Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-TechWPu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10; KU1_U10; KU1_K06.

Skrócony opis:

Kurs ma charakter warsztatowy. Jego celem jest przyswojenie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują pracę indywidualną i pracę w grupie. Na początku kursu dokonana zostanie diagnoza umiejętności uczestników. Przeprowadzimy analizę przykładowych wystąpień. Kolejne spotkania poświęcone będą poszczególnym aspektom wystąpienia: pozawerbalnym i werbalnym. Efektem zajęć jest przygotowanie własnego wystąpienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10: student opisuje poszczególne etapy przygotowania wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy,

KU1_U10, student wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania wystąpienia na wybrany temat, zwracając uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi

KU1_K06: student jest gotów wykorzystywać zdobyte doświadczenia w życiu zawodowym

udział w zajęciach - 1 ECTS

lektura i analiza materiałów referencyjnych - 1 ECTS

przygotowanie wystąpienia zaliczeniowego - 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektu KU1_W10:

- na ocenę bardzo dobrą: student opisuje poszczególne etapy przygotowania wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych i jak nad nią pracować, zna zasady rozwijania wyrazistości mowy,

- na ocenę dobrą: student opisuje najważniejsze elementy wystąpienia; wie, jaka postawa ciała jest najkorzystniejsza podczas wystąpień publicznych, zna wybrane ćwiczenia wyrazistości mowy

- na ocenę dostateczną student opisuje niektóre etapy przygotowania wystąpienia; wie, że postawa ciała i dykcja są ważne podczas wystąpień publicznych, wie, że można nad nimi pracować.

W zakresie efektu KU1_U10

- na ocenę bardzo dobrą: student wykorzystuje zdobytą wiedzę do przygotowania wystąpienia na wybrany temat, zwracając uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi

- na ocenę dobrą: student wykorzystuje wskazówki związane z większością elementów wystąpienia publicznego do przygotowania własnej prezentacji na wybrany temat. Zwraca uwagę na sposób wygłoszenia wypowiedzi.

- na ocenę dostateczną: student w niskim stopniu wykorzystuje wskazówki związane z elementami wystąpienia publicznego do przygotowania własnej prezentacji na wybrany temat, a przygotowanemu wystąpieniu brakuje staranności.

W zakresie KU1_K06 na ocenę bardzo dobrą, dobrą i dostateczną student jest gotów wykorzystywać zdobyte przez siebie doświadczenia i poznane wskazówki w pracy zawodowej i społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)