Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracyjne projekty społeczno-kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-IntProj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracyjne projekty społeczno-kulturalne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15926
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentek_ów do świadomego i kompetentnego angażowania się w inicjatywy o charakterze integracyjnym na płaszczyźnie międzykulturowej, a także wykształcenie umiejętności i kompetencji przydatnych do podjęcia pracy w instytucjach (publicznych oraz z tzw. trzeciego sektora) działających w tym zakresie, wreszcie - wykształcenie odpowiedniej wrażliwości międzykulturowej kluczowej przy samodzielnym projektowaniu i inicjowaniu tego typu działań.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentek_ów do świadomego i kompetentnego angażowania się w inicjatywy o charakterze integracyjnym na płaszczyźnie międzykulturowej, a także wykształcenie umiejętności i kompetencji przydatnych do podjęcia pracy w instytucjach (publicznych oraz z tzw. trzeciego sektora) działających w tym zakresie, wreszcie - wykształcenie odpowiedniej wrażliwości międzykulturowej kluczowej przy samodzielnym projektowaniu i inicjowaniu tego typu działań. W trakcie zajęć zaproszeni goście - aktywiści/stki, działacze/ki społeczni/e, przedstawiciele/ki wybranych organizacji wspierających migrantów oraz grupy zagrożone wykluczeniem, a także artyści/tki angażujący/e rożne grupy społeczne projekty - podzielą się ze studentami/kami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w kwestii efektywnych i odpowiedzialnych działań o charakterze integracyjnym. Podczas zajęć poruszana będzie również problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej. Integralną częścią zajęć są wyjścia tematyczne, podczas których studenci spotkają się z działami kultury, poznają praktyczne aspekty organizowania przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne, włączające nie tylko emigrantów, ale także przedstawicieli innych grup społecznych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Literatura:

http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/Projekty_kulturalne_.pdf

https://poradnik.ngo.pl/prowadzenie-projektow-zarzadzanie-ngo

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-administracja

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-biznesem-csr

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_csr_dobrepraktyki.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student_ka:

- zna podstawowe problemy i wyzwania, z jakimi trzeba się mierzyć w ramach zaangażowania w inicjatywy o celach integracyjnych (KU2_W09);

- rozumie złożoność i wielowymiarowość procesu integracyjnego oraz znaczenie, jaką ma integracja na poziomie społecznym i kulturowym (KU2_K05);

- potrafi zdiagnozować potrzeby i oczekiwania docelowej grupy odbiorców inicjatyw o charakterze integracyjnym oraz trafnie na nie odpowiedzieć przy projektowaniu odpowiednich rozwiązań (KU2_U08);

- jest gotów_owa wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć do samodzielnego inicjowania działań o charakterze integracyjnym na poziomie międzykulturowym (KU2_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Bdb: w stopniu bardzo drobnym opanował rozumienie problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizatorzy projektów kulturalnych dotyczących integracji; rozumie złożoność procesu integracji społecznej i jej wielowymiarowość; potrafi bardzo dobrze zbadać potrzeby społeczne w tym obszarze; wykazuje się pomysłowością i aktywnością oraz zaangażowaniem podczas zajęć;

Bd: w stopniu drobnym opanował rozumienie problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizatorzy projektów kulturalnych dotyczących integracji; rozumie do pewnego stopnia proces integracji społecznej i jej wielowymiarowość; potrafi bardzo dobrze zbadać potrzeby społeczne w tym obszarze; wykazuje się aktywnością podczas zajęć;

Dst: w stopniu dostatecznym opanował rozumienie problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizatorzy projektów kulturalnych dotyczących integracji; rozumie w niewielkim stopniu proces integracji społecznej i jej wielowymiarowość; potrafi zbadać niektóre potrzeby społeczne w tym obszarze; wykazuje się niewielką aktywnością podczas zajęć;

Ndst: nie opanował zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 ECTS: 15h udział w zajęciach, 30h przygotowanie przed wyjściami tematycznymi, lektury przygotowujące do dyskusji.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentek_ów do świadomego i kompetentnego angażowania się w inicjatywy o charakterze integracyjnym na płaszczyźnie międzykulturowej, a także wykształcenie umiejętności i kompetencji przydatnych do podjęcia pracy w instytucjach (publicznych oraz z tzw. trzeciego sektora) działających w tym zakresie, wreszcie - wykształcenie odpowiedniej wrażliwości międzykulturowej kluczowej przy samodzielnym projektowaniu i inicjowaniu tego typu działań. W trakcie zajęć zaproszeni goście - aktywiści/stki, działacze/ki społeczni/e, przedstawiciele/ki wybranych organizacji wspierających migrantów oraz grupy zagrożone wykluczeniem, a także artyści/tki angażujący/e rożne grupy społeczne projekty - podzielą się ze studentami/kami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w kwestii efektywnych i odpowiedzialnych działań o charakterze integracyjnym. Podczas zajęć poruszana będzie również problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej. Integralną częścią zajęć są wyjścia tematyczne, podczas których studenci spotkają się z działami kultury, poznają praktyczne aspekty organizowania przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne, włączające nie tylko emigrantów, ale także przedstawicieli innych grup społecznych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Literatura:

http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/Projekty_kulturalne_.pdf

https://poradnik.ngo.pl/prowadzenie-projektow-zarzadzanie-ngo

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-administracja

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-biznesem-csr

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_csr_dobrepraktyki.pdf

Wymagania wstępne:

Elementem zaliczenia zajęć jest udział w obowiązkowych wyjściach tematycznych. Wyjścia mogą być realizowane poza godzinami wyznaczonych zajęć (związane jest to z dostępnością ekspertów), terminy zostaną podane z wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)