Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowy dramat w teatrze i mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-DramTiM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowy dramat w teatrze i mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Wymagania wstępne:

Konwersatorium adresowane jest do studentów zainteresowanych polskim dramatem współczesnym i nowoczesnymi formami teatralnymi w radiu i telewizji.

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat dramatu i teatru współczesnego.

Skrócony opis:

Współpraca młodych dramatopisarzy, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła w ostatnich latach do odnowienia tradycyjnych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego. Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza teatru, filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracja dla autorów i reżyserów są także dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega medialnej konwergencji, przez co jego radiowa i telewizyjna realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Na zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu.

Pełny opis:

Współcześnie najpopularniejszym medium dla polskiego dramatu jest scena radiowa i telewizyjna. Sztuki polskich autorów realizowane są w Teatrze Polskiego Redia (i nadawane pasmach czterech anten: Słuchowisko w radiowej "Jedynce", Wieczór ze słuchowiskiem w "Dwójce", Sema teatralna "Trójki", Wieczór literacki "RDC") oraz w Teatrze Telewizji. Od dziesięciu lat powstaje także seria "Teatroteka", na którą składa się już kilkadziesiąt spektakli telewizyjnych opartych wyłacznie na nowych tekstach produkcja w Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych). Współpraca młodych autorów, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła do odnowienia skonwencjonalizowanych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego.Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracją dla dramatopisarzy i reżyserów są dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega także medialnej konwergencji, upodabniając się do nowoczesnych forma przekazu radiowego, telewizyjnego, internetowego, przez co ich realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Pod tym kątem na naszych zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu. Zajmiemy się twórczością m.in. Magdaleny Drab, Anny Wakulik, Zyty Rudzkiej, Maliny Prześlugi, Marty Rebzdy, Mariusza Bielińskiego, Artura Grabowskiego, Tomasza Mana, Wojciecha Tomczyka, Rafała Wojasińskiego.

Literatura:

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

Chmielecki K., Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, https://www.academia.edu/3840357/Intermedialno%C5%9B%C4%87_jako_fenomen_ponowoczesnej_kultury

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. A. Wąchocka, Katowice 2021.

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.

Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019, nr 2.

Kopciński, Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2019.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Christoph, D. Warner, tłumacze różni, Gdańsk 2010.

Limon, J., Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Limon J., Trzy teatry: scena, telewizja, radio, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Łastowiecki, J., Jak opisywać słuchowisko radiowe?https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna.

Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak i in., Wrocław 2007.

Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, Warszawa2016.

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. I i II, red. J. Kopciński, Warszawa 2013.14.

Tuszewski J., Paradoks o słowie i dźwięku, Toruń 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia,

teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem

przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

Potrafi samodzielnie planować i realizować proces

dokształcania się i doskonalenia kompetencji

zawodowych, a także inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób, wykorzystując

wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu

kształcenia.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu

kształcenia przy planowaniu swej działalności

badawczej i zawodowej, odpowiadając na

zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko

rozumianym interesem publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć.

Udział w zajęciach.

Ocena pracy semestralnej.

Praktyki zawodowe:

Redakcja miesięcznika "Teatr".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współpraca młodych dramatopisarzy, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła w ostatnich latach do odnowienia tradycyjnych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego. Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza teatru, filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracja dla autorów i reżyserów są także dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega medialnej konwergencji, przez co jego radiowa i telewizyjna realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Pod tym kątem na naszych zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu.

Pełny opis:

Współcześnie najpopularniejszym medium dla polskiego dramatu jest scena radiowa i telewizyjna. Sztuki polskich autorów realizowane są w Teatrze Polskiego Redia (i nadawane pasmach czterech anten: Słuchowisko w radiowej "Jedynce", Wieczór ze słuchowiskiem w "Dwójce", Sema teatralna "Trójki", Wieczór literacki "RDC") oraz w Teatrze Telewizji. Od dziesięciu lat powstaje także seria "Teatroteka", na którą składa się już kilkadziesiąt spektakli telewizyjnych opartych wyłacznie na nowych tekstach produkcja w Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych). Współpraca młodych autorów, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła do odnowienia skonwencjonalizowanych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego.Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracją dla dramatopisarzy i reżyserów są także dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega także medialnej konwergencji, upodabniając się do nowoczesnych forma przekazu radiowego, telewizyjnego, internetowego, przez co ich realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Pod tym kątem na naszych zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu. Zajmiemy się twórczością m.in. Magdaleny Drab, Anny Wakulik, Zyty Rudzkiej, Maliny Prześlugi, Marty Rebzdy, Mariusza Bielińskiego, Artura Grabowskiego, Tomasza Mana, Wojciecha Tomczyka, Rafała Wojasińskiego, Michała Zdunika.

Literatura:

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

Chmielecki K., Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, https://www.academia.edu/3840357/Intermedialno%C5%9B%C4%87_jako_fenomen_ponowoczesnej_kultury

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. A. Wąchocka, Katowice 2021.

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.

Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019, nr 2.

Kopciński, Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2019.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Christoph, D. Warner, tłumacze różni, Gdańsk 2010.

Limon, J., Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Limon J., Trzy teatry: scena, telewizja, radio, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Łastowiecki, J., Jak opisywać słuchowisko radiowe?https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna.

Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak i in., Wrocław 2007.

Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, Warszawa2016.

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. I i II, red. J. Kopciński, Warszawa 2013.14.

Tuszewski J., Paradoks o słowie i dźwięku, Toruń 2005.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym lub online w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOE21KnwUVEkFcrwni4uBHd1ap-9xTrHreZBRPz_ZTZ41%40thread.tacv2/conversations?groupId=793ad9ef-cd74-461d-adfe-b8bbb6ed0a2c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współpraca młodych dramatopisarzy, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła w ostatnich latach do odnowienia tradycyjnych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego. Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza teatru, filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracja dla autorów i reżyserów są także dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega medialnej konwergencji, przez co jego radiowa i telewizyjna realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Pod tym kątem na naszych zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu.

Pełny opis:

Współcześnie najpopularniejszym medium dla polskiego dramatu jest scena radiowa i telewizyjna. Sztuki polskich autorów realizowane są w Teatrze Polskiego Redia (i nadawane pasmach czterech anten: Słuchowisko w radiowej "Jedynce", Wieczór ze słuchowiskiem w "Dwójce", Sema teatralna "Trójki", Wieczór literacki "RDC") oraz w Teatrze Telewizji. Od dziesięciu lat powstaje także seria "Teatroteka", na którą składa się już kilkadziesiąt spektakli telewizyjnych opartych wyłacznie na nowych tekstach produkcja w Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych). Współpraca młodych autorów, reżyserów teatralnych i telewizyjnych, a także dźwiękowców doprowadziła do odnowienia skonwencjonalizowanych form słuchowiska radiowego i spektaklu telewizyjnego.Wpływ na rozwój tych ciekawych gatunków mają także innowacje technologiczne, dzięki którym mogą zaistnieć nowe przestrzenie dźwiękowe (słuchowisko w systemie 5.1) i wizualne (spektakl z pogranicza filmu i performansu). Te artystycznie wykreowane przestrzenie podlegają ciekawej interpretacji semiotycznej i antropologicznej - oba te kierunki obierzemy na naszych zajęciach. Inspiracją dla dramatopisarzy i reżyserów są także dokonania kompozytorów współczesnych, twórców sound dizajnu, komiksu czy video artu. Polski dramat współczesny podlega także medialnej konwergencji, upodabniając się do nowoczesnych forma przekazu radiowego, telewizyjnego, internetowego, przez co ich realizacja przynosi ciekawe efekty intermedialne. Pod tym kątem na naszych zajęciach będziemy analizować najbardziej oryginalne słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu. Zajmiemy się twórczością m.in. Magdaleny Drab, Anny Wakulik, Zyty Rudzkiej, Maliny Prześlugi, Marty Rebzdy, Mariusza Bielińskiego, Artura Grabowskiego, Tomasza Mana, Wojciecha Tomczyka, Rafała Wojasińskiego, Michała Zdunika.

Literatura:

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

Chmielecki K., Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, https://www.academia.edu/3840357/Intermedialno%C5%9B%C4%87_jako_fenomen_ponowoczesnej_kultury

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. A. Wąchocka, Katowice 2021.

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.

Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019, nr 2.

Kopciński, Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2019.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Christoph, D. Warner, tłumacze różni, Gdańsk 2010.

Limon, J., Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Limon J., Trzy teatry: scena, telewizja, radio, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Łastowiecki, J., Jak opisywać słuchowisko radiowe?https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Komunikacja_Spoleczna.

Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak i in., Wrocław 2007.

Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, Warszawa2016.

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia, t. I i II, red. J. Kopciński, Warszawa 2013.14.

Tuszewski J., Paradoks o słowie i dźwięku, Toruń 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)