Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-AntCodz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia codzienności
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W02

KU2_W06

KU2_U04

KU2_U05


Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest ukazanie kluczowego znaczenia codzienności i doświadczenia życia codziennego dla ludzkiej kultury. Proponowane lektury jak i prowadzone na zasadzie dialogu otwarte dyskusje wprowadzają w refleksyjne oraz krytyczne spojrzenie na otaczający studentów świat.

W trakcie wykładu zostaną poddane refleksji podstawowe doświadczenia osoby ludzkiej takie jak zarabianie pieniędzy, zawieranie przyjaźni, codzienne komunikowanie się, konsumpcja, rozrywka, relacje rodzinne, troska o zdrowie, poszukiwanie sensu życia. Podjęta zostanie refleksja nad światem przeżywanym różnych kontekstów życia jednostki. Zostanie przekazana wiedza dotycząca podstawowych kategorii antropologicznych związanych z przeżywaniem świata społecznego oraz podmiotowych aspektów kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W02 - Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

Student opisuje otaczającą go kulturę za pomocą kategorii antropologicznych

KU2_W06 - Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia. Opisuje otaczającą kulturę w sposób krytyczny i refleksyjny

KU2_U04 - Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

Student analizuje w sposób krytyczny i zrozumiały dostrzeżona zjawiska codziennego doświadczenia

KU2_U05 -Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Student rozwija krytyczne postrzeganie własnego codziennego doświadczenia oraz innych ludzi

3 pkt. ECTS: 70 godzin

udział w zajęciach – 30 godzin

przygotowanie do zajęć – 30 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)