Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-WpPrMiedz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

KU1_W01

KU1_W04


UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U01


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU_1K01


Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie uczestników w obszar refleksji nad problematyką tożsamości, międzykulturowości i dialogu między kulturami. Studenci zapoznają się z ujęciem teoretycznym i historycznym zagadnień stanowiących centrum współczesnych problemów i napięć i wymagających przygotowanych w refleksji kulturowej rozstrzygnięć. Są to zagadnienia takie jak: tożsamość, naród, kultura narodowa, patriotyzm, tolerancja, wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dialog międzykulturowy.

Literatura:

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009, s.525-529.

G .E. Lessing, Natan Mędrzec (1779), Warszawa 2002 lub 2012.

I. Lazari-Pawłowska, Trzy rodzaje tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 8.

S. Brzozowski, Kultura i życie, [w:] Idem, Kultura i życie, Warszawa

dokumenty papieskie (orędzie papieża Franciszka z dnia 15 sierpnia 2017, encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)