Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca animatora w grupach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-PrAnGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca animatora w grupach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07, KU1_W08, KU1_U04 , KU1_K04

Skrócony opis:

Warsztat przygotowujący do podjęcia samodzielnych działań animacyjnych w zakresie pracy w grupach wielokulturowych.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową. Poznają narzędzia pracy w grupie oraz dowiedzą się, jak skonstruować warsztat psychoedukacyjny dla grupy wielokulturowej uwzględniający jej specyfikę i nastawiony na rozwijanie dialogu międzykulturowego.

Literatura:

Komunikacja interkulturowa : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej : studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego / Mirosław Sobecki.

Podręcznik trenera : praktyka prowadzenia szkoleń / Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury.

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Praca indywidualna, praca w grupie, praca w parach, aktywne metody pracy warsztatowej. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)