Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-WprMiedz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

WIEDZA


KU1_W01


KU1_W04UMIEJĘTNOŚCI


KU1_U01KOMPETENCJE SPOŁECZNE


KU_1K01pisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w obszar refleksji nad problematyką tożsamości, międzykulturowości i dialogu między kulturami. Studenci zapoznają się z ujęciem teoretycznym i historycznym zagadnień stanowiących centrum współczesnych problemów i napięć i wymagających przygotowanych w refleksji kulturowej rozstrzygnięć. Są to zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, patriotyzm, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest wskazanie na centralne we współczesnym świecie znaczenie problematyki relacyjności międzyludzkiej i międzykulturowej. Przedmiotem uwagi staną się zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy. Rozważanie poszczególnych zagadnień powiązane będzie z analizą i interpretacją wybranych tekstów im poświęconych i odniesieniem ich do sytuacji współczesnych i historycznych oraz z próbą ich rozwiązań. Aanalizowane i interpretowane będą także teksty kultury artystycznej, podejmujące problematykę międzykulturowości.

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

dokumenty papieskie, encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) - Student potrafi szczegółowo scharakteryzować różnorodne problematyzacje zagadnień omawianych w ramach zajęć, opisać konteksty ich powstania oraz przybliżyć informacje na temat ich recepcji. Wykazuje się zdolnością samodzielnej refleksji, poszerzającej perspektywę oglądu problemów, będących przedmiotem uwagi w ramach ćwiczeń.

Na ocenę dobrą (db) - Student wykazuje się znajomością omówionych tekstów, umożliwiającą ich ogląd w perspektywie porównawczej.

Na ocenę dostateczną (dst) - Student wykazuje się podstawową znajomością omawianych w ramach zajęć zagadnień oraz ich zrozumieniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w obszar refleksji nad problematyką tożsamości, międzykulturowości i dialogu między kulturami. Studenci zapoznają się z ujęciem teoretycznym i historycznym zagadnień stanowiących centrum współczesnych problemów i napięć i wymagających przygotowanych w refleksji kulturowej rozstrzygnięć. Są to zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, patriotyzm, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy.

Pełny opis:

1. definicja tożsamości i jej poszukiwanie w XX/XXI w.

2. A. Kłoskowska, definicja kultury, kulturalistyczne ujęcie narodu, poliwalencja kulturowa, rdzenie autoteliczne.

3. co to jest orientalizm

4. jak podchodzić do kutlur pozaeuropejskich (s. 11 Kultury świata)

5. Japonia

6. encyklika

7. stereotypy, negatywne i pozytywne

8. relacje wewnątrzeuropejskie, przykład Włoch

9. co to jest rasizm

8. przezwyciężanie rasizmu

9. ciało w kulturach, sygnalizacje problematyki

10. doświadczenia z kuchniami świata

11. rasizm czy braterstwo? czy możliwa jest "inna logika" o której mówi papież Franciszek. Rozważania podsumowujące

12. propozycje poszerzenia tematyki zajęć.

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.

żródła internetowe

Wymagania wstępne:

ogólne przygotowanie kulturoznawcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.