Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-PopJezPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z kultury języka.

Skrócony opis:

Zajęcia z poprawności językowej w praktyce służą ugruntowaniu i poszerzeniu świadomości językowej studentów w ujęciu praktycznym.

Pełny opis:

Konwersatorium z poprawności językowej w praktyce poświęcone jest wybranym zagadnieniom związanym z normą językową i zachowaniami językowymi osób posługujących się językiem polskim. Podstawą zajęć są przykładowe użycia języka (m.in. dostrzeżone przez studentów) i kwestie językowe ważne współcześnie. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi poprawności językowej oraz przedstawienie kryteriów poprawności środków językowych, a mianowicie: kryterium narodowego, gramatycznego, formalno-logicznego, literacko-autorskiego, geograficznego. Student rozpoznaje zewnętrzno-językowe i wewnętrzno-językowe kryteria poprawności językowej. Student potrafi zrozumieć względność powyższych kryteriów w komunikacji oraz uzasadnić znaczenie terminu 'uzus' czy kryterium skuteczności.

Ponadto student nabywa praktycznych umiejętności rozpoznawania i interpretacji zmian językowych.

Literatura:

Wybrane dostępne publikacje poprawnościowe, m.in. drukowane, a także online, w tym materiał poradni poprawnościowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1-W10: student zna i rozumie zagadnienia związane ze współczesną normą językową oraz orientuje się w spektrum obecnie ważnych kwestii poprawnościowych

KU1_U10: student potrafi korzystać ze źródeł informacji na temat współczesnych zagadnień poprawnościowych i wyciągać wnioski z prezentowanych w nich opinii

KU1_ K06: student jest przygotowany do analizy i oceny poprawności językowej wypowiedzi, np. w trakcie działań redaktorskich, wydawniczych czy kreatywnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna i rozumie współczesne zagadnienia funkcjonowania normy językowej, jej zmian, związanych z nią kontrowersji i różnych rozwiązań, wykorzystując właściwe źródła informacji na ten temat i będąc gotowym do analizy i oceny zajwisk z tego zakresu.

Na ocenę dobrą student zna większość współczesnych problemów poprawnościowych, umie się posłużyć wiarygodnymi źródłami informacji na ich temat i próbuje samodzielnie analizować i oceniać ważne zjawiska językowe.

Na ocenę dostateczną student wykazuje się podstawową orientacją w istotnych dzisiaj problemach poprawności językowej, potrafi znaleźć źródła informacji na te tematy i z pomocą innej osoby próbować zidentyfikowac ważne kwestie poprawnościowe.

Praca na zajęciach polega na udziale w nich, aktywnym uczestnictwie, samodzielnym zbieraniu materiału językowego oraz przygotowaniu pracy zaliczeniowej, polegające na napisaniu felietonu o tematyce językowej lub komentarzu normatywnym do dwóch wybranych innowacji jezykowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Karolczuk, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Samodzielne przygotowywanie się do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń -15 godz.

konsultacje -10 godzin

przygotowanie felietonu - 15 godzin

suma: 70 godzin/25 ~ 3 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)