Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-AksKult Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U04

Skrócony opis:

Problematyka odnosząca się do wartości i wartościowania w przestrzeni naukowej (aksjologia jako dyscyplina nauki), kulturowej. Na czoło wysunięta zostaje problematyka wartości w dziełach sztuki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Urzeczywistnianie wartości przez człowieka.

2. Geneza aksjologii jako dyscypliny naukowej (pojęcie wartości).

3. Wybrane obiektywistyczne koncepcje wartości.

4. Co to jest piękno?

5. Fenomen dzieła sztuki.

6. Co to jest przeżycie estetyczne?

7. Arcydzielność. Czy współcześnie jest jeszcze miejsce na arcydzieło?

8. Styl: to (nie tylko) człowiek?

9. Zjawisko tragiczności.

10. W kręgu fascynacji wartością zła.

Literatura:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. I-III.

3. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

4. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

5. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

6. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006.

7. J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 7-23.

8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.

9. A. Wierzbicka, Język - Umysł - Kultura, Warszawa 1999.

10. Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02

Student rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_W05

Student zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

KU1_U04

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: obserwacja aktywności studenta i jej ocena, ocena udziału w dyskusjach, referat, pisemne zaliczenie semestralne.

Kryteria oceniania:

KU1_W02

na ocenę 5 student bardzo dobrze rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; bardzo dobrze zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

na ocenę 4 student dobrze, choć ze zdarzającymi się uchybieniami, rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna większość wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami.

na ocenę 3 student rozumie, choć z widocznymi uchybieniami, znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; ma dostateczną orientację we wzajemnych powiązaniach między tymi dyscyplinami.

na ocenę 2 student nie rozumie znaczenia innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; ma znikomą orientację we wzajemnych powiązaniach między tymi dyscyplinami.

KU1_W05

na ocenę 5 student zna biegle podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 4 student zna w większości podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 3 student zna niektóre podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 2 student nie zna podstawowych założeń teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

KU1_U04

Na ocenę 5 student potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 4 student nie zawsze w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 3 student rzadko i nie w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę końcową składają się:

1. aktywność na zajęciach (możliwość wygłoszenia referatu), udział w dyskusjach;

2. obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia);

3. pozytywny wynik z pisemnego sprawdzianu semestralnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych (np. filozoficznych). Znajomość podstawowej terminologii z dziedziny nauk humanistycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.