Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-HistKult-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury od średniowiecza do oświecenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

U1_W10

KU1_W12

KU1_U08

KU1_U10

KU1_K08

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowania są największe dzieła literatury polskiej i europejskiej. Utwory analizowane i interpretowane są nie tyle w ich aspekcie historycznoliterackim, ile w odniesieniu do innych przestrzeni życia kulturalnego człowieka oraz wpływu, jakie wywarły na ciąg dalszy literatury. Wędrówka motywów i inspiracji jest jednym z aspektów nieustannie obecnych podczas prowadzenia zajęć. Szczególną uwagę zwraca się także na historyczno-społeczny kontekst, w jakim dzieła powstały, funkcjonowały i były przekazywane.

Cele przedmiotu:

analiza i interpretacja wybitnych dzieł literackich europejskich i polskich, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury;

przegląd wybranych toposów, gatunków literackich, nurtów literatury dawnej podkreślających wzajemne zależności między dziełami różnych epok, autorów i krajów;

analiza wybranych zagadnień literatury w kontekście innych dziedzin życia kulturalnego;

- nabywanie umiejętności samodzielnego interpretowania dzieła literackiego.

Pełny opis:

Przedmiotem zainteresowania "Komunikacji kulturowej epok dawnych" są największe dzieła literatury polskiej i europejskiej. Reprezentatywne dla każdej epoki dzieła poddawane są analizie i interpretacji historycznoliterackiej z uwzględnieniem ich wpływu na poszczególnych twórców czy kształtowanie się konwencji literackich. Interpretacja obejmuje także relacje literatury z innymi przestrzeniami życia kulturalnego człowieka. Takie ujęcie pozwala obserwować wpływ wielkich dzieł literatury na inne dziedziny sztuki i odwrotnie - pokazuje inspiracje muzyką, malarstwem, rzeźbą w twórczości literackiej.

Literatura:

Szczegółowy wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10 - zna podstawowe metody analizy i interpretacji polskich i europejskich tekstów literatury dawnej

KU1-W12 - zna kluczowe dzieła kultury europejskiej powstałe w epokach dawnych

KU1_U08 - potrafi rozpoznawać nawiązania do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci w obrębie dzieł kultury dawnej

KU1_U10 - potrafi dokonać analizy i interpretacji historycznoliterackiej dzieł kultury dawnej z uwzględnieniem ich wpływu na poszczególnych twórców czy kształtowanie się konwencji literackich

KU1_K08 - ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kultury dawnej Polski i Europy

OPIS ETCS

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

10 godzin - lektura tekstów

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia

50 godzin = 2 pkt ETCS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą zasługuje student, który:

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół

badawczych

- zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej

- potrafi bardzo dobrze rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- osiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł

- ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego.

Na ocenę dobrą zasługuje student który:

ma niewielkie braki w znajomości podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

W stopniu dobrym zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej

Potrafi dobrze rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

Posiada dobrą umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł

Ma dobrą świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego.

Na ocenę dostateczną zasługuje student, który:

ma spore braki w znajomości podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

Zna w stopniu dostatecznym chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej

Potrafi w stopniu dostatecznym rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

Posiada dostateczną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł

Ma dostateczną świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, a w przypadku zajęć online wypełnianie quizów do poszczególnych tematów na platformie Moodle (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie kolokwium semestralnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.