Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-SemLi-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahzmiXRpaUUOSxJ8XsQyXaHyga9gN2DjpbAPAVeYRNYI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53649eb6-1b9b-4bea-9580-9705824eddae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W06

KU1_U01

KU1_U02

KU1_K04

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium służy przygotowaniu studentów do napisania pracy licencjackiej. Zadaniem promotorów jest pomoc przy kolejnych etapach jej powstawania: od sformułowania tematu pracy, przez konceptualne opracowanie materiału badawczego, uporządkowanie treści, aż po respektowanie podstawowych zasad pisarskiego warsztatu badacza kultury.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania.

Studenci:

• opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach);

• zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego;

• samodzielnie przygotowują stan badań;

• zestawiają bibliografię;

• nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego;

• uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

• współczesny warsztat badawczy humanisty;

• zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych;

• zasady konstruowania wywodu naukowego;

• kompozycja pracy licencjackiej;

• elementy stylistyki tekstu naukowego;

• zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych;

• problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams i Moodle

Literatura:

1. Umberto Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, "Jak pisać teksty naukowe?", Gdańsk 2001.

Ponadto: literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego seminarium zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 - zna metody badawcze, w zakresie nauk o kulturze.

KU1_W05 - zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej. Orientuje się w specyfice poszczególnych stylów w sztuce.

KU1_U01 - potrafi korzystać z baz danych, celem wyszukiwania literatury przedmiotu.

KU1_U02 - potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy.

KU1_K04 - umie wykorzystać zdobytą wiedzę.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą one od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Przygotowanie pracy licencjackiej: wybór zagadnienia, wybór tematu, rozdział 1, rozdział 2 i 3, cała praca.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS

1 pkt. ECTS - 30 h - uczestnictwo w zajęciach

1 pkt. ECTS - 25 h - lektura zadanych tekstów

1 pkt. ECTS - 25 h - praca własna studenta zmierzająca ku ustaleniu tematu pracy licencjackiej oraz napisaniu jej pierwszej części

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zgłębieniu jednej z najważniejszych tradycji filozoficznej refleksji nad kultura w perspektywie symbolu. Jej głównym przedstawicielem był Ernst Cassirer. Do tradycji tej należą również prace Aby’ego Warburga na temat obrazu oraz Hansa Blumenberga swymi teoriami mitu oraz metafory.

Pełny opis:

Wśród różnych perspektyw refleksji nad kulturą do najdawniejszych należy perspektywa filozoficzna. Problem genezy kultury pojawił się w filozofii już na samym początku - presokratycznej (Protagoras, Demokryt). Filozoficzna refleksja nad kulturą od samego zarania była ściśle skorelowana z antropologią. To, jak rozumiemy kulturę zależy od tego, jak rozumiemy człowieka. Stąd filozoficzne podejście do kultury biegło dwoma głównymi torami. W pierwszym, w którym na człowieka patrzy się przez pryzmat jego „wybrakowania”, tj. jego deficytów w stosunku do świata zwierzęcego, kultura staje się „naturalną” koniecznością ich przezwyciężenia; jest ona zatem kompensowaniem braków. Drugi nurt, widzi w człowieku byt z fundamentalnym „naddatkiem” w stosunku do reszty istot żywych. Tradycyjnie naddatek ten definiowano w kategoriach rozumności. Człowiek to „animal rationale”, istota obdarzona rozumem. We współczesnej refleksji nad kulturą kategoria rozumności bywa często zastępowana kategorią symbolu. Człowiek to „animal symbolicum”, istota zdolna do ekspresji symbolicznej. Symbol stanowi klucz do kultury rozważanej w perspektywie filozoficznej. Nazwy, metafory, opowieści, wizerunki i rytuały to rozmaite ludzkie formy symbolicznej reakcji na świat.

Seminarium poświęcone jest zgłębieniu jednej z najważniejszych tradycji filozoficznej refleksji nad kultura w perspektywie symbolu. Jej głównym przedstawicielem był Ernst Cassirer. Do tradycji tej należą również prace Aby’ego Warburga na temat obrazu oraz Hansa Blumenberga swymi teoriami mitu oraz metafory.

Literatura:

1. Umberto Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, "Jak pisać teksty naukowe?", Gdańsk 2001.

Ponadto: literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego seminarium zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)