Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tematy ramowe w sztukach wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-TemRamWi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tematy ramowe w sztukach wizualnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone występującym w sztukach wizualnych stałym i powtarzającym się przedstawieniom ideowym tzw. „tematom ramowym”.

Zajęcia służą do uzupełnienia wiedzy oraz rozwinięciu umiejętności związanych z problematyką mediów w kulturze, w szczególności:

- rozpoznawania znaków i motywów ikonograficznych pojawiających się w sztuce od czasów najdawniejszych do współczesności

- poszukiwania źródeł i sposobów kształtowania obecnych w sztukach wizualnych tematów ramowych

- analizowania i interpretowania znaczeń symbolicznych w sztukach wizualnych

W trakcie zajęć student zapoznaje się z metodą ikonologiczną i semiotyczną w badaniach nad sztuką jako narzędziem badawczym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze

Wiedza (KU1_W10):

- zna podstawową terminologię dotyczącą sztuk wizualnych

- wymienia popularne znaki i motywy ikonograficzne

- kojarzy metody oraz narzędzia badań z zakresu ikonografii i semiotyki

Umiejętności (KU1_U10):

- formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu sztuk wizualnych

- omawia wybrane „tematy ramowe” w sztukach wizualnych

- opisuje wybrane przedstawienie w sztuce wizualnej

Kompetencje społeczne (KU1_K06):

- w prezentacji stosuje pojęcia i narzędzia poznane na zajęciach

- przedstawia znane tematy ramowe i ich symboliczne znaczenie w sztuce na przestrzeni dziejów

- rozpoznaje współczesne przekształcenia obecnych w kulturze znaków i symboli

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe

aktywny udział w zajęciach (zadania, dyskusje) 20 %

opracowanie wybranego zagadnienia (wystąpienie z prezentacją multimedialną) 30 %

praca zaliczeniowa (opis przedstawienia wizualnego) 50 %

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) – Student ma uporządkowaną wiedzę o sztukach wizualnych oraz znakach i motywach ikonograficznych; charakteryzuje genezę i rozwój obecnych w sztukach wizualnych tematów ramowy, a także rozróżnia ich znaczenia symboliczne zmieniające się na przestrzeni dziejów; płynnie posługuje się metodą ikonograficzną w badaniach nad sztuką.

na ocenę DB (4) – Student zna popularne znaki i motywy ikonograficzne pochodzenia mitologicznego i biblijnego; identyfikuje podstawowe tzw. „tematy ramowe” w sztukach wizualnych; podejmuje próby analiz według metody ikonograficznej w badaniach nad sztuką; widzi potrzebę dalszego rozwoju.

na ocenę DST (3) – Student ma ogólne wiadomości o znakach i motywach ikonograficznych; wybiórczo rozpoznaje podstawowe tzw. „tematy ramowe” w sztukach wizualnych; określa zasady metody ikonograficznej w badaniach nad sztuką; widzi potrzebę dalszego rozwoju.

na ocenę NDST (2) – Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Dąbrowska, Elżbieta Sadoch, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDvIRUzZOul7tzmjZiRr1C4DkEDpZI8eaWUhTqX6c0ik1%40thread.tacv2/conversations?groupId=09f4030c-1cf4-41b2-97c2-e233dbf95d7c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 3 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

1 = 30 h samodzielna lektura i ćwiczenia

1 = 30 h opracowanie zagadnienia (prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze przedstawieniami ideowymi tzw. „tematami ramowymi” w sztukach wizualnych.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym; umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki mediów w kulturze, zwłaszcza rozpoznawania i omawiania wybranych znaków, symboli i obrazów w sztukach wizualnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Białostocki J., Temat ramowy i obraz archetypiczny: psychologia i ikonografia, w: tegoż, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Kuczyńska, Kraków 2008, s. 126-135.

Kalinowski L., Ikonologia czy ikonografia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” 1972, t. 10, s. 5-33.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)