Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-DypKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11


ZK-spec1_W03

ZK-spec1_W05

ZK-spec1_U01

ZK-spec1_U02

ZK-spec1_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą. Druga część semestru poświęcona jest podstawom protokołu dyplomatycznego i etykiety w zakresie niezbędnym menedżerowi kultury

Pełny opis:

Dyplomacja kulturalna jest częścią dyplomacji publicznej. Dyplomacja kulturalna zajmuje się promocją Polski przez kulturę, rozumianą najszerzej. Dyplomacja kulturalna: promocja malarstwa, rzeźby, filmu, literatury itd. Dyplomacja kulturalna to prezentacja całości dorobku cywilizacyjnego kraju – kultura, nauka, edukacja, historia. Studenci otrzymują wiedzę na temat definicji dyplomacji kulturalnej i publicznej oraz na temat jej najważniejszych form oraz ostatnich przedsięwzięć z tego zakresu.

Protokół dyplomatyczny to przepisy i praktyka ceremoniału, nadające imprezom publicznym dostojny i godny charakter oraz zapewniające sprawny i uporządkowany przebieg oficjalnych uroczystości. jak należy zachować się w pierwszych kontaktach, przy stole negocjacyjnym, na przyjęciu

- jaka jest rola gospodarza, gościa

- wzajemne stosunki przełożonych i podwładnych

- reguły zachowania w określonych sytuacjach

Międzynarodowy charakter protokołu dyplomatycznego umożliwia szybkie znalezienie i dostosowanie się do nowej sytuacji oraz pozwala uniknąć sporów i nieporozumień.

Studenci uzyskują wiedzę niezbędną dla sprawnego wykonywania pracy menedżera kultury

Literatura:

B.Ociepka, Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008;

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2008

P.Potoroczyn, Kto potrzebuje dyplomacji kulturalnej?, www.kongreskultury.pl

A.Haigh(2001), Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] C.Lewandowski C.(red), Miedzynarodowe stosunki kulturalne. Wybórdokumentów i literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001;

www.nina.gov.pl

Cezary Ikanowicz, Jan W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje; SGH, Warszawa 2009

Tomasz Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta; Warszawa 2005. Akademia Dyplomatyczna MSZ

BIBLIOGRAFIA

B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. Przegląd Strategiczny, 1/ 2012

D. Fater, Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy, [w:] Acta Politica Polonica nr 1/2019 (47)

Haigh A., Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. C. Lewandowski, Wrocław 2001

P. Potoroczyn i inni, Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły promocja polski przez kulturę, Raport o Stanie Kultury MKiDN

A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(4)/2016

P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania, [w:] Zarządzanie Publiczne Nr 3(9)/2009

A. Umińska-Woroniecka, Status prawny instytutów polskich, [w:] ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 3368, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXXVII WROCŁAW 2011

A. Woroniecka, Instytuty polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(1)/2013

Langowska J., Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Numer 21 (2/2018)

Cultural Diplomacy Dictionary, The Academy for Cultural Diplomacy, ed. Kishore Chakraborty, The Institute for Cultural Diplomacy 2013

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015 (wybrane fragmenty)

A. Harazim, Elementy protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u i eykiety w działalności publicznej samorządowca, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2019 (wybrane fragmenty)

J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Uniwersitas, Kraków 2012 (wybrane fragmenty)

STRONY

www.culturaldiplomacy.org/

www.academy-for-cultural-diplomacy.de

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS 2

30 h - obecność i aktywność

15 h - prezentacja / praca

15h - prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

(dopuszczalne: studia dzienne - 2 nieobecności w semestrze)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z protokołu)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z dyplomacji kulturalnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziadowiec-Greganić, Piotr Majewski, Kama Pawlicka, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Dziadowiec-Greganić, Piotr Majewski, Kama Pawlicka
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15855
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

BIBLIOGRAFIA

B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. Przegląd Strategiczny, 1/ 2012

D. Fater, Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy, [w:] Acta Politica Polonica nr 1/2019 (47)

Haigh A., Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. C. Lewandowski, Wrocław 2001

P. Potoroczyn i inni, Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły promocja polski przez kulturę, Raport o Stanie Kultury MKiDN

A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(4)/2016

P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania, [w:] Zarządzanie Publiczne Nr 3(9)/2009

A. Umińska-Woroniecka, Status prawny instytutów polskich, [w:] ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 3368, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXXVII WROCŁAW 2011

A. Woroniecka, Instytuty polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(1)/2013

Langowska J., Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Numer 21 (2/2018)

Cultural Diplomacy Dictionary, The Academy for Cultural Diplomacy, ed. Kishore Chakraborty, The Institute for Cultural Diplomacy 2013

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015 (wybrane fragmenty)

A. Harazim, Elementy protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u i eykiety w działalności publicznej samorządowca, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2019 (wybrane fragmenty)

J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Uniwersitas, Kraków 2012 (wybrane fragmenty)

STRONY

www.culturaldiplomacy.org/

www.academy-for-cultural-diplomacy.de

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)