Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-WstKomJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W08

KU1_W14

KU1_U05

KU1_U01

KU1_K05

Wymagania wstępne:

Nie ma wymagań wstepnych.

Pełny opis:

Język naturalny to fenomen stanowiący bazę komunikacji i kultury. W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji. Kurs podzielony jest na osiem głównych tematów odpowiadających poszczególnym elementom aktu komunikacyjnego wyróżnionym przez Romana Jakobsona.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

1. jest świadom roli języka w komunikacji i kulturze;

2. posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu semiotyki;

3. opisuje rolę poszczególnych podsystemów języka w tworzeniu wypowiedzi;

4. analizuje wpływ (pozajęzykowych) elementów kompetencji komunikacyjnej na kształt wypowiedzi;

5. wymienia i identyfikuje elementy struktury wypowiedzi;

6. rozróżnia klasy wyrażeń ze względu na ich funkcję w wypowiedzi;

7. objaśnia mechanizm powstawania interpretacji wtórnych na gruncie współczesnych teorii wypowiedzi oraz kulturową rolę mowy figuratywnej (metafor i metonimii);

8. dostrzega pozainformacyjną rolę wypowiedzi;

9. wylicza elementy objęte tabu językowym oraz środki związane z grzecznością językową; zna zasady etycznej komunikacji i przestrzega dobrych obyczajów w rozmowie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, kończy się egzaminem ustnym.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Wskazuje własne przykłady poszczególnych zjawisk językowych. Trafnie interpretuje i objaśnia poszczególne fakty komunikacyjne. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Przywołuje omawiane na wykładzie przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie prezentuje aparaturę pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Z trudem znajduje przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Nie w pełni stosuje się do zasad grzeczności językowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS

Lektury do zajęć 30 h -1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS

Lektury do zajęć 30 h -1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)