Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-II2-PsychKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji publicznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:


K-W03


K-W04

K_W10


UMIEJĘTNOŚCI:


K_U07Skrócony opis:

Przedmiotem, prowadzonego jako specjalizacyjne, konwersatorium jest zaznajomienie Studentów z dwudziestowiecznymi, przede wszystkim, teoriami psychologicznymi i etycznymi, w szczególności zaś tymi, mającymi wpływ na praktykę komunikacji, kształtowanie się sfery odbiory czy grup interpretacyjnych. Począwszy od Freuda skończywszy na Lacanie i Frommie, wykorzystując nowoczesne pojęcia z zakresu aksjologii, Studenci zyskują narzędzia dotyczące refleksji nad uniwersum kulturowym. Poznają podstawy dyskursu oraz sposoby jego budowania (szczególnie w wersji publicznej) w odniesieniu do prezentowanej/oczekiwanej aksjologii (w formie systemu bądź indywidualnej) oraz w kontekście współczesnych, kulturowo zorientowanych, szkół psychologii społecznej czy klasycznej już psychoanalizy.

dotycząc odpowiedź na pytania

Pełny opis:

Przedmiotem, prowadzonego jako specjalizacyjne, konwersatorium jest zaznajomienie Studentów z dwudziestowiecznymi, przede wszystkim, teoriami psychologicznymi i etycznymi, w szczególności zaś tymi, mającymi wpływ na praktykę komunikacji, kształtowanie się sfery odbiory czy grup interpretacyjnych. Począwszy od Freuda skończywszy na Lacanie i Frommie, wykorzystując nowoczesne pojęcia z zakresu aksjologii, Studenci zyskują narzędzia dotyczące refleksji nad uniwersum kulturowym. Poznają podstawy dyskursu oraz sposoby jego budowania (szczególnie w wersji publicznej) w odniesieniu do prezentowanej/oczekiwanej aksjologii (w formie systemu bądź indywidualnej) oraz w kontekście współczesnych, kulturowo zorientowanych, szkół psychologii społecznej czy klasycznej już psychoanalizy.

Literatura:

1. Psychoanaliza a lieratura, red. M. Głowiński, przeł. różni, Gdańsk 2001 (wybrane artykuły)

2.A. Cegieła, P. Kuciński, L. Polkowska, M. Stępień, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014 (artykuł A. Cegieły)

3. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009. (wybrane rozdziały, m. in. "Publiczne i prywatne", "Człowiek jako aktor"), przeł. H. Jankowska, Warszawa 2009.

4. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2012.

5. Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, red. D. Sepczyńska, Marek Jawor, Andrzej Stoiński, Olsztyn 2016, wybrane teksty

6.J. Baggini, P.S. Fosl, Przybornik etyka, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2007 (wybrane pojęcia i definicje).

7. J. Kis, Polityka jako problem moralny, tłum. A. Goździkowski, Kraków 2013.

8. B. Sutor, Etyka polityczna, tłum. A. Marcol, Warszawa 1997.

9. A. MacIntyre, Etyka i polityka, red. A Chmielowski, Warszawa 2009.

10. Z. Freud, Kultura jako źródło cieerpień, red. B. Baran, Warszawa 2014 (lub inne wydania).

11. Alina Henzel-KorzeniowskaTeoria Jacques`a Lacana i jej pożytki dla doświadczenia psychoanalitycznego, "Edukacja Etyczna" 2013, nr 6, s. 5-15.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

K-W03: zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii

K-W04: posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju, w tym teorii antropologicznych

K_W10: zna i rozumie zaawansowane metody analizy kulturowej i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U07: potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a w szczególności antropologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03: potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

Metody i kryteria oceniania:

I. Ocena formująca:

Ad. Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii (K-W03).

- na ocene 2 (ndst.) - nie zna terminologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostateczna znajomość terminologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii

- na ocene 4 (db.) - dobra terminologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobra terminologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do antropologii.

Ad. Posiada uporządkowana i pogłębiona wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju- w tym teorii antropologicznych (K-W04).

- na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada uporządkowanej i pogłębionej wiedzy na temat współczesnych teorii kultury.

- na ocenę 3 (dst.) - posiada dostatecznie uporządkowaną i pogłębiona wiedzę na temat na temat współczesnych teorii kultury.

- na ocenę 4 (db.) - posiada uporządkowana i pogłębiona wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju- w tym teorii antropologicznych w stopniu pozwalającym na dobrą analizę zjawisk współczesnej kultury - - - na ocene 5 (bdb.) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju- w tym teorii antropologicznych w stopniu pozwalającym na bardzo dobra analizę zjawisk współczesnej kultury, umie je interpretować i wyciągać samodzielne, oryginalne

wnioski.

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii (K_W10).

- na ocenę 2 (ndst.) - nie zna zaawansowanych metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii

- na ocenę 4 (db.) - dobra znajomość zaawansowanych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobra, twórcza, jednostkowa znajomość zaawansowanych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii.

Potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania

umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a w szczególności antropologii (K_U07).

- na ocene 2 (ndst.) - nie potrafi opracować wyników własnych badan i

zaprezentowac ich w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzacy posiadania

umiejetnosci rozwiazywania problemów w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych, a w szczególnosci antropologii czasów

współczesnych.

- na ocene 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym potrafi opracowac wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej

- na ocene 4 (db.) - w stopniu dobrym potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a w szczególności antropologii czasów

współczesnych.

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobrze, jasno i precyzyjnie formułuje swoje myśli zarówno w piśmie, jak i w mowie.

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne (K_K03)

- na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi przyjmować różnych ról komunikacyjnych, pracować w grupie

- na ocenę 3 (dst.) - nie doskonali kompetencji, sprawności komunikacyjne w stopniu dostatecznym

- na ocene 4 (db.) - dobra praca w grupie, umiejętność przyjmowania różnych (zakładanych przez Prowadzącego) ról komunikacyjnych, dobre kompetencje merytoryczne

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobra praca w grupie, ponadprzeciętna umiejętność przyjmowania różnych (zakładanych/oczekiwanych przez Prowadzącego) ról komunikacyjnych, bardzo dobre kompetencje merytoryczne.

II Ocena podsumowująca:

Po I semestrze ocena wystawiana jest na podstawie:

- aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, znajomości zadanych tekstów - - 20% oceny

- obecności na zajęciach - 10% oceny

- zaliczenia ustnego kolokwium z lektur - 70 % oceny

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: udział w dyskusji, prezentacje, kolokwium ustne (aktualizacja 11.05.: egzamin ustny, zdalny).

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji: udział w dyskusji.(aktualizacja 11.05.: egzamin ustny, zdalny).

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do postaw: udział w dyskusji.(aktualizacja 11.05.: egzamin ustny, zdalny).

Aktualizacja 11.05. 2020:

W związku z koniecznością zdalnego przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu, którego formą pozostaje zaliczenie na ocenę, utrzymuje się zaliczenie ustne przedmiotu. Będzie jednak ono odbywać się zdalnie, na platformie MS TEAMS. Szczegółowa procedura egzaminu, zarówno sporządzania listy, kolejności indywidualnych spotkań, jak i samego przeprowadzenia, dostępna jest na stronie przedmiotu na platformiehttps://e.uksw.edu.pl/my/. Proszę zapoznać się z tą procedurą.

Egzamin dotyczy wybranego z dostępnych na platformie, stronie przedmiotu, tekstów. Egzamin jest nagrywany za zgodą jego uczestników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)