Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy etyczne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-DylEtycz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy etyczne współczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02 - Rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.


KU1_U06 - Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie.


KU1 _ K05 - Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcyWymagania wstępne:

Student zna podstawowe fakty z zakresu historii rozwoju zachodniej kultury

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studenta kulturoznawstwa w kwestie etyczne, jakie niesie ze sobą współczesna kultura. W trakcie zajęć zostaną poddane refleksji dylematy etyczne, z jakimi styka się indywidualnie oraz zbiorowo we współczesnej kulturze. Podjęte zagadnienia pozwolą studentowi lepiej zrozumieć etyczny wymiar współczesnej kultury. Punktem wyjścia do etycznej refleksji nad współczesną kulturą będą podstawowe pytania pojawiające się w historii etyki w ciągu wieków. Będą stanowiły one perspektywę do analizy dylematów pojawiających się w konsekwencji rozwoju nauki i techniki w obszarach związanych z granicami ludzkiego życia oraz ludzkich relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW – student zna powiązania pomiędzy etyką a naukami o kulturze i rozumie etyczny wymiar współczesnej kultury.

EU – Student potrafi zidentyfikować, nazwać oraz dostrzec różne kwestie etyczne we współczesnej kulturze. Student umie prowadzić dialog dotyczący kwestii etycznych oraz komunikować argumenty uzasadniające swój punkt widzenia.

EK – Student odnajduje w pracy kulturoznawcy zagadnienia etyczne i przyjmuje własną perspektywę etyczną względem związanych z nią dylematów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: Student zna podstawowe zagadnienia z historii etyki i potrafi dostrzec ich odniesienie do nauk o kulturze, student umie wskazywać argumenty skłaniające do wyboru własnego podejścia etycznego, odnaleźć kwestie etyczne w wytworach współczesnej kultury, student potrafi nazwać dylematy etyczne w pracy kulturoznawcy.

Na ocenę dobrą: Student posiada wiedzę z zakresu etyki oraz odnajduje jej zastosowanie w naukach o kulturze, student umie wskazywać argumenty skłaniające do wyboru określonego podejścia etycznego, student potrafi zastosować kategorie i wiedzę z zakresu etyki w analizie wytworów współczesnej kultury, student potrafi nazwać i zanalizować dylematy etyczne w pracy kulturoznawcy

Na ocenę bardzo dobrą: Student posiada szeroką wiedzę z zakresu etyki oraz odnajduje powiązania z nią w treściach związanych z naukami o kulturze, student umie wskazywać argumenty wyjaśniające przyjęcie różnych podejść etycznych oraz potrafi twórczo zastosować kategorie i wiedzę z zakresu etyki w analizie wytworów współczesnej kultury, student potrafi nazwać, zanalizować i rozstrzygnąć dylematy etyczne w pracy kulturoznawcy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problemom etycznym, z którymi konfrontujemy się we współczesnym świecie iktórych rozwiązania należą do obowiązków wszystkich ludzi, a przede wszystkim humanistów. To zadanie niezwykle trudne ze względu na złożoność współczesności i dominację w niej rynku i techniki. Na zajęciach przywołamy podstawową wiedzę na temat historii moralności i etyki i jej pojęć (Dobro, mądrość i in.) i spróbujemy skonfrontować ją z rzeczywistością konfliktów, przemocy, ale także jej alternatyw takich jak braterstwo, solidarność, pokój.

Literatura:

papież Franciszek, encyklika Fratelli tutti i inne dokumenty.

A. Czajka, Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki Fratelli tutti pod red. A. Wysockiego i A. Zduniak, Warszawa 2022, w druku.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa, Warszawa 2020.

Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Kraków 2018.

I. Lazari-Pawłowska, Etyka, Wrocław 1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz.udział w zajęciach

20 godz. prace domowe i praca końcowa

10 przygotowanie do rozmowy końcowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Immanuel Kant, O wiecznym pokoju, 1795.

Ija Lazari-Pawłowska, Etyka, wyd. P.J. Smoczyński, Wrocław 1996.

Swiatłana Aksijewicz, Cynkowi chłopcy, Wołowiec 2015.

Ija Lazari-Pawłowska, Gandhi, Warszawa 1967.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa, Warszawa 2020.

A. Czajka, Międzykulturowe postacie humanistyki: Richard Wilhelm, niemiecki badacz Chin, w Chiny i Azja Wschodnia. dziedzictwo w obliczu przemian, ed. M. Tomczak, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2021, s. Wydawnictwo Akademickie Dialog, ss. 251-268.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Grzegorz Kurp, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Grzegorz Kurp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS: 55 h.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 h.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)