Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-HiKuXXwW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu

do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o znaczeniu obyczajów i ich przemian.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący

posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauk o kulturze

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do dwudziesto i dwudziestowiecznych obyczajów i ich przemian oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi

słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

WIEDZA:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o

kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, umie zastosować ją w sytuacjach kulturowych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych badaniach obyczajów i ich przemian oraz

ich związków z klasyczną antropologią.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach

nauk o kulturze z innymi naukami humanistycznymi oraz częściowo obszaru; umie wykorzystać

ją w praktyce kulturowej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach wyjaśniających i rozumiejących obyczaje ich przemiany.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk, w których obszarze znajdują się obyczaje .

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturowych

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Próba syntetycznego przedstwaienia kluczowych zjawisk kulturowych XX wieku wraz przyległościami: przełomem XIX i XX oraz przełomem XX i XXI. Wszystko to z wydatnym udziałem studentów

Pełny opis:

0. 1900-2021: Chronologia, topografia, znaczenia

KULTURA (CORAZ BARDZIEJ) MASOWA

1. Dynamizm komunikacji kulturowej

a) Epoka rewolucji przemysłowej (przełom wieku XIX/XX i dalej)

b) Anus mundi 1939-1945

c) Epoka rewolucji cybernetycznej (przełom wieku XX/XIX i wciąż)

2. Główne nurty kultury

3. Zjawisko unifikacji kultury

a) Obyczaje ludzi

b) Wierzenia ludzi

c) Przestrzenie ludzi

d) Oblicza popkultury

4. Kultura popularna a kultury ludowe, narodowe, lokalne

(CIĄGLE NIEMAŁE) MARGINESY KULTURY

5. Muzyka

6. Sztuka

7. Literatura

ANEKS

8. Antropocen. Kultura wobec natury

Literatura:

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011

Friedman, T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006

Kłoskowska A., Kultura masowa, różne wydania

Lubelski T. (red.), Historia kina , t. 1 (Kino nieme), t. 2 (Kino klasyczne), t.3 (Kino epoki nowofalowej), t. 4 (Kino końca wieku), Kraków.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010

Schaeffer B., Muzyka XX wieku, różne wydania

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście przemian obyczajów(KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje swój temat i przygotowuje erudycyjną, 15-20 minutową wypowiedź, którą wygłasza podczas zajęć. Temat jest zgodny z problematyką zajęć i stanowi ich integralną część. Wszyscy uczestnicy czytają podsuwane im na bieżąco teksty dotyczące poruszanej problematyki

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Weiser, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)