Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-HistFilo-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W04

KU1_U11

KU1_K01


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi - dziełami zachodniej tradycji filozoficznej. Skupimy się na tekstach z filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. 30 godzin ćwiczeń pomyślane jest jako uzupełnienie do wykładu z historii filozofii.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi – dziełami z zakresu zachodniej tradycji filozoficznej. Omówimy teksty epoki klasycznej: Platona, Arystotelesa i filozofii hellenistycznej (Epikura i stoików).

Na przykładzie „Wyznań” św. Augustyna pokażemy na czym polegało spotkanie filozofii greckiej z objawieniem chrześcijańskim, którego efektem była filozofia chrześcijańska dominująca w epoce średniowiecza.

„Rozprawa o metodzie” Kartezjusza pomoże nam zobaczyć na czym polegał przełom nowożytny w filozofii, tj. nowy jej początek przez zwrot ku podmiotowi. Esej Kanta „Co to jest oświecenie” pozwoli uprzytomnić na czym polegał oświeceniowy ideał autonomii rozumu - myślenia bez obcego kierownictwa. Naszą peregrynację po dziejach filozofii zakończymy lekturą fragmentów „Wykładów z filozofii dziejów” Hegla, który centralne zagadnienie filozofii przenosi z epistemologii na refleksję nad sensem dziejów.

Literatura: (tylko po angielsku)

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, wyd. dowolne

R.H. Popkin, Filozofia, Poznań 1994

D. Collinson, Pięćdziesięciu wielkich filozofów, Poznań 1997

Z. Kuderowicz red., Filozofia XX wieku, Warszawa 2002

A. Miś, Filozofia współczesna, Warszawa 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna omawiane teksty oraz koncepcje filozoficzne.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem.

100% ocena na postawie sprawdziany pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie ma praktyk z tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi - dziełami zachodniej tradycji filozoficznej. Skupimy się na tekstach z filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. 30 godzin ćwiczeń pomyślane jest jako uzupełnienie do wykładu z historii filozofii.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi – dziełami z zakresu zachodniej tradycji filozoficznej. Omówimy teksty epoki klasycznej: Platona, Arystotelesa i filozofii hellenistycznej (Epikura i stoików).

Na przykładzie „Wyznań” św. Augustyna pokażemy na czym polegało spotkanie filozofii greckiej z objawieniem chrześcijańskim, którego efektem była filozofia chrześcijańska dominująca w epoce średniowiecza.

„Rozprawa o metodzie” Kartezjusza pomoże nam zobaczyć na czym polegał przełom nowożytny w filozofii, tj. nowy jej początek przez zwrot ku podmiotowi. Esej Kanta „Co to jest oświecenie” pozwoli uprzytomnić na czym polegał oświeceniowy ideał autonomii rozumu - myślenia bez obcego kierownictwa. Naszą peregrynację po dziejach filozofii zakończymy lekturą fragmentów „Wykładów z filozofii dziejów” Hegla, który centralne zagadnienie filozofii przenosi z epistemologii na refleksję nad sensem dziejów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo, ks. I-II, VII i X

Arystoteles, Metafizyka, ks. XII.

Epikur, List do Menojkeusa

Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. V

Augustyn, Wyznania, ks. X-XIII.

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. I-IV.

Kant, Co to jest Oświnienie?

Hegel „Wstęp” do „Wykładów z filozofii dziejów”, (tłum. J. Grabowski A. Landman, Warszawa 1958, s. 3-119).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1/ Filozofia starożytna

G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991.

J.P. Vernant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1969.

Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, J. Lang, Warszawa 1999.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I.Zieliński, Lublin 1993 – 2002.

2/ Filozofia i chrześcijaństwo

H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997..

A.H. Amstrong, R.A.Marcus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, H. Bednarek, Warszawa 1994.

3/ Filozofia średniowieczna

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.

F. van Steenberghen, Filozofia XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

4/ Filozofia nowożytna i współczesna

R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.

O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h

2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi - dziełami zachodniej tradycji filozoficznej. Skupimy się na tekstach z filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. 30 godzin ćwiczeń pomyślane jest jako uzupełnienie do wykładu z historii filozofii.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi – dziełami z zakresu zachodniej tradycji filozoficznej. Omówimy teksty epoki klasycznej: Platona, Arystotelesa i filozofii hellenistycznej (Epikura i stoików).

Na przykładzie „Wyznań” św. Augustyna pokażemy na czym polegało spotkanie filozofii greckiej z objawieniem chrześcijańskim, którego efektem była filozofia chrześcijańska dominująca w epoce średniowiecza.

„Rozprawa o metodzie” Kartezjusza pomoże nam zobaczyć na czym polegał przełom nowożytny w filozofii, tj. nowy jej początek przez zwrot ku podmiotowi. Esej Kanta „Co to jest oświecenie” pozwoli uprzytomnić na czym polegał oświeceniowy ideał autonomii rozumu - myślenia bez obcego kierownictwa. Naszą peregrynację po dziejach filozofii zakończymy lekturą fragmentów „Wykładów z filozofii dziejów” Hegla, który centralne zagadnienie filozofii przenosi z epistemologii na refleksję nad sensem dziejów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h

2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)