Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-HistKult-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury od średniowiecza do oświecenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W04

KU1_U05

KU1_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza na poziomie absolwenta szkoły średniej w zakresie historii kultury od średniowiecza do oświecenia.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, były jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, był jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Wybrane teksty, reprezentatywne dla każdej epoki, poddawane są analizie i interpretacji historycznoliterackiej ze zwróceniem szczegolnej uwagi na ich znaczenia do poznania dziejów kultury omawianych okresów.

Niektóre teksty są omawiane wspólnie na ćwiczeniach (wcześniej są udostępniane studentom całej grupy), analiza innych jest przygotowywana przez poszczególnych studentów i prezentowana w formie referatów.

Literatura:

Szczegółowy wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W04 –1- absolwent zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

KU1_W04 –2- absolwent rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U05 –1 - absolwent potrafi analizować teksty źródłowe dotyczące kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U05 –2 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią i metodologią z zakresu historii kultury

KU1_K02 – absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W04 –1- absolwent zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się wiedzą na temat kluczowych wydarzeń z zakresu historii kultury, średniowiecza do oświecenia, a także przemiany obyczajów i stylów życia

4 – student dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

3 – student dostatecznie zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

KU1_W04 –2- absolwent rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się rozumieniem uwarunkowań (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

4 – dobrze rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

3- dostatecznie rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U05 –1 - absolwent potrafi analizować teksty źródłowe dotyczące kultury od średniowiecza do oświecenia

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością analizy tekstów źródłowych dotyczących kultury od średniowiecza do oświecenia

4 - potrafi dobrze analizować teksty źródłowe dotyczące kultury od średniowiecza do oświecenia

3- potrafi dostatecznie analizować teksty źródłowe dotyczące kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U05 –2 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią i metodologią z zakresu historii kultury

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością posługiwania się specjalistyczną terminologią i metodologią z zakresu historii kultury

4- potrafi dobrze posługiwać się specjalistyczną terminologią i metodologią z zakresu historii kultury

3 - potrafi dostatecznie posługiwać się specjalistyczną terminologią i metodologią z zakresu historii kultury

KU1_K02 – absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych

Na ocenę:

5 – student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu wyróżniającym się

4 – student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu dostatecznym

3– student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu dostatecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

20 godzin - przygotowanie referatów


50 godzin = 2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, były jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, był jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Wybrane teksty, reprezentatywne dla każdej epoki, poddawane są analizie i interpretacji historycznoliterackiej ze zwróceniem szczegolnej uwagi na ich znaczenia do poznania dziejów kultury omawianych okresów.

Niektóre teksty są omawiane wspólnie na ćwiczeniach (wcześniej są udostępniane studentom całej grupy), analiza innych jest przygotowywana przez poszczególnych studentów i prezentowana w formie referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

20 godzin - przygotowanie referatów


50 godzin = 2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, były jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najbardziej znaczący tekstami literackimi, historycznymi i innymi, powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, był jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Wybrane teksty, reprezentatywne dla każdej epoki, poddawane są analizie i interpretacji historycznoliterackiej ze zwróceniem szczegolnej uwagi na ich znaczenia do poznania dziejów kultury omawianych okresów.

Niektóre teksty są omawiane wspólnie na ćwiczeniach (wcześniej są udostępniane studentom całej grupy), analiza innych jest przygotowywana przez poszczególnych studentów i prezentowana w formie referatów.

Literatura:

Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1985.

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, IW Pax, Warszawa 1994 (s. 19: Franciszek z Asyżu, Pieśń Słoneczna).

Skarga Piotr, Żywoty świętych (różne wydania).

Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu, w: Źródła franciszkańskie, red. Roland Prejs, Zdzisław Kijas, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca podana jest osobno przy każdym z omawianych tematów w wykazie, który studenci otrzymają na początku zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)