Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Wiersze rwane prosto z krzaka". Poezja ks. Jana Twardowskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Poz.J.Tward
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Wiersze rwane prosto z krzaka". Poezja ks. Jana Twardowskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao--ajakpkF1le7N_k10BLYG3SFqMjuA8_sgRHN8eBFQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93d6e66b-b93d-4d96-8f0e-8758f812a18c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01

FP1 UO2

FP1 UO4

FP1 UO7

FP1 UO8

FP1_K06


Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy poezji ks. Jana Twardowskiego, a mianowicie spojrzenia na nią z różnych stron - od strony poetyki, tematyki oraz porównawczej: z twórczością innych poetów (Herberta, Kamieńskiej, Miłosza).

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy poezji ks. Jana Twardowskiego, a mianowicie spojrzenia na nią z różnych stron. Jako fenomenu wielkiej jej popularności, specyfiki od strony artystycznej (głównie poetyki), jak i problemowej (naczelnych tematów: Boga, wiary, miłości...). Na twórczość Jana od Biedronki spojrzymy w rozmaitych kontekstach: na tle poezji religijnej oraz kapłańskiej, a także w odniesieniu do twórczości lirycznej innych poetów: Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Anny Kamieńskiej. Zastanowimy się, na czym polega oryginalność, osobność poezji Twardowskiego.

Literatura:

Podmiotowa

J. Twardowski., Utwory zebrane, t. 1-3, 5-11, red. A. Iwanowska; t. 4, red. M. Kindziuk, Kraków 2002 [lub inny zbiór (zbiory) wierszy]; J. Twardowski, Niecodziennik, Kraków 1991.

Przedmiotowa

J. Błoński, Ksiądz Jan Twardowski i uroki powtórzenia, „Tygodnik Powszechny“, 2000, nr 44, s. 17; K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, w; tenże, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2005, s. 156-177 [pierwodruk:„Więź“,1988, nr 7/8, s. 241-258]; M. Grzebałtowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011;M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003; K. Kolberger, Przypadek nie-przypadek. Z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska, Częstochowa 2007; J. Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2008;K. Nowosielski, W poszukiwaniu „znaków nadziei”, w: tenże, Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Gdańsk 2001, s. 81-93; S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981; S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii, Lublin 1978; J. Sikora, Tylko miłość, „Ład” 1987, nr 30, s. 13; J. Sikora, Wierszem wyrazić Niewypowiedzianego. Esej o współczesnej poezji kapłańskiej, „EPEA“. Almanach, t. 4, Białystok 2004; W. Smaszcz, Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Twardowskim, Białystok 2001; A. Sulikowski, Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998; A. Sulikowski, „Serce czyste“. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, wyd. 2 zm., Lublin 2001; J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994; Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992; H. Zaworska, ks. Jan Twardowski, Rozmowa z księdzem Twardowskim, Kraków 2000; B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji Jana Twardowskiego, Katowice 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP1_W14

Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o współczesnych dziełach literackich oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

FP1_U01, FP1_UO2, FP1_UO4, FP1_UO7, FP1_UO8

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków. Umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

FP1_K06

Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

30 godzin - udział w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej i aktywności na zajęciach.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje student, który:

- ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dostateczne umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dostatecznie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao--ajakpkF1le7N_k10BLYG3SFqMjuA8_sgRHN8eBFQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93d6e66b-b93d-4d96-8f0e-8758f812a18c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy poezji ks. Jana Twardowskiego, a mianowicie spojrzenia na nią z różnych stron - od strony poetyki, tematyki oraz porównawczej: z twórczością innych poetów (Herberta, Kamieńskiej, Miłosza).

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy poezji ks. Jana Twardowskiego, a mianowicie spojrzenia na nią z różnych stron. Jako fenomenu wielkiej jej popularności, specyfiki od strony artystycznej (głównie poetyki), jak i problemowej (naczelnych tematów: Boga, wiary, miłości...). Na twórczość Jana od Biedronki spojrzymy w rozmaitych kontekstach: na tle poezji religijnej oraz kapłańskiej, a także w odniesieniu do twórczości lirycznej innych poetów: Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Anny Kamieńskiej. Zastanowimy się, na czym polega oryginalność, osobność poezji Twardowskiego.

Literatura:

Podmiotowa

J. Twardowski., Utwory zebrane, t. 1-3, 5-11, red. A. Iwanowska; t. 4, red. M. Kindziuk, Kraków 2002 [lub inny zbiór (zbiory) wierszy]; J. Twardowski, Niecodziennik, Kraków 1991.

Przedmiotowa

J. Błoński, Ksiądz Jan Twardowski i uroki powtórzenia, „Tygodnik Powszechny“, 2000, nr 44, s. 17; K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, w; tenże, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2005, s. 156-177 [pierwodruk:„Więź“,1988, nr 7/8, s. 241-258]; M. Grzebałtowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011;M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003; K. Kolberger, Przypadek nie-przypadek. Z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska, Częstochowa 2007; J. Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2008;K. Nowosielski, W poszukiwaniu „znaków nadziei”, w: tenże, Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Gdańsk 2001, s. 81-93; S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981; S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii, Lublin 1978; J. Sikora, Tylko miłość, „Ład” 1987, nr 30, s. 13; J. Sikora, Wierszem wyrazić Niewypowiedzianego. Esej o współczesnej poezji kapłańskiej, „EPEA“. Almanach, t. 4, Białystok 2004; W. Smaszcz, Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Twardowskim, Białystok 2001; A. Sulikowski, Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998; A. Sulikowski, „Serce czyste“. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, wyd. 2 zm., Lublin 2001; J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994; Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992; H. Zaworska, ks. Jan Twardowski, Rozmowa z księdzem Twardowskim, Kraków 2000; B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji Jana Twardowskiego, Katowice 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)