Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe teorie języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-KulTeorJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe teorie języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U05

KU1 _ K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z nauki o języku na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Wykład ujmuje w syntetyczny sposób problematykę kulturotwórczej roli języka i interpretowania kultury w języku; przedstawia związki językoznawstwa z nauką o kulturze.

Pełny opis:

1. Język a semiotyka (pojęcie i aspekty znaku językowego, język jako system znaków)

2. Relatywizm językowy (językowy obraz świata, hipoteza Sapira-Whorfa, kategorie prototypowe, stereotypy językowe)

3. Problemy etnolingwistyki

4. Magiczna funkcja słowa (język w kontekście kultury i wierzeń ludowych)

5. Uniwersalizm lingwistyczny (NSM Anny Wierzbickiej, generatywizm Chomskyego w kontekście współczesnych teorii umysłu)

6. Aksjologia lingwistyczna

Literatura:

-J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995

-A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

- G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

-J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

-A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach [w:] Etnolingwistyka 4, red. J. Bartmiński, Lublin 1991

-A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001

-Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu przedmiotu:

- student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości,

- student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie,

- student zna i rozumie pojęcie lingwistyki kulturowej; potrafi wskazać i scharakteryzować jej główne kierunki badawcze (w nauce polskiej i światowej),

- student postrzega język jako nośnik tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej; umie scharakteryzować zagadnienia tej problematyki oraz zająć stanowisko wobec nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do zajęć

15 godz. - przygotowanie do egzaminu

10 godz. - lektura tekstów wskazanych przez prowadzącego zajęcia

Łącznie 55 godz. - 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do zajęć

15 godz. - przygotowanie do egzaminu

10 godz. - lektura tekstów wskazanych przez prowadzącego zajęcia

Łącznie 55 godz. - 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)