Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - sztuki piękne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-KuArSzP-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna - sztuki piękne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_U08

KU1_K03

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu, dlatego ukierunkowane są na uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sztuki awangardowej pierwszej połowy XX wieku. Studenci zaobserwują ogromną „rozpiętość” dążeń artystycznych i wielość kierunków współistniejących w tym samym czasie, poznają bardziej szczegółowo: fowizm, ekspresjonizm, surrealizm i kubizm i formizm. Uzyskaną wiedzę konfrontują ze współczesnymi konsekwencjami wskazanych wyżej kierunków. Zaplanowane zostały 4 wyjścia do muzeum: Zachęty, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Sztuki Fantastycznej. Poznane w teorii koncepcje artystyczne i ich współczesne praktyczne konsekwencje zostaną następnie wdrożone do własnej studenckiej działalności artystycznej Zaplanowane zostały 3 warsztaty malarskie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

W zakresie umiejętności student potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

W zakresie kompetencji student jest gotów do twórczego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do przedstawiania własnych prac malarskich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 5 (bdb.): zna bardzo dobrze terminy z zakresu sztuk pięknych; potrafi wyjaśnić znaczenie i rolę w kulturze: dzieła sztuki, twórczości artystycznej; zna wszystkie przywołane na zajęciach kierunki w sztuce początków XX wieku. Przygotowuje samodzielne wybrane zagadnienie. Sporządza poprawny opis dzieła sztuki (obrazu). Widzi konieczność dalszej edukacji w zakresie sztuk pięknych.

- na ocenę 4 (db.): ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych; zna trzy wybrane, przywołane na zajęciach, kierunki w sztuce początków XX wieku. Przygotowuje poprawne wystąpienie oraz opis dzieła sztuki (obrazu). Widzi konieczność dalszej edukacji w zakresie sztuk pięknych.

- na ocenę 3 (dst.): stosuje wybiórczo pojęcia z zakresu sztuk pięknych; zna dwa wybrane, przywołane na zajęciach, kierunki w sztuce początków XX wieku. Właściwie opisuje dzieło sztuki (obraz). Widzi konieczność dalszej edukacji w zakresie sztuk pięknych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna terminów z zakresu sztuk pięknych; nie zna żadnego, przywołanego na zajęciach, kierunku w sztuce początków XX wieku. Nie potrafi przygotować prezentacji i opisać działa sztuki. Nie widzi konieczności dalszej edukacji w zakresie sztuk pięknych.

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

- obecności na zajęciach w formie ćwiczeń, wyjść do muzeów i warsztatów (wolno być dwa razy nieobecnym, trzecia nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich trzech nieobecności, czwarta nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia)

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- przygotowania eseju/prezentacji na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Elżbieta Sadoch, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczące sztuk pięknych - ich znaczenia, rodzajów, technik artystycznych, a także stylów w historii sztuki.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu: nabycie przez studentów wiedzy oraz rozwój umiejętności z zakresu sztuki, zdolności rozpoznawania kanonicznych dzieł i przyporządkowanie ich do epoki, stylu. Przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuk pięknych.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004.

Eco U., Historia brzydoty, przeł. zb. J. Czaplińska, Poznań 2007.

Eco U., Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty

- udział w ćwiczeniach, realizowanych na platformie MS Teams (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie, realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę, test realizowany na platformie Moodle (5 godz.).


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

- udział w zajęciach realizowanych w formie: ćwiczeń, wyjść do muzeów i warsztatów malarskich (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat (10 godz.);

- udział w konsultacjach (5 godz.).


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)