Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o regionalizmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WiedzoRe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o regionalizmie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03


KU1_W04


KU1_W06


KU1_U02


KU1_K02


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z reprezentatywną dozą wiedzy an temat regionalistyki z uwzględnieniem współczesnych procesów integracji regionalnej, w tym europejskiej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie źródeł kultury europejskiej (chrześcijańskich, śródziemnomorskich) oraz mechanizmów kształtowania się tradycji regionu poprzez odniesienie do wybranych elementów jego historii kształtującej tożsamość, wzorce, ich przemiany a także obyczaje i style życia wraz z ich religijnymi, społecznymi, historycznymi i politycznymi uwarunkowaniami, z odniesieniami do dylematów między- i wielokulturowości oraz procesu globalizacji.

Literatura:

Jerzy Damrosz, Ojczyzna i jej regiony, Płock-Warszawa 2007

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie, Warszawa 2005

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej. https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

ANDRZEJ KWILECKI, REGION I BADANIA REGIONALNE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LIV — zeszyt 2 — 1992 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16264/1/005%20ANDRZEJ%20KWILECKI.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/ twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ? http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016 https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, str. 7-110

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia... https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/ Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/ Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/ Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Jerzy P. Gwizdała, Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz ich konsekwencje dla regionów.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania regionu polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do ćwiczeń - 10h

Konsultacje - 2h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)