Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-MetBadKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań kulturoznawczych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15655
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W01

KU2_W03

KU2_K01

KU2_K02


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

Przedmiot rozpoczyna się od prób specyfikacji kulturoznawstwa na tle (1) nauki (w sensie "science") i (2) nauk humanistycznych i społecznych (po zwrocie antypozytywistycznym). Następnie zaprezentowane zostają konkretne tradycje i metody badawcze (zaczerpnięte m.in. z socjologii jakościowej czy antropologii kultury, przy każdorazowym nadaniu im kulturoznawczego rysu), m.in. metody badań jakościowych, metody związane z teorią ugruntowaną, hermeneutyczne i krytyczne metody badania dyskursu, metody narratologiczne, analiza materiałów wizualnych (wraz z wykorzystaniem technik wizualnych w badaniach), analiza kulturowa (M. Bal), metody badania przekazów medialnych, nowych mediów (netnografia) czy metody performatywne. Omówienie poszczególnych propozycji metodologicznych połączone będzie z pragmatyką badania: począwszy od pomysłu, przez planowanie, dobór próby, adekwatnych metod i narzędzi, uwzględnienie odpowiednich teorii i kategorii badawczych, przez samo badanie, na analizie i interpretacji wyników oraz przygotowaniu wniosków i ich prezentacji skończywszy. Studenci dowiedzą się również, jak ważne jest łączenie praktyk badawczych z innymi (np. artystycznymi czy interwencyjnymi), a także nadawanie swoim badaniom społecznej relewancji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student/ka:

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną

terminologię z zakresu kulturoznawstwa (KU2_W03)

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji

oraz korekty posiadanej wiedzy(KU2_KO1)

Jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami

wynikającymi z uwarunkowań aktualnej

rzeczywistości społeczno-kulturowej. (KU2_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną

terminologię z zakresu kulturoznawstwa (KU2_W03)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

• na ocenę dobrą: student dobrze na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji

oraz korekty posiadanej wiedzy(KU2_KO1)

na ocenę bardzo dobrą: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy korzystając z wiedzy zdobytek podczas zajęć oraz samodzielnie

• na ocenę dobrą: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy korzystając z wiedzy zdobytek podczas zajęć

• na ocenę dostateczną: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy, rozumiem jej sens, ale jej nie podejmuje.

Jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. (KU2_KO2)

na ocenę bardzo dobrą: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej bazując na wiedy zdobyrej podczas zajęć oraz samodzielnie.

• na ocenę dobrą: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej bazując na wiedy zdobyrej podczas zajęć.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, rzoumie jej sens, ale jeszcze jej nie podejmuje.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 1 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 1 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)