Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowanie w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-FinswKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:KU1_W07


posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturąKU1_W15


ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kulturyKU1_W16


posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwaUMIEJĘTNOŚCI:KU1_U01


potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznychKU1_U02


umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacjiKU1_U04


potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwaKU1_U05


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowegoKU1_U11


posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:KU1_K03


potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjneKU1_K04


umie nazwać cele podejmowanego zadania oraz ocenić znaczenie i potrzebę zachowania właściwej kolejności wykonywania poszczególnych etapów realizacji zadańKU1_K06


umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznegoKU1_K10


potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz opiekuna praktyki zawodowejKU1_K11


prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowana specjalizacją

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących mechanizmów w zakresie finansowania działalności kulturalnej, funkcjonujących w polskim i europejskim systemie prawnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących mechanizmów w zakresie finansowania działalności kulturalnej, funkcjonujących w polskim i europejskim systemie prawnym. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zasad budowania projektu oraz pozyskiwania środków ze źródeł publicznych i alternatywnych. W ramach przedmiotu zostaną także omówione fundusze i programy wspierające kulturę na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zostaną porównane generalne kryteria i warunki aplikowania o poszczególne rodzaje środków.

Literatura:

- E. Malinowska-Misiąg, Finansowanie kultury w Polsce ze źródeł publicznych, [w:] Studia BAS Nr 2(46) 2016

- L. Płatkowska-Prokopczyk, J. Pieczonka, Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania, [w:] Nauki o finansach, 3 (24) 2015

- J. Głowacki, J. Hausner, K. Jakóbik, K. Markiel, A. Mituś, M. Śabiński, Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury, Raporty o stanie kultury MKiDN, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

- D. Ilczuk, Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty)

- K. Obłąkowska-Kubiak, Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, Rynek - Społeczeństwo - Kultura nr 4 (8) 2013

- M. Grząba, Stabilność finansowania instytucji kultury ze środków publicznych w Polsce, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T.4, Teoria i praktyka, red. E. Gruszewska, Białystok 2020

- K. Maj-Waśniowska, P. Sołtyk, Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 56

- Klamer A., Petrova L., Mignosa A., 2006, Financing the Arts and culture in the European Union, Policy Department Structural and Cohesion Policies, “Culture and Education”, Brussels, European Parliament, November 2006

- Finanse kultury w latach 2007-2015, Studia i analizy statystyczne, Raport GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2016

- K.D. Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków 2014 (wybrane fragmenty)

- A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty)

- Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Patronite.pl Warszawa 2017

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

https://instytutfundraisingu.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS = 90 h

Opis ECTS:

udział w zajęciach i aktywność - 45 h /1,5 ECTS

projekt zaliczeniowy oraz jego prezentacja wraz z dyskusją - 45 h /1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - PROCES TWORZENIA PROJEKTU KULTURALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STRATEGII POZYSKANIA NA NIEGO DOFINANSOWANIA (dopuszczalne duety)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)