poematu metafizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OdEpopDoPoe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Od epopei do poematu metafizycznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03

FP2_U03

FP2_K01Wymagania wstępne:

Znajomość literatury polskiego romantyzmu.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone arcydziełu literatury polskiej "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Celem zajęć jest pogłębienie zarówno znajomości treści poematu jak i wiedzy związanej z jego kształtem, synkretyczną formą, problematyką etc.

Pełny opis:

Konwersatorium zostanie w całości poświęcone jednemu z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Naświetlone zostaną okoliczności narodzin dzieła oraz rozliczne konteksty tradycji literackiej, z których Mickiewicz korzystał tworząc utwór. Akcent zostanie położony na kwestie epopeiczności "Pana Tadeusza" rozumianego jako poemat romantyczny - dzieło nowoczesne i uniwersalne. Fundamentalną sprawą stanie się zrekonstruowanie biegu wydarzeń opisanych w dziele, charakterystyka postaci, ze wskazaniem na głównego bohatera Jacka Soplicę - Ks. Robaka. Przyjrzymy się szczegółowiej koncepcji historii (w tym wizji przeszłości i przyszłości Polski) oraz roli natury w dziele. Odpowiemy na pytanie, w jakim sensie "Pan Tadeusz" jest poematem metafizycznym? Celem zajęć będzie pogłębienie zarówno znajomości treści poematu jak i szeroko rozumianej wiedzy związanej z jego kształtem, synkretyczną formą, problematyką etc. Osobnym zagadnieniem poruszonym w trakcie konwersatorium będzie recepcja Mickiewiczowskiego arcydzieła w ciągu stu dziewięćdziesięciu lat obecności w polskim uniwersum kulturowym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W03 student zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki i dramaturgiczny

poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony.

FP2_U03 student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę dzieła "Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza; potrafi wyjaśnić związki Mickiewiczowskiej epopei z tradycją literacką oraz wykazać na czym polega jej nowatorstwo na tle literatury epoki romantyzmu; potrafi wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia badawcze, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę poszczególnych fragmentów (Ksiąg) utworu w oparciu o wybraną strategię badawczą; potrafi argumentować i efektywnie prezentować tezy interpretacyjne, z którymi zapoznał się sięgając po literaturę przedmiotu..

- na ocenę 4 (db.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę utworu Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz"; potrafi wyjaśnić związki epopei Mickiewiczowskiej z tradycją literacką, a jednocześnie potrafi wskazać wybrane elementy świadczące o jej poetyckim nowatorstwie; potrafi wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę fragmentów utworu; potrafi argumentować i prezentować tezy interpretacyjne.

- na ocenę 3 (dst.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę utworu Adama Mickiewicza wskazując na najważniejszych bohaterów i sytuacje, w których bohaterowie uczestniczą; potrafi wyjaśnić związki epopei Mickiewiczowskiej z tradycją literacką, potrafi wskazać dwa-trzy elementy świadczące o poetyckim nowatorstwie dzieła; potrafi podjąć próbę wykorzystania zaproponowanych w trakcie zajęć narzędzi interpretacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godzin = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, lektura - 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone arcydziełu literatury polskiej "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Celem zajęć jest pogłębienie zarówno znajomości treści poematu jak i wiedzy związanej z jego kształtem, synkretyczną formą, problematyką etc.

Pełny opis:

Konwersatorium zostanie w całości poświęcone jednemu z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Naświetlone zostaną okoliczności narodzin dzieła wraz z kontekstem historycznym; wykazane zostaną rozliczne konteksty tradycji literackiej, z których Mickiewicz korzystał tworząc utwór. Akcent zostanie położony na kwestie epopeiczności "Pana Tadeusza" rozumianego jako poemat romantyczny - dzieło nowoczesne i uniwersalne. Fundamentalną sprawą stanie się zrekonstruowanie biegu wydarzeń opisanych w dziele, charakterystyka postaci, ze wskazaniem na głównego bohatera Jacka Soplicę - Ks. Robaka. Przyjrzymy się szczegółowiej koncepcji historii (w tym wizji przeszłości i przyszłości Polski) oraz roli natury w dziele. Odpowiemy na pytanie, w jakim sensie "Pan Tadeusz" jest poematem metafizycznym? Celem zajęć będzie pogłębienie zarówno znajomości treści poematu jak i szeroko rozumianej wiedzy związanej z jego kształtem, synkretyczną formą, problematyką etc. Osobnym zagadnieniem poruszonym w trakcie konwersatorium będzie recepcja Mickiewiczowskiego arcydzieła w ciągu stu dziewięćdziesięciu lat obecności w polskim uniwersum kulturowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)