Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Treści internetowe w praktyce (content writing, SEO PR, WCAG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-TrInt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Treści internetowe w praktyce (content writing, SEO PR, WCAG)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9d5a9ef9b4c44e73bcba3313b887b081%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc32c642-e6e6-4cd8-a53d-671f97cc9297&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W04

KU2_U04

KU2_U08

KU2_K03


Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- nabycie praktycznej wiedzy z zakresu public relations oraz zarządzania informacją

- umiejętność stosowania w praktyce trendów w komunikacji PR i marketingowej, także tych antycypujących kryzys, szacowania szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron (SWOT) w komunikacji, sytuowania działań PR w obszarze kultury medialnej, umiejętność tworzenia tekstów i komunikatów, planowania i prowadzenia działań content marketingowych

- pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia treści komunikacyjnych, zasad tworzenia dobrego wizerunku organizacji, współczesnych reguł i trendów w PR

- nabycie praktycznych umiejętności sprawnego i profesjonalnego zarządzania komunikacją w social media

- nabycie wiedzy z zakresu pozycjonowania treści w internecie

- umiejętność tworzenia publikacji w social media w realnych kanałach komunikacyjnych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W04

Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej komunikacji medialnej; rozumie ich uwarunkowania, mechanizmy oraz znaczenie dla konstruowania

przekazów medialnych, rozpoznaje rodzaje treści medialnych

KU2_U04

Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy związane z mechanizmami medialnymi prezentując je metodą case study przed całą grupą na przykładzie wybranej kampanii społecznej, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

KU2_U08

Potrafi samodzielnie planować i realizować proces doskonalenia kompetencji

komunikacyjnych, a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zespole, zachęcając do interakcji i dyskusji

KU2_K03

Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań upowszechniających i promujących kulturę i jej wytwory kultury popularnej w postaci prezentacji multimedialnej, nagrania video oraz strategii komunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3 – potrafi zdefiniować, czym jest odbiorca i przekaz w mediach społecznościowych, ale nie potrafi przygotować strategii komunikacyjnej, nie potrafi samodzielnie planować i realizować procesu doskonalenia kompetencji a zna jedynie podstawowe reguły, potrafi stworzyć tekst, który wypełnia częściowo zasady dostępności cyfrowej

Na ocenę 4 – zna model tworzenia strategii komunikacji w mediach społecznościowych (w tym SEO oraz content writing), podejmuje próby przygotowania takiej strategii w działań z marketingu internetowego dotyczącego organizacji lub/i projektu z dziedziny kultury, tworzy prezentację multimedialną, potrafi przygotować tekst wypełniający większość zasad dostępności cyfrowej

Na ocenę 5 – potrafi kompetentnie zaplanować strategię komunikacji internetowej, dobrać odpowiednie narzędzia internetowej komunikacji, umie posługiwać się SEO; umiejętnie analizuje obecność w mediach społecznościowych danego brandu, tworzy pełną i dobrze przemyślaną prezentację multimedialną, tworzy tekst wypełniający wszystkie zasady dostępności cyfrowej i potrafi go umiejętnie zastosować do różnych kanałów przekazu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Monika Przybysz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student powinien

- z uwagą przyswoić wszystkie elementy zaliczenia prezentowane na 1. zajęciach dotyczące warunków zaliczenia

- brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach

- odczytywać komunikaty z grupy zajęciowej prowadzonej do zajęć z archiwum wszelkich materiałów ze względu na konieczność szybkiej wymiany informacji dotyczącej kryzysów w social media;

- w prezentacjach oraz pracy w trakcie semestru nie poruszać tematów, które można uznać za niestosowne lub/i wywołać silne reakcje emocjonalne odbiorców, bądź mogą wywoływać silne emocje i dzielić odbiorców, jak kwestie związane z seksem, religią, sportem i polityką oraz mogłyby zostać odebrane jako wulgarne (materiały w prezentacjach, dotyczące akcji związanych z użytym językiem wulgarnym itp.)

- być aktywnym na zajęciach zachowując zasady kultury komunikacji

- nie przekroczyć limitu 3 nieobecności na zajęciach (w przypadku przekroczenia 3 nieobecności - kolokwium zaliczeniowe w styczniu 2023 r.) i to z całych zajęć oraz lektury wyznaczonej przez prowadzącego

- do 31 pażdziernika przygotować prezentację zaliczeniową o wybranej kampanii z zakresu komunikacji marketingowej (kampanii viralowej)

- na zajęciach mieć włączoną kamerę (obowiązkowo) w przypadku zajęć online oraz z uwagą uczestniczyć w zajęciach, nie wykonując jednocześnie działań rozpraszających to uczestnictwo i mogących zakłócić percepcję omawianych na zajęciach treści

- w szczególnych przypadkach zdrowotnych lub niepełnosprawności uniemożliwiające lub sprawiające trudność w którymś z elementów zaliczenia należy na początku semestru zgłosić tę sytuację prowadzącemu, zaś problemy bieżące z funkcjonowaniem grup w postaci cotygodniowego krótkiego raportu z zajęć (szablon dostępny od 2 zajęć)

- przygotować tekst zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej


Procentowa część oceny końcowej w rozbiciu za poszczególne zadania.

35% prezentacja multimedialna (obecność aktywna+przygotowanie +omówienie materiału na wybranych zajęciach zgodnie z listą udostępnioną na 1 zajęciach)

15% obecność na zajęciach (15 zajęć po 90 minut) oraz odczytywanie wiadomości z grupy zajęciowej do tego celu stworzonej, w której publikowane są materiały do zajęć

15% przygotowanie materiału video

35% praca pisemna uwzględniająca kryteria dostępności cyfrowej


Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)