Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-SmLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U04

KU1_U05

KU1_U08

KU1_K02


Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza kulturoznawcza. Elementarne umiejętności badawcze, kompetencje w zakresie redagowania tekstu w języku polskim. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w realizacji procesu badawczego z zakresu kulturoznawstwa na poziomie licencjatu. Seminarium służy pogłębieniu wiedzy w wybranej dziedzinie kulturoznawstwa oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania pracy licencjackiej. W trakcie zajęć prowadzone są empiryczne analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu przemian kultury oraz z zakresu socjologicznego oraz antropologicznego opisu kultury. Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej w oparciu o przyjętą teorię, z zastosowaniem metodologii badań kulturoznawczych, wykorzystaniem materiału empirycznego oraz zasad edytorskich obowiązujących w pracach dyplomowych. Prowadzący zaznajomienia studentów z zasadami obowiązującymi w pisaniu prac dyplomowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW – Student zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

EU – Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania. Potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych. Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

EK - Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h

Przygotowanie do seminarium - 30h

Konsultacje - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Student posiada szeroką wiedzę z zakresu kluczowych pojęć, koncepcji oraz metod badawczych kulturoznawstwa. W szerokim zakresie rozumie teorie kulturoznawcze.

Student sprawnie korzysta z różnorodnych źródeł danych, bibliografii z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonywać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Student samodzielnie formułuje problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do swojej pracy. Student twórczo zbiera i przetwarza materiał empiryczny do swojej pracy. Student posługuje się swoją wiedzą w krytycznej analizie oraz interpretacji zagadnień związanych z tematem własnej pracy. Student elokwentnie prezentuje wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały, czytelny, posługując się poprawnym językiem polskim. Student sprawnie planuje i organizuje swoją pracę badawczą, potrafi nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami oraz grupami w celu zbierania oraz analizowania zebranego materiału.

Student w przygotowywaniu swojej pracy kieruje się również celami natury społecznej.

Stopień 4 (dobry)

Student posiada wiedzę z zakresu kluczowych pojęć, koncepcji oraz metod badawczych kulturoznawstwa. Rozumie teorie kulturoznawcze

Student korzysta z różnorodnych źródeł danych, bibliografii z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonywać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Student formułuje problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do swojej pracy. Student zbiera i przetwarza materiał empiryczny do swojej pracy. Student posługuje się swoją wiedzą w krytycznej analizie oraz interpretacji zagadnień związanych z tematem własnej pracy. Student prezentuje wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały, czytelny, posługując się poprawnym językiem polskim

Student planuje i organizuje swoją pracę badawczą, potrafi nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami oraz grupami w celu zbierania oraz analizowania zebranego materiału

Stopień 3 (dostateczny)

Student posiada wybiórczą wiedzę z zakresu kluczowych pojęć, koncepcji oraz metod badawczych kulturoznawstwa. Student korzysta ze wskazanych przez promotora źródeł danych, bibliografii z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonywać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Student przy wsparciu promotora formułuje problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do swojej pracy. Student zbiera i przetwarza wskazany przez promotora materiał empiryczny do swojej pracy. Student posługuje się wybiórczą wiedzą w analizie oraz interpretacji zagadnień związanych z tematem własnej pracy. Student prezentuje wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały.

Student planuje i organizuje swoją pracę badawczą

Stopień 2 (niedostateczny)

Student nie posiada wiedzy z zakresu kluczowych pojęć, koncepcji oraz metod badawczych kulturoznawstwa. Student nie korzysta ze wskazanych przez promotora źródeł danych, bibliografii z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze. Student nawet przy wsparciu promotora nie potrafi formułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze. Student nie zbiera materiału empirycznego do swojej pracy. Student nie potrafi wykorzystać wiedzy w analizie oraz interpretacji zagadnień związanych z tematem własnej pracy. Student prezentuje wyniki swojej pracy w sposób niezrozumiały. Student nie potrafi planować i organizować swojej pracy badawczej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Wojciech Sadłoń, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka, Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w realizacji procesu badawczego z zakresu kulturoznawstwa na poziomie licencjatu. Seminarium służy pogłębieniu wiedzy w wybranej dziedzinie kulturoznawstwa oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania pracy licencjackiej. W trakcie zajęć prowadzone są empiryczne analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu przemian kultury oraz z zakresu socjologicznego oraz antropologicznego opisu kultury. Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej w oparciu o przyjętą teorię, z zastosowaniem metodologii badań kulturoznawczych, wykorzystaniem materiału empirycznego oraz zasad edytorskich obowiązujących w pracach dyplomowych. Prowadzący zaznajomienia studentów z zasadami obowiązującymi w pisaniu prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)