Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-KulCyf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura cyfrowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W03

KU2_W07

KU2_U05

KU2_K02

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest refleksja nad komunikacyjnymi, edukacyjnymi oraz twórczymi aspektami uczestnictwa w Sieci połączona z praktycznym sprawdzeniem możliwości wybranych platform internetowych w tym zakresie. Omówione zostaną: style użytkowania internetu, jego społeczne wymiary, zjawiska z nim związane, możliwości, które oferuje, a także zagrożenia, które się z tym wiążą.

Pełny opis:

Celem zajęć jest refleksja nad komunikacyjnymi, edukacyjnymi oraz twórczymi aspektami uczestnictwa w Sieci połączona z praktycznym sprawdzeniem możliwości wybranych platform internetowych w tym zakresie. Omówione zostaną: style użytkowania internetu, jego społeczne wymiary, zjawiska z nim związane, możliwości, które oferuje, a także zagrożenia, które się z tym wiążą. Partycypacja w wirtualnym świecie jest coraz ważniejszym elementem codzienności każdego z nas, dlatego należy poddać ją refleksyjnemu, krytycznemu oglądowi, by nie przegapić szans, które otwiera ona zarówno przed uczestnikami życia społeczno-kulturowego, jak i jego badaczami, a także uniknąć - a przynajmniej być świadomym - zagrożeń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student/ka:

- posiada podstawową wiedzę o modelach komunikacyjnych i stylach użytkowania cyfrowych przekazów (KU2_W03)

- rozumie mechanizmy funkcjonowania komunikacji masowej, zwłaszcza w konwergentnym modelu medialnym (KU2_W03, KU2_W07)

- rozumie wpływ przekazów medialnych na konstruowanie obrazu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU2_W07)

- potrafi twórczo wykorzystywać możliwości Sieci w ramach swoich aktywności zarówno prywatnych, jak i publicznych (KU2_U05);

- potrafi dokonać rzetelnej i krytycznej analizy przekazów medialnych i cyfrowych (KU2_U05);

- potrafi wykorzystać medium cyfrowe do zdobywania rzetelnych informacji z zakresu życia społeczno-kulturalnego (KU2_K02)

- potrafi odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości; zna dobre zasady interakcji i aktywności w obrębie Sieci, tzw. netykietę (KU2_K02).

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach w formie e-learningu - 30h

- lektura tekstów - 15h

- konsultacje z wykładowcą za pośrednictwem aplikacji MS Teams - 10h

- prowadzenie obserwacji netnograficznej - 15h

- przygotowanie raportu z badania netnograficznego - 10h

Razem: 80 : 25 = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest ocenianie ciągłe oraz poziom przygotowanych raportów badawczych z zakresu netnografii.

Na ocenę dst student/ka:

- posiada minimalną wiedzę o modelach komunikacyjnych i stylach użytkowania cyfrowych przekazów; ma problemy ze zrozumieniem mechanizmów komunikacji w konwergentnym modelu medialnym;

ma problemy ze zrozumieniem wpływu przekazów medialnych na konstruowanie obrazu rzeczywistości społeczno-kulturowej; potrafi twórczo wykorzystywać możliwości Sieci w stopniu minimalnym; z trudem dokonuje rzetelnej i krytycznej analizy przekazów medialnych i cyfrowych; rozumie specyfikę i ograniczenia wybranych platform i portali sieciowych w stopniu minimalnym; potrafi wykorzystać medium cyfrowe do zdobywania informacji z zakresu życia społeczno-kulturalnego, lecz problem sprawia mu/jej krytyczna ich ocena; potrafi odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości w stopniu minimalnym; zna dobre zasady interakcji i aktywności w obrębie Sieci, tzw. netykietę w stopniu minimalnym.

Na ocenę db student/ka:

- posiada średnią/wystarczającą wiedzę o modelach komunikacyjnych i stylach użytkowania cyfrowych przekazów; nie ma większych problemów ze zrozumieniem mechanizmów komunikacji w konwergentnym modelu medialnym; nie ma większych problemów ze zrozumieniem wpływu przekazów medialnych na konstruowanie obrazu rzeczywistości społeczno-kulturowej; potrafi twórczo wykorzystywać możliwości Sieci w stopniu średnim-wystarczającym; bez większych problemów dokonuje krytycznej analizy przekazów medialnych i cyfrowych; rozumie specyfikę i ograniczenia wybranych platform i portali sieciowych w stopniu średnim/wystarczającym; potrafi wykorzystać medium cyfrowe do zdobywania informacji z zakresu życia społeczno-kulturalnego, przy wystarczającej sprawności w ich ocenie; potrafi odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości w stopniu średnim/wystarczającym; zna dobre zasady interakcji i aktywności w obrębie Sieci, tzw. netykietę w stopniu średnim/wystarczającym.

Na ocenę bdb student/ka:

- bardzo dobrze przyswoił/a wiedzę o modelach komunikacyjnych i stylach użytkowania cyfrowych przekazów; zrozumienie mechanizmów komunikacji w konwergentnym modelu medialnym nie sprawia mu/jej problemów; doskonale rozumienie wpływ przekazów medialnych na konstruowanie obrazu rzeczywistości społeczno-kulturowej; potrafi twórczo i sprawnie wykorzystywać możliwości Sieci w ramach własnych aktywności; dokonuje wnikliwej krytycznej analizy przekazów medialnych i cyfrowych; doskonale rozumie specyfikę i ograniczenia wybranych platform i portali sieciowych; potrafi wykorzystać medium cyfrowe do zdobywania informacji z zakresu życia społeczno-kulturalnego i rzetelnie ocenić ich wiarygodność; potrafi odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości; doskonale zna dobre zasady interakcji i aktywności w obrębie Sieci, tzw. netykietę, i stara się ich przestrzegać.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)