Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religia i kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-RelKult Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religia i kultura
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W06

KU1_U04

KU1_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyjrzenie się relacji pomiędzy religią a kulturą. Bazując na badaniach empirycznych i teoretycznych, przedstawiamy:

-/ dyskusje wokół definicji religii i związków religii z kulturą oraz procesu sekularyzacji,

-/ przemiany religijności w polskiej kulturze,

-/ przemiany monastycyzmu w związkach z kulturą,

-/ stosunek chrześcijaństwa do judaizmu,

-/ źródła religioznawstwa,

-/ ujęciu związku religii i kultury w perspektywie antropologii generatywnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przyjrzenie się relacji pomiędzy religią a kulturą. Bazując na badaniach empirycznych i teoretycznych, przedstawiamy:

-/ dyskusje wokół definicji religii i związków religii z kulturą oraz procesu sekularyzacji,

-/ przemiany religijności w polskiej kulturze,

-/ przemiany monastycyzmu w związkach z kulturą,

-/ stosunek chrześcijaństwa do judaizmu,

-/ źródła religioznawstwa,

-/ ujęciu związku religii i kultury w perspektywie antropologii generatywnej.

Literatura:

Eric Gans, The Origin of Language (1981/2019)

Peter Goldman, Why Generative Anthropology? (Chronicle445)

Eric Gans, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire.

Jose Casanova, Polska. Od Kościoła narodu do społeczeństwa obywatelskiego, w: J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005, s. 159-194.

Clifford Geertz, Religia jako system kulturowy, w: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2003, s. 40-68.

Giambattista Vico, Nauka nowa, tłum. J. Jakubowicz, oprac. i wstęp S. Krzemień-

-Ojak, PWN, Warszawa 1966, s. 166-182.

Hermann Usener, Keraunos. Przyczynek do historii pewnego wyobrażenia religijnego, Załącznik Kulturoznawczy 7/2020, s. 619-671.

Marcin Jewdokimow, 2018, Klasztor w perspektywie socjologicznej – w poszukiwaniu nowego ujęcia. UKSW: Warszawa. Wybrane fragmenty.

D. Biale (ed), Cultures of Jews, New York 2002

N. Solomon, Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1997.

A. Unterman. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994.

L. Klenicki, G. Wigoder, Dictionary of Jewish-Chrystian Dialogue, New York 1984.

M. Buber, Dwa tytpy wiary, Kraków 1996.

F. Mussner, Traktat o Żydach, Warszawa 1993.

L. Poliakov, Antysemityzm, t.1. Epoka wiary, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy student/ka:

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji (KU1_W06)

W obszarze umiejętności student/ka:

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

W obszarze kompetencji student/ka:

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno- kulturowych (KU1_K01)

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 75h

5 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedsostateczną student/ka:

- nie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- nie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- nie jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno- kulturowych (KU1_K01)

Na ocenę dostateczną student/ka:

- w dostatecznym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w dostatecznym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w dostatecznym stopniu jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno- kulturowych (KU1_K01)

Na ocenę dobrą student/ka:

- w dobrym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w dobrym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w dobrym stopniu jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno- kulturowych (KU1_K01)

Na ocenę bardzo dobrą student/ka:

- w bardzo dobrym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w bardzo dobrym stopniu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych (KU1_U04)

- w bardzo dobrym stopniu jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno- kulturowych (KU1_K01)

Metody weryfikacji - aktywność na zajęciach, ocenianie ciągłe.

W zakresie wiedzy - ocenianie ciągłe.

W zakresie umiejętności - ocenianie ciągłe.

W zakresie kompetencji - ocenianie ciągłe.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa i studium przypadku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jewdokimow, Robert Pawlik, Wojciech Sadłoń, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow, Robert Pawlik, Wojciech Sadłoń, Piotr Weiser, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRjOGE3ZWEtNzIwYi00OWMzLWFkZGQtNmNlYmE1ZmVjMTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22538b0534-fbca-44b7-92b4-699725d890ac%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyjrzenie się relacji pomiędzy religią a kulturą. Bazując na badaniach empirycznych i teoretycznych, przedstawiamy:

-/ dyskusje wokół definicji religii i związków religii z kulturą oraz procesu sekularyzacji,

-/ przemiany religijności w polskiej kulturze,

-/ przemiany monastycyzmu w związkach z kulturą,

-/ stosunek chrześcijaństwa do judaizmu,

-/ źródła religioznawstwa,

-/ ujęciu związku religii i kultury w perspektywie antropologii generatywnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przyjrzenie się relacji pomiędzy religią a kulturą. Bazując na badaniach empirycznych i teoretycznych, przedstawiamy:

-/ dyskusje wokół definicji religii i związków religii z kulturą oraz procesu sekularyzacji,

-/ przemiany religijności w polskiej kulturze,

-/ przemiany monastycyzmu w związkach z kulturą,

-/ stosunek chrześcijaństwa do judaizmu,

-/ źródła religioznawstwa,

-/ ujęciu związku religii i kultury w perspektywie antropologii generatywnej.

Literatura:

Eric Gans, The Origin of Language (1981/2019)

Peter Goldman, Why Generative Anthropology? (Chronicle445)

Eric Gans, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire.

Jose Casanova, Polska. Od Kościoła narodu do społeczeństwa obywatelskiego, w: J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005, s. 159-194.

Clifford Geertz, Religia jako system kulturowy, w: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2003, s. 40-68.

Giambattista Vico, Nauka nowa, tłum. J. Jakubowicz, oprac. i wstęp S. Krzemień-

-Ojak, PWN, Warszawa 1966, s. 166-182.

Hermann Usener, Keraunos. Przyczynek do historii pewnego wyobrażenia religijnego, Załącznik Kulturoznawczy 7/2020, s. 619-671.

Marcin Jewdokimow, 2018, Klasztor w perspektywie socjologicznej – w poszukiwaniu nowego ujęcia. UKSW: Warszawa. Wybrane fragmenty.

D. Biale (ed), Cultures of Jews, New York 2002

N. Solomon, Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1997.

A. Unterman. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994.

L. Klenicki, G. Wigoder, Dictionary of Jewish-Chrystian Dialogue, New York 1984.

M. Buber, Dwa tytpy wiary, Kraków 1996.

F. Mussner, Traktat o Żydach, Warszawa 1993.

L. Poliakov, Antysemityzm, t.1. Epoka wiary, Kraków 2008.

Franz Kaufmann, Religia i nowoczesność, w: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, ss. 361-382.

Edward Ciupak, Wiara religijna i ateizm jako kategorie socjologiczne, w: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Religijność polska w świetle badań socjologicznych, Pallottinum-Warszawa, 1990, s. 10-22.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.