Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do komunikacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-WstKomJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komunikacji językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W08

KU1_W14

KU1_U05

KU1_U01

KU1_K05

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji.

Pełny opis:

Język naturalny to fenomen stanowiący bazę komunikacji i kultury. W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji. Kurs podzielony jest na osiem głównych tematów odpowiadających poszczególnym elementom aktu komunikacyjnego wyróżnionym przez Romana Jakobsona.

Literatura:

Austin J.L., Mówienie i poznawanie (fragmenty), Warszawa 1993, s. 311-334, 350-612, 640-665.

Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986, s. 348-402

Dąbrowska A., Tabu jako pojęcie ogólnokulturowe i językoznawcze, [w:] tejże, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.

Frazer J. G., Słowa tabu, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.283-287.

Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 235-253.

Grice P.H., Logika a konwersacja, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6, s. 85-100.

Hall E.T. , Kontekst i znaczenie, Wysoki i niski kontekst, [w:] tegoż, Poza kulturą, Warszawa 2001, s. 89-130.

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka t. 2, Warszawa 1984, s. 77-88.

Johnson M., Lakoff G., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010, s. 29-73.

Lyons J., Semantyka, Warszawa 1984, t. 1, s. 60-96, 176-223, t.2, s. 185-377.

Marcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s.281-293.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 509-517.

McLuhan M., Galaktyka w nowej konfiguracji, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s. 627-633.

Ong W. J., Pismo i struktura świadomości, [w:] Antropologia słowa, red. Godlewski G., Warszawa 2003, s.268-380.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 45-54, 63-76.

Rzetelska-Feleszko E., Nazwy własne, [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J. Lublin 2001, s. 405-410.

Wierzbicka A., Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, [w:] tejże, Język – Umysł- Kultura, Warszawa 1999, s. 228-269.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

1. jest świadom roli języka w komunikacji i kulturze;

2. posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu semiotyki;

3. opisuje rolę poszczególnych podsystemów języka w tworzeniu wypowiedzi;

4. analizuje wpływ (pozajęzykowych) elementów kompetencji komunikacyjnej na kształt wypowiedzi;

5. wymienia i identyfikuje elementy struktury wypowiedzi;

6. rozróżnia klasy wyrażeń ze względu na ich funkcję w wypowiedzi;

7. objaśnia mechanizm powstawania interpretacji wtórnych na gruncie współczesnych teorii wypowiedzi oraz kulturową rolę mowy figuratywnej (metafor i metonimii);

8. dostrzega pozainformacyjną rolę wypowiedzi;

9. wylicza elementy objęte tabu językowym oraz środki związane z grzecznością językową; zna zasady etycznej komunikacji i przestrzega dobrych obyczajów w rozmowie.

Udział w wykładzie 30 godz. - 1 punkt ECTS

Opracowanie lektur 30 godzin - 1 punkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS

Łącznie: 90 godzin - 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 50% frekwencja na wykładzie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Wskazuje własne przykłady poszczególnych zjawisk językowych. Trafnie interpretuje i objaśnia poszczególne fakty komunikacyjne. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Przywołuje omawiane na wykładzie przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie prezentuje aparaturę pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Z trudem znajduje przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Nie w pełni stosuje się do zasad grzeczności językowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.