Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-HistKult-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury od średniowiecza do oświecenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

KU1_W01, KU1_W03,

Umiejętności

KU1_U01, KU1-U09,

Kompetencje

KU1_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy - obowiązkowy dla wszystkich studentów

Cele przedmiotu: poznanie najważniejszych dzieł literackich polskich i europejskich powstałych do początku XIX wieku (według listy lektur), umiejętność samodzielnej lektury dzieł z epoki, osadzenia ich w kontekście literackim i kulturowym, rozumienie przemian literatury i kultury polskiej i europejskiej tego czasu.

Wymagania wstępne:wiedza o literaturze polskiej i europejskiej do początku XIX wieku obowiązkowa dla absolwentów szkół średnich (wg postawy programowej); ogólna orientacja w tradycjach literackich. Wskazana znajomość historii do początku XIX wieku, wybranych zagadnień z filozofii. Podstawowa wiedza z zakresu poetyki obowiązująca w szkole średniej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego z zakresu historii literatury (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich od średniowiecza po początek XIX wieku z uwzględnieniem kilku wybranych dzieł antycznych) z omówieniem podstawowej problematyki bezpośrednio związanej z tematem wykładu: komunikacja w literaturze. Omówiony zatem zostanie komunikacyjny charakter dzieła literackiego, najważniejsze literackie strategie komunikacyjne dominujące w wybranych epokach, zadania komunikacyjne stawiane dziełom literackim w tym czasie, relacje między literaturą a innymi obszarami kultury (rodzajami sztuk) służące tej komunikacji.

Metody oceny:

egzamin pisemny (test, odbywający się online w czasie rzeczywistym), sprawdza wiedzę z szeroko rozumianej polskiej i europejskiej historii literatury epok dawnych, obowiązuje znajomość materiału podanego na wykładzie (w formie ustnej i w formie online), ćwiczeniach oraz lektur ujętych w osobnym spisie. Zaleca się obecność na wykładach (możliwe sprawdzanie obecności). Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z wykładu (w wymiarze 30 godzin) oraz z ćwiczeń (również 30 godzin).

Literatura:

Lista lektur do egzaminu z Komunikacja kulturowa epok dawnych

Średniowiecze

Św. Augustyn, Wyznania, księga VIII, tłum. Z. Kubiak, Warszawa PAX 1987

Dante, Boska Komedia, Piekło, przeł. E. Porębowicz, Warszawa PIW 1965 (lub późniejsze wydania)

Jakub Voragine, Złota Legenda, przeł. J. Pleziowa, opr. M. Plezia, Wrocław wyd. Dolnośląskie 1994 (biogram jednego świętego)

Bogurodzica, Posłuchajcie bracia miła (Lament świętokrzyski), Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią – Chrestomatia staropolska, wybór i opr. W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995 bądź inne wydanie

Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Kraków-Wrocław, wyd. Ossolineum 1982, BN I/59

Renesans:

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. I objaśnił E. Jędrkiewicz, wstęp, H. Barycz, Wrocław Ossolineum 1953 (lub inne wydania)

Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, opr. K. Grzybowski, Wrocław, Ossolineum 1969

Francesco Pertarka, Sonety do Laury (wybór), przeł. Jalu Kurek, posł. Andrzej Borowski, Kraków wyd. Literackie, 1998

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, ks. II, kapitulum XVI, wydanie, np. M. Rej, Wybór pism, opr. J. Ślaski, Warszawa PIW 1979

Jan Kochanowski, Pieśni, Fraszki, Treny (w: Dzieła polskie, op. J. Krzyżanowski, Warszawa PIW 1972

Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonety; w: Poezje, wstęp i opr. J. Gruchała, Krakówwyd. Uniwersitas 1997

Andrzej Frycz Modrzewski, Łaski, czyli o karze za mężobójstwo, w: A.F. Modrzewski, Wybór pism, opr. W. Voise, Wrocław, wyd. Ossolineum 1977

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (kazanie I i III), opr. J. Tazbir, M. Korolko, Wrocław, wyd. Ossolineum 1984

XVII wiek

P. Corneille, Cyd, przeł. Andrzej Morsztyn, Warszawa PIW 1992

Molier, Świętoszek, przeł. T. Żeleński, Kraków, Wyd. Zielona Sowa 2006 lub inne wydania.

W. Szekspir, Hamlet, przekł. Stanisław Barańczak, Kraków, Wyd. Znak, 1997;

W. Szekspir, Makbet, przeł. Stanisław Barańczak, Poznań, wyd. W drodze 1992;

Jan Andrzej Morsztyn, Lutnia (wybór), w: Wybór poezji, opr. W. Weintraub, Wrocław, wyd. Ossolineum 1988;

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór, psalm, 1, 4, 7,8,9, 35, 36), w: Utwory poetyckie, wybór, opr. M. Eustachiewicz, Wrocław wyd. Ossolineum 1991;

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, opr. R. Pollak, Warszawa PIW 1987

Wacław Potocki, Ogród fraszek (wybór), z: Dzieła, opr. L. Kukulski, Wybór Pism, Warszawa PIW 1987, t. II; albo Wiersze wybrane, opr. St. Grzeszczuk, Wstęp, J. Gruchała, Wrocław wyd. Ossolineum 1992.

Oświecenie

Voltaire, Kandyd, przeł. T. Żeleński-Boy, Wrocław, wyd. Siedmieróg 1997 (lub inne wydanie)

D. Defoe, Przypadki Robinsona Crusoe, przeł. J. Birkenmajer, Poznań 1997, Biblioteka Klasyki Światowej

Ch. De Laclos, Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński, Warszawa wyd. Prószyński i S-ka 1998

Ignacy Krasicki, Bajki, Satyry, Wiersze, z: Świat naprawiać, zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, opr. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Kraków, wyd, Zielona Sowa, 2004;

Franciszek Karpiński, Sielanki, Pieśni, z: Świat naprawiać, zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, opr. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Kraków, wyd, Zielona Sowa, 2004

Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, na podst. Przekładu E. Chojeckiego, oprac. E Zarych, Kraków, wyd. Zielona Sowa 2003 (lub inne wydania)

Najważniejsze podręczniki:

Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa PWN 1995

Piotr Wilczek, Literatura polskiego renesansu, Katowice Wyd. UŚ 2005; albo Andrzej Borowski, Renesans, Warszawa WSiP 1992; albo Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 2, Renesans, red. Anna Skoczek, Kraków-Bochnia, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 2002

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa Czytelnik 1993; albo Historia Literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 3 Barok, red. Anna Skoczek, Bochnia-Kraków Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 2003

Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, wyd. 2, Wrocław 1991 (wybrane hasła)

Paul Hazard, Myśl europejska XVIII w. Od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972.

Oraz do wyboru jedna z pozycji:

Jerzy Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (lub inne wydanie)

Mieczysław Klimowicz, Literatura oświecenia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (lub inne wyd.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

1. nazywa, definiuje epoki i prądy estetyczne (KU1_W01)

2. charakteryzuje poszczególnych twórców (KU1_W01)

3. rozróżnia poszczególne epoki i ich przedstawicieli (KU1_W03)

umiejętności

1. analizuje dzieła epoki (KU1)_U09)

2. konstruuje wypowiedzi o epoce i artystach (KU1_U01)

3.posługuje się podręcznikami i lekturami (KU1_U01)

kompetencje

1. docenia znaczenie wiedzy dla rozwoju człowieka (KU1_K01)

2. dąży do bycia lepiej poinformowanym (KU1_K01)

Opis ETCS

3 pkt

30 godzin - uczestniczenie w wykładzie

45 godzin - przygotowanie się do egzaminu (lektura lektur i opanowanie pamięciowe materiału historyczno-kulturowego)

Metody i kryteria oceniania:

ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

ma bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat prądów artystycznych i podstawowych zjawisk kulturowych epok kultury dawnej; KU1_W01,

ma bardzo dobrze opanowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań kultury dawnej; KU1_W03,

potrafi samodzielnie w stopniu bardzo dobrym korzystać z baz danych w celu samodzielnego zdobywania wiedzy; KU1_U01

potrafi bardzo dobrze analizować specyfikę tekstów kultury; KU1_U09

ma bardzo dobrą wysoką świadomość zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego; KU1_K01

ocenę dobrą otrzymuje student, który:

ma dobrze opanowaną wiedzę na temat prądów artystycznych i podstawowych zjawisk kulturowych epok kultury dawnej;

ma dobrze opanowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań kultury dawnej;

potrafi samodzielnie w stopniu dobrym korzystać z baz danych w celu samodzielnego zdobywania wiedzy;

potrafi dobrze analizować specyfikę tekstów kultury;

ma dobrą wysoką świadomość zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego;

ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

ma dostatecznie opanowaną wiedzę na temat prądów artystycznych i podstawowych zjawisk kulturowych epok kultury dawnej;

ma dostatecznie opanowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań kultury dawnej;

potrafi mało samodzielnie samodzielnie korzystać z baz danych w celu samodzielnego zdobywania wiedzy;

potrafi dostatecznie analizować specyfikę tekstów kultury;

ma dostateczną świadomość zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego;

ocenę niedostateczną otrzymuje student, który:

nie ma opanowanej wiedzy na temat prądów artystycznych i podstawowych zjawisk kulturowych epok kultury dawnej;

ma niedostatecznie opanowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań kultury dawnej;

nie potrafi samodzielnie korzystać z baz danych w celu samodzielnego zdobywania wiedzy;

nie potrafi analizować specyfiki tekstów kultury;

nie ma (lub przejawia się ona w znikomym stopniu) świadomości zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się ustawicznego;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.