Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-AnDzFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła filmowego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03, KU1_W19,

KU1_U04, KU1_U06,

KU1_K02


FP1f_W05, FP1f_W18

FP1f_U03

FP1f_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studenta do analizowania dzieła filmowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji filmu. W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia i tematy:

1-2 co to znaczy analizować dzieło filmowe?

3-4 autor

5-6 gatunek filmowy

7-8 obraz

9-10 dźwięk

11-12 czas i przestrzeń

13-14 bohater

15 adaptacja

Zajęcia będą miały formę dyskusji z elementami wykładu. Punkt wyjścia do

dyskusji będą stanowiły wybrane przez prowadzącą filmy oraz zalecona literatura.

Literatura:

LITERATURA O CHARAKTERZE PODRĘCZNIKÓW:

J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, tłum. M. Zawadzki, Warszawa 2011

D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

A. Helamn, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

G. Królikiewicz, Różyczka. Próba analizy filmu Orsona Wellesa "Obywatel Kane", Łódź 2012

Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red W. Godzic, Kraków 1994

Widziane po latach. Analizy i interpretacje polskiego filmu, red M. Hendrykowski, Poznań 2000

J. Wójcik, Sztuka filmowa, oprac S. Kuśmierczyk, Warszawa 2012

Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesny, red. M. Hendrykowski, Poznań 1982

LITERATURA PRZEWIDZIANA DLA POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW:

J. Aleksandrowicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Śladami Goi w kinie hiszpańskim w: Kwartalnik Filmowy 65/2009

J. Bocheńska, Obraz filmowy jako znak w: Wstęp do badania dzieła filmowego, pod red. A. Jackiewicz, Warszawa 1966

M. Hendrykowski, Albert dzieckiem podszyty. O "Czerwonym baloniku" Alberta Lamorisse'a w: Kwartalnik Filmowy 81/2013

M. Kornatowska, Federico Fellini, Warszawa 1972 (tu szczególnie fragment poświęcony "Osiem i pół" oraz "La stradzie"

M. Piotrowska, Muzyka w filmach Wima Wendersa w: Kwartalnik Filmowy 44/203

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego, z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994 (tu: Część IV Gatunki i Autorzy

A. Ochalski, Struktury czasowe w dziele filmowym w: Wstęp do badania dzieła filmowego, pod red, A. Jackiewicza, Warszawa 1966

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zajęciach z Analizy dzieła filmowego Student:

poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu wiedzy o kinie, potrafi analizować dzieło filmowe i odnieść je do czasu, w jakim powstało, a także do utworów z innych dziedzin sztuki;

potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej, a zatem korzystać z podstawowych teorii w zakresie wiedzy o filmie;

poznaje bieżący repertuar filmowy

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie studenci piszą sproblematyzowaną analizę filmu (tzn. analizują jeden konkretny aspekt, np. obraz, czas i przestrzeń, warstwa dźwiękowa) w której rozpatrują w jaki sposób ów aspekt służy bohaterowi i historii.

Na ocenę dst (3) Student zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o filmie i potrafi ich użyć, oraz potrafi opracować wynik własnych badań, tzn. wykonanej analizy wybranego przez siebie filmu, w postaci pracy pisemnej.

Na ocenę db (4) Student potrafi ich użyć pojęć z zakresu wiedzy o filmie , zna metody analizy dzieła filmowego i potrafi odnieść analizowany utwór do czasu, w jakim powstał, a także do innych dzieł sztuki; oraz potrafi opracować wynik własnych badań w postaci pracy pisemnej; rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu filmowym - festiwale, poznawanie bieżącego repertuaru.

Na ocenę bdb (5) Student zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o filmie, potrafi ich użyć, zna metody analizy dzieła filmowego, potrafi odnieść analizowany utwór do innych dzieł, z czasu, kiedy ów utwór powstał; potrafi opracować wynik własnych badań w postaci pracy oraz potrafi w pracy o filmie posłużyć się teoriami poznanymi na innych zajęciach kulturoznawczych; rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu filmowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)