Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-TozPols
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość polska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W05


KU2_W06


KU2_U03

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych ze specyfiką polskiej kultury

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Literatura:

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my: tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, Kraków 2003.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

B. Skrzypulec, Polskość jako emancypacja, „Pressje” teka 22-23.

W. Czabanowski, M. Kwiatkowski, Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm, „Pressje”, teka 22-23.

P. Rojek, Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, teka 28.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

E. Thompson, Postkolonialne refleksje: jak wyjść z postkolonializmu, "Porównania" nr 5/2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student/studentka:

- Zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne dotyczące tożsamości narodowej oraz możliwości ich zastosowania do analizy konkretnego kontekstu kulturowego, zna podłoże religijne, polityczne i społeczne kultury własnej oraz innych.

- Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia z zakresu współczesnego dyskursu na temat tożsamości polskiej, relacje między konstruowanymi koncepcjami polskości a ujęciami tożsamości formułowanymi w obrębie innych kultur narodowych

- Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa, przeprowadzić analizę specyfiki danej kultury widzianej w perspektywie porównawczej oraz dokonać krytycznej interpretacji źródeł

3 pkt. ECTS

15 h - udział w zajęciach

30 h - przygotowanie do zajęć

30 h - przygotowanie do kolokwium ustnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie drobnych kolokwiów

- zaliczenie kolowium obejmującego całokształt omawianych w ramach kursów lektur i zagadnień

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować najistotniejsze problemy związane ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością polską

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomość analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Literatura:

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my: tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, Kraków 2003.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

B. Skrzypulec, Polskość jako emancypacja, „Pressje” teka 22-23.

W. Czabanowski, M. Kwiatkowski, Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm, „Pressje”, teka 22-23.

P. Rojek, Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, teka 28.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

E. Thompson, Postkolonialne refleksje: jak wyjść z postkolonializmu, "Porównania" nr 5/2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)