Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-PrWieoMul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W05

KU1_W19

KU1_U04

KU1_U06

KU1_K05

KU1_K06

Skrócony opis:

Studenci zostają zaznajomieni z przemianami w komunikacji medialnej w szczególności z przemianami paradygmatów nadawczo-odbiorczych w mediach analogowych i cyfrowych, kwestiami doboru i oceny informacji przez nadawcę i odbiorcę, wpływie technologicznego postępu na kształtowanie się i zmienność struktury informacji i społeczną jej percepcję oraz rolę jaką przyjmuje wobec odziedziczonych wzorów kulturowych i etycznego zapośredniczenia we współczesnej kulturze. Studenci zyskują wiedzę dotyczącą interpretacji i analizy przekazów medialnych w odniesieniu do sposobu konstrukcji przekazu, ale również - w szerszym kontekście, do którego mogą się one odwoływać (pojęcie teatralizacji mediów, umieszczenie pragmatyki informacji w kontekście ludyczności itp.)

Pełny opis:

Przedmiot Propedeutyka wiedzy o mediach ma charakter wprowadzający w problematykę medialną.Media traktowane są jako pośrednik w wymianie informacji oraz jako interfejs wiedzowy - skupiają się na ukazaniu teoretycznych założeń samej przemiany (jako postępu techniczno-technologicznego w odniesieniu do mediów) i praktycznych inklinacji przemian: w zakresie technologicznym i komunikacyjnym, w warstwie materialnej (technicznej) i językowej. Celem zajęć jest ukazanie jak na przestrzeni wieku XX i na początku wieku dwudziestego pierwszego ulegały zmianom informacje i sposoby ich interpretacji, role odbiorców i nadawców (pojedynczych pod koniec XIX wieku, globalnych [w wieku XX] i - znów -indywidualnych [wiek XXI, epoka hipermediów], a także schematów podawania informacji – schemat twórczy i odtwórczy.

Omówione zostały również polityki mediów (globalne i indywidualne), pojęcia czasu i narracji w mediach tradycyjnych, klasycznych i najnowszych, gospodarowania tymi pojęciami, jeśli chodzi o retorykę i cel przekazu informacji.

Oprócz tych zagadnień przedstawione zostają zagadnienia tożsamości człowieka w świecie współczesnych mediów oraz kwestie redefinicji pojęć, które z zakresu szeroko pojętej – klasycznej – humanistyki, zmieniają swe znaczenia lub postulują zmianę dotychczasowych definicji na gruncie współczesnych teorii komunikacji i globalnego obiegu informacji (pojęcia dobra – zła, prawdy – fałszu i prawdopodobieństwa, mimesis i narracji, czasu i przestrzeni [medialnej, interpersonalnej]).

Zajęcia prowadzone są w perspektywie antropologicznej – uwzględniającej otoczenie kulturowe człowieka jako podmiotu zdarzenia kulturowego, a więc także – użytkownika mediów, zarówno klasycznych, jak i tych najbardziej współczesnych.

Literatura:

Belting H., Antropologia obrazu, Kraków 2007.

Bendyk E, Bunt Sieci, Warszawa 2012.

Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Bogunia-Borowska, M., Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012.

Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013;

Castells M.,, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa 2013;

Castells M.,, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011;

Celiński P., Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

Goban-Klas, T., Media a komunikowanie masowe, Warszawa 1999.

Goban-Klas T., Komunikowanie i media, dostępne na: http://users.uj.edu.pl/~usgoban/files/socjologia_mediow_zarys.pdf.

Goffman E., Relacje w przestrzeni publicznej, Warszawa 2011.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox, D. Warner, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010.

Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin 2011.

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Milewski M., Nowe media a komunikacja interpersonalna, dostępne na: http://mazowsze.hist.pl/21/Studia_Plockie/497/2006/16450/

Nicholas Carr N., Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Warszawa 2012.

November E., Camacho-Hübner E., Latour B., Wkraczając na terytorium ryzyka. Przestrzeń w erze nawigacji cyfrowej, „Kultura Popularna” 3–4 (9–10) 2010, s. 102–125.

Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Pisarek, W., O mediach i języku, Kraków 2007.

Poznańska A., Komunikacja medialna a sfera publiczna, Jelenia Góra 2012.

Vandendrope, Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 1999.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji; posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii. Zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła kultury, dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie studiowanymi specjalizacjami; potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych; potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczny i kulturowy; umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktualizacja 11.05. 2020:

W formie elektronicznej, na platformie Moodle, na stronie przedmiotu.

Kryteria oceniania:

Na ocenę bdb:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji; posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.Bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła kultury, dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie studiowanymi specjalizacjami; potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych; potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczny i kulturowy; umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Na ocenę db:

Student dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji; posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.Bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła kultury, dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie studiowanymi specjalizacjami; potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych; potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczny i kulturowy; umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Na ocenę dostateczną

Student bardzo dostatecznie zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji; posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.Bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła kultury, dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie studiowanymi specjalizacjami; potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych; potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczny i kulturowy; umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Na ocenę ndst.:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji; posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.Bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła kultury, dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie studiowanymi specjalizacjami; potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych; potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczny i kulturowy; umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Weryfikacja poszczególnych efektów kształcenia przeprowadzona zostanie jako zaliczenie ustne na ocenę (w nawiasach podano elementy egzaminu sprawdzające realizację poszczególnych efektów kształcenia), dotyczący przede wszystkim problematyki poszczególnych zajęć, wykładów. Studenta obowiązuje ogólna wiedza dotycząca tej, wskazanej w sekcji "tematy zajęć", problematyki (przykładowo: kulturowych aspektów komunikacji medialnej, przemian paradygmatu komunikacyjnego, ról, etyki w mediach) w jej synchronicznym i diachronicznym aspekcie [K_W03, K_W05]. Uzyskuje ją, uczęszczając na zajęcia i biorąc w nich aktywny udział, prowadząc dialog z prowadzącym i innymi członkami grupy. Ponadto Student wybiera na zaliczenie ustne dwa teksty omawiane w trakcie zajęć, podczas egzaminu analizuje je i interpretuje, ma świadomość obecności w życiu medialnym. Podając własne przykłady omawianych w tekstach problemów, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności w stosowaniu pojęć i ich zakresach, które to zostają przyporządkowane przez prowadzącego do wybranego tematu wypowiedzi Studenta (realizowany jest efekt K_U04. K_U06) sprawdzana jest kultura uczestnictwa w bieżącej kulturze medialnej (K_K06) . Kryteria oceny, z rozbiciem na oceny poszczególne, wskazane są w sekcji "EK i opis ETCS".Metoda wykładowa i konwersatoryjna, zaliczenie ustne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)