Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-HistKult-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury od średniowiecza do oświecenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W04

KU1_U04

KU1-KO2


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza o kulturze europejskiej do końca XVIII wieku obowiązkowa dla absolwentów szkół średnich (wg podstawy programowej); ogólna orientacja w tradycjach kulturowych, artystycznych i literackich. Wskazana znajomość historii do końca XVIII w., wybranych zagadnień z filozofii.


Skrócony opis:

Wykład ma charakter konwersatoryjny. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybitnymi dziełami literackimi, także artystycznymi (malarstwo, rzeźba, architektura) i naukowymi (filozofia, odkrycia astronomiczne, geograficzne, itd.), powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, były jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Pełny opis:

Wykład ma charakter konwersatoryjny. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybitnymi dziełami literackimi, artystycznymi (malarstwo, rzeźba, architektura), naukowymi (filozofia, odkrycia astronomiczne, geograficzne, itd.), powstałymi w tradycji europejskiej i polskiej od średniowiecza do oświecenia, które miały znaczący wpływ na dzieje kultury, były jej wyrazem lub opisywały jej przejawy. Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy źródeł kultury europejskiej z zastosowaniem metod i terminologii właściwych dla kulturoznawstwa.

Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacjami multimedialnymi i dyskusjami na poszczególne

tematy. Ma na celu kształtowanie rozumienia procesów rozwoju literatury, sztuki czy nauki, jak też uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Ma też uświadomić potrzebę, by poszczególne zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii czy nauki umieszczać w odpowiednim kontekście historycznym, geograficznym, religijnym czy politycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W04 -1- absolwent zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także z zakresu przemian obyczajów i stylów życia

KU1_W04 -2- absolwent rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U04-1 – absolwent potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty kultury i inne jej wytwory

KU1_U04-2 - absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia do studiów i badań kulturoznawczych

KU1_K02 – absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu kwestii społeczno-kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W04 -1- absolwent zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także z zakresu przemian obyczajów i stylów życia

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się wiedzą na temat kluczowych wydarzeń z zakresu historii kultury, średniowiecza do oświecenia, a także przemiany obyczajów i stylów życia

4 – student dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

3 – student dostatecznie zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia, a także przemian obyczajów i stylów życia

KU1_W04 -2- absolwent rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się rozumieniem uwarunkowań (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

4 – dobrze rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

3- dostatecznie rozumie uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) wydarzeń z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia

KU1_U04-1 – absolwent potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty kultury i inne jej wytwory

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością krytycznej analizy i interpretacji tekstów kultury i innych jej wytworów

4 – student potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty kultury i inne jej wytwory w stopniu dobrym

3 - student potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty kultury i inne jej wytwory w stopniu dostatecznym

KU1_U04-2 - absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia do studiów i badań kulturoznawczych

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia do studiów i badań kulturoznawczych

4 - potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia do studiów i badań kulturoznawczych

3- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu historii kultury od średniowiecza do oświecenia do studiów i badań kulturoznawczych w stopniu dostatecznym

KU1_K02 – absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu kwestii społeczno-kulturowych

Na ocenę:

5 – student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu wyróżniającym się

4 – student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu dostatecznym

3– student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w studiach kulturoznawczych w stopniu dostatecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury, sztuki, literatury od początku średniowiecza do oświecenia. Ma też na celu kształtowanie umiejętności ich analizy oraz rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki.

Pełny opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury od początku średniowiecza do końca XVIII wieku. Obejmuje zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii, nauki, umieszczając je w kontekście historycznym, religijnym, politycznym. Ma też na celu kształtowanie umiejętności analizy dzieł kultury, rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki, wreszcie uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna analiza tekstów źródłowych oraz dzieł sztuki. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (udział we wspólnej krytycznej analizie wybranych tekstów i dzieł sztuki) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Trzy tomy Wojciecha Lipońskiego wydane w serii „Dzieje Kultur” w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie:

- "Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze", 2020.

- "Dzieje kultury europejskiej. Renesans", 2021.

- "Dzieje kultury europejskiej. Barok – Oświecenie", 2022.

Literatura uzupełniająca:

- "Historia piękna" (Umberto Eco, tłum. A. Kuciak, Poznań: Wydawnictwo Rebis 2005).

- "Historia brzydoty" (Umberto Eco, przekład zbiorowy Poznań: Wydawnictwo Rebis 2007).

- „Europa. Dzieje kultury” (autor Peter Rietbergen, z ang. tłum. Robert Bartołd, Warszawa: Książka i Wiedza 2001)

- „Kultura średniowiecznej Europy” (autor: Jacques Le Goff, tłum. z franc. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa: PWN 1970; Oficyna Wydawnicza Volumen 1994).

- „Kultura Odrodzenia we Włoszech” (Jakub Burkhardt, Warszawa 1939 oraz wydania powojenne).

- "Dzieje kultury skandynawskiej", t. 1-2 (Zenon Ciesielski, Gdańsk: Marpress 2018).

- Dzieje kultury polskiej t. 1-4 (Aleksander Brückner, Seria Meandry Kultury, Warszawa 2022; inne wydania przed- i powojenne).

Inne tomy z serii „Dzieje Kultur”, Wydawnictwo Naukowe PWN:

- „Dzieje kultury francuskiej” (Jacek Kowalski, Anna Loba, Mirosław Loba, 2017) .

- „Dzieje kultury brytyjskiej” (Wojciech Lipoński, 2021).

- „Dzieje kultury arabskiej” (Marek M. Dziekan, 2021).

- „Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych” (Marek Gołębiowski, 2021).

- „Dzieje kultury latynoamerykańskiej” (Marcin F. Gawrycki, 2022).

- „Dzieje kultury chińskiej” (Mieczysław Jerzy Künstler, 2008).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestniczenie w wykładzie

45 godzin - przygotowanie się do egzaminu (lektura lektur i opanowanie pamięciowe materiału historyczno-kulturowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestniczenie w wykładzie

40 godzin - przygotowanie się do egzaminu (opanowanie pamięciowe materiału historyczno-kulturowego na podstawie wykładów i zaproponowanych lektur)


70 godzin - ECTS 3 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury, sztuki, literatury od początku średniowiecza do oświecenia. Ma też na celu kształtowanie umiejętności ich analizy oraz rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki.

Pełny opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury od początku średniowiecza do końca XVIII wieku. Obejmuje zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii, nauki, umieszczając je w kontekście historycznym, religijnym, politycznym. Ma też na celu kształtowanie umiejętności analizy dzieł kultury, rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki, wreszcie uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna analiza tekstów źródłowych oraz dzieł sztuki. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (udział we wspólnej krytycznej analizie wybranych tekstów i dzieł sztuki) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Trzy tomy Wojciecha Lipońskiego wydane w serii „Dzieje Kultur” w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie:

- "Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze", 2020.

- "Dzieje kultury europejskiej. Renesans", 2021.

- "Dzieje kultury europejskiej. Barok – Oświecenie", 2024.

Literatura uzupełniająca:

-Umberto Eco,, "Historia piękna" ( tłum. A. Kuciak, Poznań: Wydawnictwo Rebis 2005).

Aleksander Brückner,, Dzieje kultury polskiej t. 1-4 ( Seria Meandry Kultury, Warszawa 2022; inne wydania przed- i powojenne).

Inne tomy z serii „Dzieje Kultur”, Wydawnictwo Naukowe PWN:

- „Dzieje kultury francuskiej” (Jacek Kowalski, Anna Loba, Mirosław Loba, 2017) .

- „Dzieje kultury brytyjskiej” (Wojciech Lipoński, 2021).

- „Dzieje kultury arabskiej” (Marek M. Dziekan, 2021).

- „Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych” (Marek Gołębiowski, 2021).

- „Dzieje kultury latynoamerykańskiej” (Marcin F. Gawrycki, 2022).

- „Dzieje kultury chińskiej” (Mieczysław Jerzy Künstler, 2008).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)