Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-AnIntTekK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W06

KU1_W10

Umiejętności:

KU1_U08

KU1_U10

KU1_U13

Kompetencje społeczne:

KU1_KO1

KU1_KO9


Skrócony opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Literatura:

W. Gombrowicz, Tancerz Mecenasa Kraykowskiego [w:] Idem, Bakakaj, Kraków 1993

Witold Gombrowicz – nasz współczesny, red. J. Jastrzębski, Kraków 2010, fragmenty

Obraz J. Vermeera Widok Delft

A. Czerniawski, Widok Delft, Kraków 1973

W. Ligęza, „Widok Delft”: literatura i trwanie, „Dekada Literacka” 1997, nr 6/7 (130/131)

I. Mitoraj, Mitoraj: Kraków, Paryż, Rzym, Kraków 2006

A. Datko, Dlaczego nie rozumiem sztuki, która nie jest sztuką? Niezrozumienie i kwestionowanie wartości artystycznej współczesnych dzieł, „Obieg”, kwiecień 2010.

Pustelnicy, reż. K. Czubak, Warszawa 2010

J. Dehnel, Fotoplastikon, Warszawa

W. Shakespeare, Poskromienie złośnicy, tłum. S. Barańczak, Kraków.

Poskromienie złośnicy – spektakl w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

G. Niziołek, Warlikowski - extra ecclesiam, Kraków 2008, s. 7-41.

H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, Kraków 2009, s. 16-20; 26-28; 31-32.

M. Sugiera, W pułapce roli społecznej: "W poskromieniu złośnicy" [w:] Dyskurs, postać i płeć w dramacie, red. W. Baluch, Kraków 2009.

A. Adamiecka-Sitek, W poszukiwaniu straconego ciała: inscenizacja w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego [w:]Teatr i tekst: inscenizacja w teatrze postmodernistycznym, Kraków 2005.

A. Królica, Jak mogliśmy zapamiętać Pinę Bausch?, "Didaskalia" nr 92/93 2009.

A. Rembowska, Teatr tańca Piny Bausch, Warszawa 2009, fragmenty.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003

Film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego, 2009

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] Idem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku zrealizowania wszystkich założeń i celów przedmiotu po semestrze trwania zajęć:

KU1_W06

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce.

KU1_W10

Student rozróżnia podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin.

KU1_U8

Student potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci.

KU1_U13

Student umie przygotować typową pracę pisemną z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury w języku polskim z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teoretycznych oraz różnych źródeł.

KU1_KO1

Student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU1_KO9

Student jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form mediatyzacji kultury.

Opis ECTS - 2 pkt.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie pracy -10 godz.

suma godzin: 60 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, burzy mózgów

Metoda dyskusji okrągłego stołu

KU1_W06

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada żadnej wiedzy ogólnej w zakresie historii stuki i nauk o sztuce

- na ocenę 3 (dst): orientuje się w wiedzy ogólnej w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce

- na ocenę 4 (db): posiada wiedzę ogólną, choć nieuporządkowaną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce

- na ocenę 5 (bdb): posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce.

KU1_W10

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii, szkół badawczych

- na ocenę 3 (dst): orientuje się w podstawowych metodach analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych

- na ocenę 4 (db): zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji i szkół badawczych

- na ocenę 5 (bdb): zna podstawowe sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych i potrafi bezbłędnie stosować je w praktyce, posługując się właściwą terminologią.

KU1_U8

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi rozpoznawać nawiązań intertekstualnych do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 3 (dst.): potrafi podejmować próbę rozpoznawania nawiązań intertekstualnych do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 4 (db.): potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 5 (bdb.): pewnie i w pełni świadomie, z dużą kulturą językową potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, postaci.

KU1_U13

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie przygotować pracy pisemnej z analizy i interpretacji, nie potrafi wykorzystać źródeł, posługuje się niepoprawną polszczyzną

- na ocenę 3 (dst.): podejmuje próbę przygotowania pracy pisemnej w języku polskim, poszukuje źródeł, lecz nie potrafi z nich w sposób wystarczający skorzystać

- na ocenę 4 (db.): potrafi przygotować typową pracę pisemną o charakterze analityczno-interpretacyjnym, sięga do podstawowych ujęć teoretycznych

- na ocenę 5 (bdb): potrafi przygotować rzetelną i w pełni poprawną (także językowo i stylistycznie) pracę pisemną z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł.

KU_KO1

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości zakresu zdobytej wiedzy w ramach analizy i interpretacji tekstów kultury, nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych umiejętności.

- na ocenę 3 (dst.): ma niepełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy w ramach analizy i interpretacji, choć rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, po to, aby lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość kulturową

- na ocenę 5 (bdb.): ma pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; biegle korzysta z bogatego instrumentarium analizy i interpretacji tekstów kultury.

KU1_K09

- na ocenę 2 (ndst.): nie uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym, nie potrafi trafnie wybierać z ofert wydarzeń kulturalnych

- na ocenę 3 (dst.): uczestniczy biernie we współczesnym życiu kulturalnym, ponieważ rozumie je w sposób niewystarczający, nie potrafi ich interpretować

- na ocenę 4 (db.): uczestniczy aktywnie we współczesnym życiu kulturalnym, właściwie ocenia i wybiera rozmaite formy kulturalne, ponieważ potrafi je analizować i podejmować ich interpretację

- na ocenę 5 (bdb.): aktywnie i świadomie uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym,jest doskonale zorientowany, potrafi trafnie analizować i interpretować to w czym uczestniczy.

Kryteria oceny: praca pisemna na ocenę, dodatkowe projekty.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)