Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-AksKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_1

W_2

W_3

U_1

U_2

K_1

Wymagania wstępne:

Chęć podjęcia ukierunkowanej i systematycznej lektury

Skrócony opis:

Historia aksjologii między Nietzschem i Tischnerem próbująca odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją wartości absolutne. Oraz poszukiwanie wartości w światach przedstawionych Williama Shakespeare’a

Pełny opis:

A. CZYM SĄ WARTOŚCI?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte (przewartościowanie wszelkich wartości). Nadciąga NADCZŁOWIEK

2. Krok wstecz: Schoppenhauera traktat o złu jako ARCY ANTYWARTOŚCI

3. Joseph Conrada "Jądro ciemności"

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert. KULTURA

5. Max Scheller. MIŁOŚĆ

6. Martin Buber. DIALOG

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a. IMPERATYW KATEGORYCZNY I OKOLICE

7. "Inny świat" i "Anus mundi". PIEKŁO

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI (SYTUACJA POLSKA)

8. Roman Ingarden

9. Tadeusz Kotarbiński

10. Władysław Tatarkiewicz

11. Adam Schaff

12. Leszek Kołakowski

13. Józef Tischner

B. WARTOŚCI W DRAMATACH WILLIAMA SHAKESPEARE’A

Literatura:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. I-III.

3. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

4. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

5. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

6. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006.

7. J. Tischner, Myślenie edlug wartości

8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.

SHAKESPEARE:

1. Tytus Andronicus (Titus Andronicus; 1593)

2. Romeo i Julia (Romeo and Juliet; 1595)

3. Sen nocy letniej (A Midsummer Night’s Dream; 1595)

4. Kupiec wenecki (The Merchant of Venice; 1596)

5. Wiele hałasu o nic (Much Ado about Nothing; ok. 1598–1599)

6. Jak wam się podoba (As You Like It; 1599–1600)

7. Juliusz Cezar (The Tragedy of Julius Caesar; 1600)

8. Wieczór Trzech Króli (Twelfth Night or What You Will; 1600)

9. Troilus i Kresyda (Troilus and Cressida; 1601)

10. Hamlet (Hamlet, Prince of Denmark; 1600)

11. Wesołe kumoszki z Windsoru (The Merry Wives of Windsor; 1602)

12. Wszystko dobre, co się dobrze kończy (All’s Well That Ends Well; 1602–1603)

13. Miarka za miarkę (Measure for Measure; 1604)

14. Otello (Othello; 1605)

15. Król Lear (King Lear; 1605)

16. Makbet (Macbeth; 1606)

17. Antoniusz i Kleopatra (Antony and Cleopatra; 1606–1607)

18. Perykles, książę Tyru (Pericles, Prince of Tyre; 1608)

19. Koriolan (Coriolanus; 1607)

20. Tymon Ateńczyk (Timon of Athens; 1608)

21. Cymbelin (Cymbeline; 1609)

22. Burza (The Tempest; 1611)

23. Opowieść zimowa (The Winter’s Tale; 1610–1611)

9. A. Wierzbicka, Język - Umysł - Kultura, Warszawa 1999.

10. Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Martin Buber, O ja i ty

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_1 rozumie pojęcie aksjologii, pojęcie (pojęcia) wartości oraz różne ich interpretacje, potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście aksjologia zaczęła się ona od "przewartościowania wszystkich wartości"

W_2 rozumie aksjologiczne poglądy Nietzschego i potrafi z nimi polemizować.

W_ 3 rozumie, że wartości w kulturze to tyle, co „serek fromage”, ale wartości i kulturę potrafi odróżnić

U_1 rozumie, ze wartości układają się w rozmaite hierarchię, umie je typologizować

U_2 rozumie, jak odróżnić watości absolutne od względnych bez względu na to, czy uznaje istnienie tych pierwszych

K_1 rozumie współczesność w świetle wartości. Coraz częściej pyta o antywartości, od których jako uczestnik tej wspólczesności nie może abstrahować.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik otrzymuje swój szekspirowski dramat i studiuje go pod kątem problematyki aksjologicznej. Poszukuje więc w tekście wartości: ulotnych, i trwałych, pozornych i prawdziwych, religijnych i świeckch. Swoje wnioski przedstawia na wyznaczonych zajęciach. Korzysta przy tym z metod pdsuwanych mu na zajęciach. Studiuje znaczy czyta i ogląda

Zauważmy na marginesie, że osobną i niepodważalną wartością jest już samo obcowanie z autorem "Kupca weneckiego".

Contribution studenta na ocenę

5 jest erudycyjny

4 dobry

3 poprawny

Oto dramaty Williama Shakespeare'a:

1. Tytus Andronicus (Titus Andronicus; 1593)

2. Romeo i Julia (Romeo and Juliet; 1595)

3. Sen nocy letniej (A Midsummer Night’s Dream; 1595)

4. Kupiec wenecki (The Merchant of Venice; 1596)

5. Wiele hałasu o nic (Much Ado about Nothing; ok. 1598–1599)

6. Jak wam się podoba (As You Like It; 1599–1600)

7. Juliusz Cezar (The Tragedy of Julius Caesar; 1600)

8. Wieczór Trzech Króli (Twelfth Night or What You Will; 1600)

9. Troilus i Kresyda (Troilus and Cressida; 1601)

10. Hamlet (Hamlet, Prince of Denmark; 1600)

11. Wesołe kumoszki z Windsoru (The Merry Wives of Windsor; 1602)

12. Wszystko dobre, co się dobrze kończy (All’s Well That Ends Well; 1602–1603)

13. Miarka za miarkę (Measure for Measure; 1604)

14. Otello (Othello; 1605)

15. Król Lear (King Lear; 1605)

16. Makbet (Macbeth; 1606)

17. Antoniusz i Kleopatra (Antony and Cleopatra; 1606–1607)

18. Perykles, książę Tyru (Pericles, Prince of Tyre; 1608)

19. Koriolan (Coriolanus; 1607)

20. Tymon Ateńczyk (Timon of Athens; 1608)

21. Cymbelin (Cymbeline; 1609)

22. Burza (The Tempest; 1611)

23. Opowieść zimowa (The Winter’s Tale; 1610–1611)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Punktem wyjścia będzie tu analiza postulatu Nietzschego dotyczącego przewartościowania wszelkich wartości (umweltung aller Werte), jego zapowiedź nadejścia nadczłowieka (Übermensch) oraz proklamacja śmierci Boga. Zasadnicze pytanie, które zadamy, zabrzmi: czy istnieją wartości absolutne, bo, że istnieją względne, to każdy widzi. Na zajęciach będziemy rozmawiać i kłócić się, niekoniecznie z nadzieją na uzgodnienie wspólnego stanowiska.

Pełny opis:

A. CZY ISTNIEJĄ I JAKIE SĄ WARTOŚCI?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte

2. Schoppenhauera traktat o złu

3. Joseph Conrada "Jądro ciemnosci"

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert

5. Max Scheller

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a

7. "Inny świat" i "Anus mundi"

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI (SYTUACJA POLSKA)

8. Roman Ingarden

9. Tadeusz Kotarbiński

10. Władysław Tatarkiewicz

11. Adam Schaff

12. Leszek Kołakowski

13. Józef Tischner

B. WARTOŚCI W POWIEŚCIACH FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Biedni ludzie (1846)

Białe noce (1848)

Wspomnienia z domu umarłych (1862)

Notatki z podziemia (1864)

Zbrodnia i Kara (1866)

Gracz (1866)

Idiota (1869)

Biesy (1872)

Młodzik (1875)

Bracia Karamazow (1880)

Literatura:

Powieści Fiodora Dostojewskiego, zob. Opis

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ETCS)

Lektutura i rozmyślania na aksjologiczą wartstwą dramatów autora "Snu nocy letniej", słowem przygotowanie kompetentnego wystąpienia - 25 godzin (1 ETCS)

Razem 2 ETCS, czyli 55 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywna obecnośc na zajęciach -50%

Dwusoedzstominutowe, erudycyjne ystąpienie na zajęciach z tematem - 50%

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia aksjologii między Nietzschem i Tischnerem próbująca odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją wartości absolutne. Oraz poszukiwanie wartości w światach przedstawionych Krzysztofa Zanussiego

Pełny opis:

A. CZYM SĄ WARTOŚCI?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte (przewartościowanie wszelkich wartości). Nadciąga NADCZŁOWIEK

2. Krok wstecz: Schoppenhauera traktat o złu jako ARCY ANTYWARTOŚCI

3. Joseph Conrada "Jądro ciemności"

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert. KULTURA

5. Max Scheller. MIŁOŚĆ

6. Martin Buber. DIALOG

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a. IMPERATYW KATEGORYCZNY I OKOLICE

7. "Inny świat" i "Anus mundi". PIEKŁO

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI (SYTUACJA POLSKA)

8. Roman Ingarden

9. Tadeusz Kotarbiński

10. Władysław Tatarkiewicz

11. Adam Schaff

12. Leszek Kołakowski

13. Józef Tischner

B. WARTOŚCI W DRAMATACH WILLIAMA SHAKESPEARE’A

Literatura:

Literatura:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. I-III.

3. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

4. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

5. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

6. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006.

7. J. Tischner, Myślenie edlug wartości

8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.

Do tego komplet filmów Zanussiego

Wymagania wstępne:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)