Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe teorie języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-KulTeJe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe teorie języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02 KU1_W08 KU1_W09 KU1_W14 KU1_U05 KU1_K01 KU1_K08

Skrócony opis:

Wykład ujmuje w syntetyczny sposób problematykę kulturotwórczej roli języka i interpretowania kultury w języku; przedstawia związki językoznawstwa z nauką o kulturze.

Pełny opis:

1. Język a semiotyka (pojęcie i aspekty znaku językowego, język jako system znaków)

2. Relatywizm językowy (językowy obraz świata, hipoteza Sapira-Whorfa, kategorie prototypowe, stereotypy językowe)

3. Magiczna funkcja słowa (język w kontekście kultury i wierzeń ludowych)

4. Uniwersalizm lingwistyczny (NSM Anny Wierzbickiej, generatywizm Chomskyego w kontekście współczesnych teorii umysłu)

5. Aksjologia lingwistyczna

Literatura:

-J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995

-A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

- G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

-J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

-A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach [w:] Etnolingwistyka 4, red. J. Bartmiński, Lublin 1991

-A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001

-Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu przedmiotu:

- student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości,

- student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie,

- student zna i rozumie pojęcie lingwistyki kulturowej; potrafi wskazać i scharakteryzować jej główne kierunki badawcze (w nauce polskiej i światowej),

- student postrzega język jako nośnik tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej; umie scharakteryzować zagadnienia tej problematyki oraz zająć stanowisko wobec nich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: 1) uczestnictwo w wykładach na platformie MS TEAMS (dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona 2x1,5 godz.); 2) zaliczenie egzaminu ustnego na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska, Agnieszka Smaga, Bogumiła Sulich
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ujmuje w syntetyczny sposób problematykę kulturotwórczej roli języka i interpretowania kultury w języku; przedstawia związki językoznawstwa z nauką o kulturze.

Pełny opis:

1. Język a semiotyka (pojęcie i aspekty znaku językowego, język jako system znaków)

2. Relatywizm językowy (językowy obraz świata, hipoteza Sapira-Whorfa, kategorie prototypowe, stereotypy językowe)

3. Magiczna funkcja słowa (język w kontekście kultury i wierzeń ludowych)

4. Uniwersalizm lingwistyczny (NSM Anny Wierzbickiej, generatywizm Chomsky'ego w kontekście współczesnych teorii umysłu)

5. Aksjologia lingwistyczna

Literatura:

-A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

- G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

-J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

-A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach [w:] Etnolingwistyka 4, red. J. Bartmiński, Lublin 1991

-A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001

-Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.