Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne koncepcje kultury cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-2-FiloKonKu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne koncepcje kultury cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W04

KU2_W09

KU2_U13

KU2_U15

KU2_K01

Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń prowadzone będą dyskusje nad XX-wiecznymi oraz najnowszymi filozoficznymi ujęciami kultury, związanymi z przemianami zachodniego kontekstu społeczno-kulturowego po przyspieszeniu cywilizacyjnym, rewolucji industrialnej i powstaniu masowych kanałów komunikacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest refleksja nad wybranymi aspektami kultury współczesnej z perspektywy filozoficznej.

Wyodrębniono dwa wiodące pola tematyczne: filozofia obrazu i filozofia tożsamości, w ramach których omawiane będą:

1. Dominującą rola obrazu w kreowaniu rzeczywistości społeczno-kulturowej, związana z przejściem dominującego paradygmatu kulturowego z logo- na obrazocentryczny,

2. Kultura jako sensotwórcza płaszczyzna zapewniająca jednostce podstawy samookreślenia i interpretacji świata w warunkach kontyngentnej rzeczywistości i przygodności losu.

Literatura:

Lektury podstawowe:

S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 241-375.

R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

E. Cassirer, Forma a technika, tłum. I. i S. Sellmer, [w:] E. Schulz (red.), Kultura techniki, Poznań 2001, s. 246-284.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury (KU2_W04),

- potrafi dokonać powiązania różnych prądów filozoficznych (KU2_W04)

- potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym (KU2_W09)

- potrafi krytycznie przeanalizować aktualne zjawiska społeczno-kulturowe, wykorzystując konkretne stanowiska filozoficzne (KU2_W09, KU2_U13)

- potrafi krytycznie odnieść się określonych poglądów filozoficznych, wykorzystując własne przemyślenia oraz stanowiska polemiczne (KU2_U13);

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych tekstów kultury, zwłaszcza jej produktów medialnych, kultury popularnej i masowej (KU2_U15);

- rozumie potrzebę aktualizacji filozoficznych rozstrzygnięć w obliczu tempa przemian kultury współczesnej (KU2_K01);

Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30h

- konsultacje 30h

- czytanie lektur 40h

- przygotowanie do egzaminu 50h

Razem: 150h = 6 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny i/lub praca końcowa (w zależności od decyzji prowadzącego zajęcia), ocena ciągła podczas dyskusji na zajęciach.

Na ocenę ndst: student/ka nie spełnia wymagań na ocenę dst.

Na ocenę dst student/ka: zna w stopniu elementarnym najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury; z trudem dokonuje powiązania różnych prądów filozoficznych; ma problem z powiązaniem określonych tez filozoficznych z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym; ma problem z krytycznym przeanalizowaniem aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych z wykorzystaniem konkretnych stanowisk filozoficznych; nie potrafi krytycznie odnieść się określonych poglądów filozoficznych, wykorzystać własnych przemyśleń oraz stanowisk polemicznych; ma problem z wykorzystaniem zdobytej wiedzy do analizy współczesnych tekstów kultury, zwłaszcza jej produktów medialnych, kultury popularnej i masowej; rozumie potrzebę aktualizacji filozoficznych rozstrzygnięć w obliczu tempa przemian kultury współczesnej, ale nie potrafi samodzielnie tego dokonać.

Na ocenę db student/ka: zna w stopniu średnim/wystarczającym najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury; dokonuje powiązania różnych prądów filozoficznych na podstawowym poziomie; potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym w stopniu średnim/wystarczającym; nie ma większych problemów z krytycznym przeanalizowaniem aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych przy wykorzystaniu konkretnych stanowisk filozoficznych; potrafi w stopniu średnim/podstawowym krytycznie odnieść się określonych poglądów filozoficznych, wykorzystać własne przemyślenia oraz stanowiska polemiczne; potrafi na zadowalającym poziomie wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych tekstów kultury, zwłaszcza jej produktów medialnych, kultury popularnej i masowej; rozumie potrzebę aktualizacji filozoficznych rozstrzygnięć w obliczu tempa przemian kultury współczesnej.

Na ocenę bdb student/ka: zna bardzo dobrze najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury; potrafi dokonać rzetelnego powiązania różnych prądów filozoficznych; potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym; potrafi krytycznie przeanalizować aktualne zjawiska społeczno-kulturowe przy wykorzystaniu konkretnych stanowisk filozoficznych; potrafi rzetelnie i krytycznie odnieść się określonych poglądów filozoficznych, wykorzystać własne przemyślenia oraz stanowiska polemiczne; wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy współczesnych tekstów kultury, zwłaszcza jej produktów medialnych, kultury popularnej i masowej; doskonale rozumie potrzebę aktualizacji filozoficznych rozstrzygnięć w obliczu tempa przemian kultury współczesnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6b71351f7384daeaac42b299d970007%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=af8431a9-5131-499b-9b12-a5c79fe4a1de&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest refleksja nad wybranymi aspektami kultury współczesnej z perspektywy filozoficznej.

Kulturę określa się często jako sumę wytworów człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Kultura to zatem również rzeczy, przedmioty, obiekty. Głównym tematem konwersatorium będzie filozoficzna refleksja nad rzeczami rozumianymi jako towary oraz dary.

Literatura:

Lektury podstawowe:

S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 241-375.

R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

E. Cassirer, Forma a technika, tłum. I. i S. Sellmer, [w:] E. Schulz (red.), Kultura techniki, Poznań 2001, s. 246-284.

Lektury uzupełniające:

M. Berman, Baudelaire: modernizm na ulicach „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, Kraków 2006, s. 171-224.

A. Bielik-Robson, Gnostyk w wielkim mieście: Walter Benjamin i zbawienie rzeczy, Przegląd kulturoznawczy, 2(2007), s. 6-16.

S. Giedion, Przestrzeń, czas i Architektura. Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Olkiewicz, Warszawa 1968

H. Böhme, Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2012.

Charles de Brosses, O kulcie fetyszów, tłum. M. Skrzypek Warszawa 1992.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6b30b646b5cb4676b3945a2790d2a362%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a1b3f0f0-f2db-4d9d-9258-b55e5ce588d3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z filozoficznych koncepcji kultury jest refleksja nad wybranymi aspektami kultury współczesnej z perspektywy filozoficznej.

Kulturę określa się często jako sumę wytworów człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Kultura to zatem również rzeczy, przedmioty, obiekty. Głównym tematem konwersatorium będzie filozoficzna refleksja nad rzeczami rozumianymi jako towary oraz dary.

Literatura:

Lektury podstawowe:

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1., Warszawa xxx.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

Pius X, Pascendi dominici gregis" O zasadach modernistów.

K. Marks, Manifest komunistyczny

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006 (wybór).

W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej, tłum. R. Reszke, Warszawa 2011, s. 23-51.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

Literatury uzupełniające:

L. Aragon, Wieśniak Paryski, tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1971.

W. Benjamin, Mała historia fotografii, tłum. J. Sikorski, w: Anioł historii, Poznań 1996, s. 105-124.

M. Berman, Baudelaire: modernizm na ulicach, [w:] Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, Kraków 2006. s. 171-224.

Charles de Brosses, O kulcie fetyszów, tłum. M. Skrzypek Warszawa 1992.

R. Bodei, O życiu rzeczy, A. Bielak, Łódź 216.

H. Böhme, Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2012.

S. Buck-Morss, Estetyka i anestetyka: esej Waltera Benjamina o dziele sztuki przemyślany na nowo, tłum. A. Lipszyc, Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej 20 (2018)

S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Olkiewicz, Warszawa 1968.

R. Koselleck, Przełom w nowoczesności, czyli koniec epoki koni, Kronos, 48 1(2019), s. xx

J. Kusiak, Kto zamieszka w żelaznej klatce? Max Weber, Walter Benjamin i mitologie odczarowanej nowoczesności, [w:] Śpiewak P. (red.), Dawne idee, nowe problemy, Warszawa 2010, s. 67-88.

G. Kubler, Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, tłum. J. Hołówka, Warszawa 1970.

G. Lukacs, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, tłum. M. Siemek, Warszawa 1988, s. 198-417.

E.A. Poe, Człowiek tłumu, tłum. S. Wyrzykowski,

W. Schivelbusch, Historia podróży koleją. O industrializacji przestrzeni i czasu w XIX wieku, tłum. K. Wudarska, Kronos, 48 1(2019), s. 143-171.

G. Simmel, Z psychologii mody. Studium socjologiczne. [w:] Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa. 2006.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.