Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-PoeInter-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_ W05


KU1_U04


KU1_U05


KU1_ KO1

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące sposobów organizacji tekstów monosemiotycznych (zwłaszcza literackich) oraz polisemiotycznych, kreujących przekazy w interakcji różnych rodzajów znaków, jak słowo i obraz w przypadku plakatu reklamowego i komiksu czy słowo, obraz i dźwięk w przekazie filmowym. Ćwiczenia ukierunkowane są przede wszystkim na wskazanie analogii strukturalnych łączących różnorodne teksty kultury, jak i na naświetlenie źródeł odmienności ich konstrukcji znaczeniowej. W zakres problemowy przedmiotu wchodzą ponadto zagadnienia związane ze zjawiskiem intermedialności, dotyczące różnych rodzajów nawiązań do dzieł zrealizowanych w odmiennych systemach semiotycznych (jak np. przywołania motywów zaczerpniętych z innych sztuk).

Cele przedmiotu:

Przyswajanie przez uczestników podstawowej terminologii z zakresu poetyki w stopniu umożliwiającym kompetentną analizę i interpretację zarówno tekstów literackich, jak i polisemiotycznych. Zdobycie umiejętności opisu podstawowych zasad organizacji świata przedstawionego w utworze literackim, filmie, plakacie reklamowym, ikonografii itd. oraz charakteryzowania najbardziej znamiennych dla różnych sztuk sposobów kreowania znaczeń. Umiejętność określenia specyfiki tekstu mono- i polisemiotycznego, rozpoznawania i charakteryzowania stosowanych w różnych mediach transsemiotycznych środków poetyckich oraz bazujących na nich form perswazji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza: Opanowanie i sprawne posługiwanie się podstawową terminologią z zakresu poetyki w stopniu umożliwiającym kompetentną analizę i interpretację zarówno tekstów literackich, jak i polisemiotycznych.

2. Umiejętności: Zdobycie umiejętności opisu podstawowych zasad organizacji świata przedstawionego w utworze literackim, filmie, plakacie reklamowym, ikonografii itd. oraz charakteryzowania najbardziej znamiennych dla różnych sztuk sposobów kreowania znaczeń. Umiejętność określenia specyfiki tekstu mono- i polisemiotycznego, rozpoznawania i charakteryzowania stosowanych w różnych mediach transsemiotycznych środków poetyckich oraz bazujących na nich form perswazji.

3. Kompetencje: Student staje się kompetentnym krytykiem tekstów artystycznych, potrafiącym podeprzeć swoje sądy merytoryczną wiedzą z zakresu poetyki teoretycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt KU1_W05

- na ocenę 3 (dst.): zna tylko podstawową terminologię z zakresu poetyki i używa jej, lecz w wymiarze niewystarczającym do analizy dzieł artystycznych.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna podstawową terminologię z zakresu poetyki i świadomie używa wielu pojęć w odniesieniu do tekstów o charakterze mono- i polisemiotycznym.

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze orientuje się w terminologii poetologicznej, zna specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych.

Efekt KU1_UO4

- na ocenę 3 (dst): posiada podstawową wiedzę z zakresu poetyki i w podstawowym stopniu wykorzystuje ją do analizy tekstów kultury.

- na ocenę 4 (db): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu poetyki do analizy oraz interpretacji różnorodnych (mono- i polisemiotycznych) tekstów kultury.

- na ocenę 5 (bdb): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu poetyki do krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnych (mono- i polisemiotycznych) tekstów kultury.

Efekt KU1_U05

- na ocenę 3 (dst.): potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz próbuje analizować je w perspektywie komparatystycznej przy użyciu poprawnej terminologii z zakresu poetyki.

- na ocenę 4 (db.): dobrze orientuje się w terminologii z zakresu poetyki literackiej i intersemiotycznej oraz posiadania umiejętności rozpoznawania stosowanych w różnych mediach transsemiotycznych środków poetyckich oraz bazujących na nich form perswazji

- na ocenę 5 (bdb): potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w sposób dowodzący opanowania terminologii z zakresu poetyki literackiej i intersemiotycznej oraz posiadania umiejętności rozpoznawania i charakteryzowania stosowanych w różnych mediach transsemiotycznych środków poetyckich oraz bazujących na nich form perswazji.

Efekt KU1_K01

- na ocenę 3 (dst): podejmuje częściowo udane próby analizy oraz interpretacji różnych (mono- i polisemiotycznych) wytworów kultury.

- na ocenę 4 (db): dokonuje analizy oraz interpretacji różnorodnych pod względem uposażenia semiotycznego wytworów kultury.

- na ocenę 5 (bdb.): dokonuje trafnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnych pod względem uposażenia semiotycznego wytworów kultury. .

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - 2 pkt.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń (lektury, praca własna) i sprawdzianów - 30 godz.

suma godzin: 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)