Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-KulArSztP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki piękne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U04

KU1_K02

Wymagania wstępne:

Zaliczanie wykładu z Kultury artystycznej w pierwszym semestrze

Skrócony opis:

Studenci uzyskają podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie sztuki awangardowej pierwszej połowy XX wieku. Zaobserwują ogromną „rozpiętość” dążeń artystycznych i wielość kierunków współistniejących w tym samym czasie, poznają bardziej szczegółowo: futuryzm, dadaizm, surrealizm, formizm, abstrakcję geometryczną, unizm. Uzyskaną wiedzę skonfrontują ze współczesnymi konsekwencjami wskazanych wyżej kierunków.

Pełny opis:

Studenci uzyskają podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie sztuki awangardowej pierwszej połowy XX wieku. Zaobserwują ogromną „rozpiętość” dążeń artystycznych i wielość kierunków współistniejących w tym samym czasie, poznają bardziej szczegółowo: futuryzm, dadaizm, surrealizm, formizm, abstrakcję geometryczną, unizm. Uzyskaną wiedzę skonfrontują ze współczesnymi konsekwencjami wskazanych wyżej kierunków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

- rozumie znaczenie historii sztuki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne między nimi powiązania;

- zna podstawowe terminy z zakresu kultury artystycznej i uwarunkowania procesu twórczego.

W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji działa sztuki, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

W zakresie kompetencji student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

student kończąc ćwiczenia:

na ocenę 5 (bdb.):

- bardzo dobrze rozumie znaczenie historii sztuki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne między nimi powiązania;

- zna bardzo dobrze terminy z zakresu sztuk pięknych i uwarunkowania procesu twórczego; potrafi wyjaśnić znaczenie i rolę w kulturze: dzieła sztuki, twórczości artystycznej; zna wszystkie przywołane na zajęciach kierunki w sztuce początków XX wieku.

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji działa sztuki. Przygotowuje samodzielne wybrane zagadnienie. Sporządza poprawny opis dzieła sztuki (obrazu).

- jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

na ocenę 4 (db.):

- dobrze rozumie znaczenie historii sztuki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne między nimi powiązania;

- zna dobrze terminy z zakresu sztuk pięknych; potrafi wyjaśnić znaczenie i rolę w kulturze: dzieła sztuki, twórczości artystycznej; zna trzy, przywołane na zajęciach, kierunki w sztuce początków XX wieku.

- Sporządza poprawny opis dzieła sztuki (obrazu). Przygotowuje samodzielne wybrane zagadnienie.

- jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych.

na ocenę 3 (dst.):

- w niewystarczającym stopniu rozumie znaczenie historii sztuki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

- zna tylko wybrane terminy z zakresu sztuk pięknych; zna tylko dwa, przywołane na zajęciach, kierunki w sztuce początków XX wieku.

- Przygotowuje samodzielne wybrane zagadnienie. Sporządza poprawny opis dzieła sztuki (obrazu).

na ocenę 2 (ndst.):

- nie rozumie rozumie znaczenie historii sztuki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

- nie zna terminów z zakresu sztuk pięknych; nie zna przywołanych na zajęciach kierunków w sztuce początków XX wieku.

- nie potrafi samodzielne opracować wybranego zagadnienie

Ocena końcowa (egzamin na ocenę) na podstawie:

- obecności na zajęciach w formie wykładów (wolno być raz nieobecnym, druga nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich nieobecności, trzecia nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia)

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za 2 aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- przygotowanie eseju/prezentacji na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Anna Pięcińska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Pięcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

- obecność na wykładach (15 godz.);

- lektura do wykładów, umieszczona na platformie Moodle (25 godz.);

- przygotowanie eseju/prezentacji na wybrany temat (15 godz.);

- udział w konsultacjach (5 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)