Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-KultJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W08


KU1_U09

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z kultury języka jest pogłębianie wiedzy na temat wybranych zagadnień językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z kultury języka omawiane są wybrane problemy nauki o języku dotyczące poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, fleksyjnej, składniowej i leksykalnej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi. Poznają również wybrane dyskusyjne zagadnienia normatywne. Dzięki formule zajęć studenci mają możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrażeń, konstrukcji i zdań zawierających różnego rodzaju błędy.

Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Inne podstawowe źródła (wybór):

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

L. Drabik, Słownik ortograficzny PWN z wymową, Warszawa 2016.

L. Drabik, E. Sobol, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. nauk. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2020.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, pod red. M. Łazińskiego, Warszawa 2007.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć i sprawdzianu - 30 godz.

konsultacje - 5 godz.

Łącznie - 50 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe podczas aktywności na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe.

Kryteria oceniania

Na ocenę niedostateczną student nie zna podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Nie rozumie znaczenia języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę dostateczną student zna niektóre podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. W niewielkim stopniu rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę dobrą student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Dobrze rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę bardzo dobrą student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Świetnie rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Agnieszka Świątek
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)