Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-SemLi-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a878bc330f459283b2e69073fb4c66%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f6233fe-0d74-4a00-a451-8a7481c027ac&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

KU1_W01

KU1_W06

KU1_U01

KU1_U02

KU1_K04

Skrócony opis:

Seminarium służy przygotowaniu studentów to napisania pracy licencjackiej. Zadaniem promotorów jest pomoc przy kolejnych etapach jej powstawania: od sformułowania tematu pracy, przez konceptualne opracowanie materiału badawczego, uporządkowanie treści, aż po respektowanie podstawowych zasad pisarskiego warsztatu badacza kultury.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania.

Studenci opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach). Zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego. Samodzielnie przygotowują stan badań, zestawiają bibliografię. Nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego. W dalszej kolejności uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

Współczesny warsztat badawczy humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych.

Problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams i Moodle

Seminarium poświęcone jest w szczególności następującym zagadnieniom:

1.Zbiorom dzieł sztuki

2. Zagadnieniom z zakresu historii sztuki

3. Filmowi i fotografii

Literatura:

1. Umberto Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, "Jak pisać teksty naukowe?", Gdańsk 2001.

Ponadto: literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego seminarium zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 - zna metody badawcze, w zakresie nauk o kulturze.

KU1_W05 - zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej. Orientuje się w specyfice poszczególnych stylów w sztuce.

KU1_U01 - potrafi korzystać z baz danych, celem wyszukiwania literatury przedmiotu.

KU1_U02 - potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy.

KU1_K04 - umie wykorzystać zdobytą wiedzę.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h

Przygotowanie do seminarium - 30h

Konsultacje - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Przygotowanie pracy licencjackiej: wybór zagadnienia, wybór tematu, rozdział 1, rozdział 2 i 3, cała praca.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h

Przygotowanie do seminarium - 30h

Konsultacje - 30h https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a963cc1f126ef423eac94c638f991384b%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f8fea98-ffa3-42a4-a6a7-0b7a4332d382&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Marcin Jewdokimow, Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczy cel przedmiotu stanowi opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiający przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania naukowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania. Studenci opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach). Zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego. Samodzielnie przygotowują stanu badań, zestawiają bibliografię. Nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego. W dalszej kolejności uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

Współczesny warsztat badawczy humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych.

Problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams.

Literatura:

1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Pozostała literatura to specjalistyczne publikacje związane z problematyką podejmowaną przez studenta w jego pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Referuje w wyznaczonym terminie

przygotowane rozdziały pracy.

Po zakończeniu semestru II, student aby uzyskać ocenę pozytywną musi przedstawić stan badań

i I rozdział pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.