Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-MuzKult-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W05

KU1_K03

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa.

Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03 - student ma świadomość chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej. Zna najważniejsze muzea i arcydzieła będące w ich posiadaniu. Ma świadomość wpływu kultury starożytnej i wczesnochrześcijańskiej na kształt współczesnego muzealnictwa.

KU1_W05 Zna specyfikę powstawania poszczególnych typów muzeów.

Potrafi wartościować dzieła znajdujące się w kolekcjach.

KU1_K03 Jest gotów do uczestnictwa w bieżącym życiu muzealnym, angażowania się w podejmowane przez muzea działania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę BDB - od studenta wymagana jest obecność na wykładach, znajomość literatury podanej i tematyki podanej przez wykładowcę.

Na ocenę DB - wymagana jest obecność na wykładach, umiejętność przyporządkowania muzeów do poszczególnych typów, a także znajomość podstawowej literatury.

Na ocenę DST- wymagane jest uczestnictwo w wykładach, znajomość typologii muzeów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a98ed225ec88249829c8ca10e9c767bc5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61c17cf6-3cca-4ccc-abd6-c307f059303b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa. Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Wskazana wyżej problematyka zostanie rozwinięta w postaci następujących bloków tematycznych:

- Wstęp do muzealnictwa: czym jest i czym było muzeum? pojęcia: muzeum, muzealnik, muzealium, muzealnictwo, muzeologia;

- Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa;

- Instytucja muzealna w różnych kontekstach kulturowych;

- Rola muzeów w kulturze (muzeum - templum, muzeum - forum);

- System muzealnictwa w Polsce (akty prawne, rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów);

- Muzeum jako organizacja w rozwoju historycznym i zarządzanie nią;

- Typy muzeów: wielodziałowe, historyczne, sztuki, rezydencjonalne, etnograficzne, historyczne, archeologiczne, na wolnym powietrzu, martyrologiczne, militarne;

- Wystawiennictwo;

- Zbiory muzealne: gromadzenie, ochrona, konserwacja, zarządzanie kolekcją;

- Nauka w muzeum: np. opracowywanie zbiorów, badania proweniencyjne; uniwersytety a muzea;

- Digitalizacja w muzeach;

- "Nowoczesne" muzea a multimedia;

- Edukacja i upowszechnianie, w tym udostępnianie zbiorów osobom o ograniczonych sprawnościach;

- PR w muzeach;

- Prawo i etyka w muzealnej działalności;

- Turystyka kulturowa, muzeum w środowisku lokalnym;

- "Nowa muzeologia", tzw. muzeum krytyczne;

- Muzea wyznaniowe, uczelniane, prywatne - specyfika i rola w kulturze;

- Architektura muzeów.

Literatura:

Literatura:

1. M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

2. D. Folga-Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, "Muzealnictwo", nr 47, 2006.

3. M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987.

4. F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012.

5. Z. Żygulski jun., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Dodatkowo: literatura podawana na bieżąco, związana z poszczególnymi blokami tematycznymi.

Wymagania wstępne:

Regularne uczestnictwo w zajęciach, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur.

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie literatury

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie tematów prezentowanych na wykładów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział studenta w zajęciach, Znajomość lektur.

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie literatury

0,5 ETCS studiowanie tematów wykładu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)